Ingezonden persbericht


Aan mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Stadhuisplein 1
3811 GD Amersfoort

Amersfoort, 22 augustus 2006

Schriftelijke vragen volgens art. 43 van ons Reglement van Orde over

Agenda 22

Toelichting:
In 1993 hebben de Verenigde Naties een resolutie vastgesteld waarin 22 standaardregels zijn opgenomen over het bieden van gelijke kansen aan mensen met een handicap. Deze standaardregels zijn het officiële beleidskader voor overheden.

Om deze standaardregels in regulier beleid handen en voeten te geven is de methode Agenda 22 ontwikkeld. Agenda 22 is een praktische methode voor gemeenten om op basis van de VN standaardregels tot een geïntegreerd beleid voor mensen met een functiebeperking te komen. Op deze manier wordt er standaard op alle beleidsterreinen aan mensen met een functiebeperking gedacht. Niet alleen op het gebied van de toekomstige Wet maatschappelijke ondersteuning, maar ook op terreinen als sociale zaken en werkgelegenheid, toegankelijkheid, herinrichting van straten, sport en recreatie, onderwijs, cultuur enzovoort.

Daarnaast blijkt Agenda 22 een goed werkmodel te zijn om de samenwerking tussen gemeente en lokale belangenorganisaties tot stand te brengen en als volwaardige partners samen beleid te maken. Dit tot voordeel van alle partijen. De Agenda 22 methode kan als instrument dienen om participatie vorm te geven, ook in het kader van de Wmo.

Andere steden in Nederland zijn al actief aan de slag met Agenda 22. Zo heeft de stad Utrecht de VN-standaardregels onderschreven en is dit jaar actief met de uitwerking daarvan aan de slag gegaan.

Een integraal beleid voor mensen met een functiebeperking is belangrijk te meer omdat de verwachting is dat het aantal mensen met een chronische aandoening en/of functiebeperking de komende jaren fors toe zal nemen.

Naar aanleiding van bovenstaande wil de fractie van GroenLinks antwoord op de volgende vragen


1. Bent u bekend met de VN standaardregels?
2. Bent u bekend met de methode Agenda 22?

3. Wordt deze methode in Amersfoort toegepast? En zo ja, hoe uit zich dat?
4. Zo nee, waarom niet? En bent u dan bereid deze methode in Amersfoort toe te passen?
5. Bent u bereid over te stappen op een integraal beleid waarin alle gemeentelijke diensten verantwoordelijk zijn voor een beleid waarin rekening wordt gehouden met mensen met een functiebeperking?
6. Zo nee, waarom niet

7. Zo ja, op welke termijn denkt u hieraan te kunnen voldoen?

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Annemiek de Crom
Fractie GroenLinks Amersfoort
tel: 033 -4751681 of 06 50 55 55 26

---- --