Provincie Drenthe

GS zetten bakens om kwalitatief goede regionale omroep te waarborgen 22 Aug 2006

Een juiste mix van programma's op het gebied van informatie, cultuur, educatie en amusement. Een goede nieuws- en actualiteitenzender die toegankelijk is voor alle Drenten. Bijdragen aan het publieke debat over regionale en lokale ontwikkelingen. Dit zijn belangrijke punten die Gedeputeerde Staten (GS) in de Drentse omroepnota "Goed bekeken! Provinciaal beleid voor de regionale omroep" hebben vastgelegd om een kwalitatief goede regionale omroep te waarborgen. In de omroepnota bakenen GS de grenzen en verantwoordelijkheden af waarbinnen de regionale omroep haar eigen koers kan uitzetten. Door een wijziging in de Mediawet zijn de provincies per 1 januari 2006 verantwoordelijk voor de instandhouding van de regionale omroepen.

De provincie beoordeelt of de regionale omroep zich houdt aan de vastgelegde prestaties en na te streven doelen. RTV Drenthe is tenminste tot en met 2007 dé regionale omroep van Drenthe. Jaarlijks ontvangt zij van de provincie ruim 7 miljoen euro. Als RTV Drenthe niet het niveau levert dat verwacht mag worden, kunnen provinciale staten besluiten om voor een andere regionale omroep te kiezen.

RTV Drenthe bepaalt zelf de vorm en inhoud van haar programma's. De provincie maakt prestatieafspraken met RTV Drenthe om ervoor te zorgen dat zij een kwalitatief goede programmering biedt die aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. RTV Drenthe functioneert bovendien als rampenzender om de inwoners bij calamiteiten en rampen adequaat te informeren. Ook wil de provincie de mogelijkheid voor zendtijd voor overheidsvoorlichting nader uitwerken en hierover afspraken maken met RTV Drenthe.

De Drentse omroepnota wordt naar verwachting 4 oktober behandeld in provinciale staten.

U kunt de nota digitaal vinden op www.drenthe.nl