Gemeente Heerlen

Selectieve besluitenlijst collegevergadering 22 augustus 2006

2006/15848 Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld. Het College van B en W van Heerlen heeft besloten de Stichting Huiselijk Geweld Zuid Limburg extra subsidie toe te kennen. Het bedrag van ruim 36.000 euro, afkomstig van het ministerie van VWS, is bedoeld voor de professionalisering van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld Zuid Limburg. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. De GGD-en in Limburg hebben onderzocht dat per jaar 24.500 Limburgers hiervan slachttoffer zijn. Slachtoffers, daders of betrokkenen van huiselijk geweld kunnen met hun vragen (anoniem) terecht bij het Adviespunt Huiselijk Geweld Zuid Limburg: 0900 234 34 34 (5ct/minuut).

2006/15684 Motie 7 februari inzake subsidie lokale partijen

Het college volhardt in het standpunt dat er géén subsidie moet worden gegeven aan partijen voor het verkiezingscampagne. Tijdens de raadsvergadering van 7 februari stemde de raad op inhoudelijke gronden in met het collegebesluit van 20 januari 2006 om een subsidieverzoek van de Stadspartij Heerlen voor bekostiging van de verkiezingscampagne af te wijzen omdat de begroting daarin niet voorziet. Daarop werd een motie ingediend door de Stadspartij, met steun van de Ouderenpartij en het CDA. Hierin werd het college opgedragen om voor de raad van september 2006 te onderzoeken hoe de gemeente Heerlen invulling zou kunnen geven aan subsidieverzoeken van lokale politieke partijen, en dat onderzoek in samenwerking met VNG en Provincie uit te voeren. Naar aanleiding van dit onderzoek doet het college nu een handreiking waarmee de raad dan zelf, gebruikmakend van het initiatiefrecht, over kan gaan tot vaststelling van een eigen subsidieverordening.

2006/17292 Ondergrondse bewaakte fietsenstalling Bongerd Het college heeft ingestemd met het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek betreffende de ondergrondse bewaakte fietsenstalling Bongerd. De gemeente Heerlen wil onder de Bongerd een gratis, bewaakte fietsenstalling realiseren voor ongeveer 600 fietsen. Via een nog te vormen klankbordgroep wil de gemeente Heerlen belanghebbenden betrekken bij de uitwerking hiervan. Met de fietsenstalling kan de gemeente tegemoet komen aan de wens voor meer fietsparkeergelegenheden in het centrum van de stad. In september komt gemeente Heerlen met het eindadvies inzake de haalbaarheid van deze fietsenstalling.


---- --
Reactie B&W Heerlen op VNG-rapport: Aanbestedingsprocedure cameratoezicht rechtmatig verlopen

Het college van B&W Heerlen heeft de gemeenteraad vandaag laten weten van oordeel te zijn dat de procedure rond de aanbesteding van het cameratoezicht wél rechtmatig verlopen is. Dit in tegenstelling tot de conclusie die het bureau Onderzoek en Verificatie van de VNG heeft getrokken uit het onderzoek dat zij heeft verricht in opdracht van de gemeenteraad van Heerlen naar de gang van zaken rond de aanbesteding van het cameratoezicht. Op 11 april jongstleden besloot de gemeenteraad tot een dergelijk onderzoek naar aanleiding van kritische krantenberichten en om zodoende op basis van een extern deskundig advies een oordeel te kunnen vormen. Begin augustus verscheen het onderzoeksrapport waarover de gemeenteraad zich in eerste instantie in de commissie op 4 september en later in de raad op 19 september zal buigen. De raad had het college gevraagd om deze week haar reactie te geven zodat zij deze kan betrekken bij zijn besluitvorming.

Reactie op de twee hoofdvragen
Het college richt haar reactie op de twee hoofdvragen van het onderzoeksrapport: 1. is er sprake van een integriteitsprobleem en 2. is er sprake van een rechtmatige aanbesteding. Ten aanzien van de eerste vraag ziet het college zich in de conclusie van het rapport bevestigd in haar eerder ingenomen standpunt namelijk dat zij geen aanleiding ziet te veronderstellen dat er sprake is van een bestuurlijk of ambtelijk integriteitsprobleem. Ten aanzien van de tweede vraag onderschrijft het college de conclusie van de onderzoekers niet.

Rechtmatige aanbesteding
Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de aanbestedingsprocedure spitst zich toe op de vraag of hier sprake was van een "levering of een dienst" . Het college is van mening dat er geen sprake was van leveringen, maar enkel van diensten, wat een toepassing van de uitzonderingsregel op de verplichting tot openbare aanbesteding toelaat. In het onderzoeksrapport wordt het tegendeel beweerd, met als conclusie dat er sprake is van een onrechtmatige aanbesteding.

Een essentieel onderdeel dat het college in het rapport mist, is een juiste weergave van het beslismoment waar het college omstreeks april 2003 voor stond. Vanuit het centrummanagement werd reeds enige jaren over cameratoezicht gesproken. Maar de invoering daarvan werd pas opportuun toen bleek dat de overige maatregelen die in het kader van de Operatie Hartslag genomen waren op zichzelf wel effectief waren maar het gewenste effect over het geheel uitbleef. Vervolgens ging het om de vraag of het cameratoezicht geheel in eigen beheer zou worden uitgevoerd of dat dit geheel of gedeeltelijk zou worden uitbesteed en zo ja, op welke wijze dit dan gegund zou moeten worden. Het bureau I&A (Inkoop&Aanbesteding) onderscheidde destijds drie varianten in zijn advisering aan het college. a geheel in eigen beheer uitvoeren
b uitbesteden in een combinatie van levering en dienst c volledig uitbesteden
De door TNO uitgewerkte functionele eisen deed de gemeente inzien dat zij kennis noch formatie in huis had om het toezicht in eigen beheer uit te voeren. Daarom spitste de vraag zich toe op het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van het toezicht. Ten aanzien van de 'b'-variant is toen langdurig en nadrukkelijk onderzocht wat de verhouding was tussen leveringen en diensten, omdat dit invloed heeft op de wijze van aanbesteden. Uiteindelijk is gekozen voor de "c-variant" omdat, ongeacht welk aanbestedingsregime van toepassing is, de "b-variant" dezelfde nadelen kent als het in eigen beheer uitvoeren van het toezicht, namelijk dat er kennis noch formatie in huis was om deze taken adequaat uit te voeren. Omdat dit voor de kosten en de conclusie ten aanzien van het ontbreken van de plicht tot openbare aanbesteding niet uitmaakte, is dat niet voor nieuwe besluitvorming aan het college voorgelegd. Het onderzoeksbureau kon dat dan ook alleen uit de overeenkomst afleiden.

Met het aanbod van VCS begin 2003 om alles te regelen was de druk op de eigen formatie van de ketel en werd tijd gewonnen om het broodnodige én adequate toezicht in de binnenstad te regelen. Immers, zoals uit het voornoemde ambtelijke advies bleek, kan bij de 'c'-variant gekozen worden voor een normale Europese aanbesteding met gebruik van de uitzonderingsregel voor bewakings- en beveiligingsdiensten, en is de verhouding levering-dienst niet aan de orde. Door toepassing van de uitzonderingsregel werd minimaal vier maanden tijd bespaard. Tijd die hard nodig was om de enorme overlastproblemen in de binnenstad te beteugelen. De maatregelen die waren genomen om de overlast terug te dringen in het centrum van de stad leidden begin 2003 niet snel genoeg tot de gewenste resultaten. Door de keuze omstreeks april 2003 voor de variant van volledig uitbesteden is het gelukt om het cameratoezicht nog datzelfde jaar operationeel te krijgen. Alle ander keuzen hadden tot een aanzienlijk uitstel geleid. Dit aspect komt in het onderzoeksrapport onvoldoende terug of wordt geïnterpreteerd als "zelf opgelegde druk".

HEERLEN, 22 augustus 2006
Concernstaf Communicatie
Lysbeth den Dulk
(045) 560 4070
persvoorlichting@heerlen.nl

-----------------------


---- --