Gemeente De Ronde Venen


College vraagt opnieuw aandacht voor bodemkwaliteitskaart

De gemeente De Ronde Venen heeft sinds 1 januari 2005 een bodemkwaliteitskaart beschikbaar.
Op die kaart staat voor de gehele gemeente de gemiddelde kwaliteit van de bodem aangegeven. Op basis hiervan worden er verschillende kwaliteitszones onderscheiden. Degenen die grond willen verplaatsen, kunnen bij de regionale milieudienst (Milieudienst Noord-West Utrecht) navragen welke regels hiervoor gelden.

Op 1 januari 2005 heeft de gemeente De Ronde Venen een flinke stap gezet in de richting van een duurzaam bodemgebruik op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Met de bodemkwaliteitskaart kunnen particulieren, bedrijven en de gemeente efficiënter werken. De bodemkwaliteitskaart geeft de kwaliteit van de verschillende bodemlagen weer. Het bijbehorende bodembeheerplan geeft aan of bepaalde grond ergens anders binnen de gemeente als bodem hergebruikt mag worden.

Grondverzet 5 werkdagen van tevoren melden
Als aannemers, particulieren of de gemeente op het grondgebied van De Ronde Venen grond willen verplaatsen, moet de perceeleigenaar die de grond ontvangt, uiterlijk vijf werkdagen van tevoren een meldingsformulier invullen en naar de Milieudienst Noord-West Utrecht sturen. Het meldingsformulier is te verkrijgen bij de gemeente en bij de milieudienst. Op basis van die informatie én de bodemkwaliteitskaart, wordt vastgesteld of hergebruik van de grond binnen de gemeente mogelijk is. Binnen vijf werkdagen krijgt men dus te horen of de grond verplaatst mag worden, al dan niet zonder bodemonderzoek.

Hergebruik van grond is alleen wettelijk toegestaan als de kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechtert. Met de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan kan efficiënter omgegaan worden met vrijgekomen grond. Het efficiënter werken zit onder andere in de snelheid waarmee uitsluitsel gegeven kan worden of de grond hergebruikt kan worden en het beperken van het aantal afzonderlijke bodemonderzoeken. Verder kan voorkómen worden dat bruikbare grond onnodig afgevoerd wordt naar buiten De Ronde Venen.

Naast het voordeel van grotere klantvriendelijkheid, zijn er ook bescheiden financiële voordelen te behalen: omdat niet van elke partij, monsters genomen hoeven te worden, heeft de gemeente tot nu toe zon 7500 euro bespaard aan onderzoekskosten. Ook zijn kosten voor de afvoer van ca. 6100 kubieke meter grond naar een zogeheten grondbank vermeden. Om misverstand te voorkomen: Toemaakdekgebied en ernstig verontreinigde grond vallen buiten de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan. Daarvoor heeft de provincie Utrecht apart beleid ontwikkeld.

De huidige bodemkwaliteitskaart is geldig tot september 2007. Het college vraagt de Milieudienst Noord-West Utrecht, na te gaan welke inspanning geleverd moet worden om de kaart ook ná september 2007 te mogen gebruiken.