Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

|Openbare besluitenlijst              |
|Vergadering Gedeputeerde Staten          |
|d.d. 22 augustus 2006               |


1. Behoefte bedrijventerrein Moerdijk
Provinciale Staten van Noord-Brabant zullen zich in hun vergadering van 29 september uitspreken over de behoefte aan bedrijventerreinen in West-Brabant. Gedeputeerde Staten stellen voor om, onder voorwaarden, een logistiek park van circa 150 hectare netto in de oksel van de A16/A17 aan te leggen. Daarvoor zal een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) worden opgesteld die te zijner tijd zal leiden tot besluitvorming in het kader van het Streekplan.

2. Agro en Foodcluster West-Brabant
De begrenzing van het Agro en Foodcluster West-Brabant ten noorden van de Noordlangeweg in Dinteloord en ten oosten van de A29 de interactieve ontwikkeling van het AFC in samenspel met belanghebbenden, omwonenden, Raad en provincie kunnen beperken. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan B. en W. van Steenbergen. De begrenzing is opgenomen in het raadsprogramma 2006-2010 over het Agro en Foodcluster. GS zouden graag zien dat het raadsprogramma bijgesteld wordt.

3. Overeenkomst invoering chipkaart OV
De overeenkomst met het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de invoering van de chipkaart in het openbaar vervoer wordt gewijzigd. Gedeputeerde Staten informeren de statencommissie voor Economie Mobiliteit en Grote Stedenbeleid over de voorgenomen wijzingen. De OV-chip wordt in de komende jaren al gefaseerd ingevoerd en gebruikt maar formeel pas op een nieuwe datum het landelijk vervoersbewijs (1 januari 2009). Ook worden de middelen die landelijk beschikbaar zijn voor de voorfinanciering van de invoering naar in het totaal E7,9 miljoen verhoogd.

4. Combifonds
26 aanvragen voor subsidie uit het Combifonds 2006 zijn door Gedeputeerde Staten gehonoreerd voor een bedrag van bij elkaar E 2,5 miljoen. Projecten betreffen onder andere Brede Scholen, multifuncitionele centra, zorgappartementen, voorzieningen voor autistische jongeren. De totale investering in de 26 projecten bedraagt E 66 miljoen. In totaal zijn 113 aanvragen ingediend, 13 aanvragen zijn op formele gronden afgewezen. Daarmee ontstond een subsidievraag van E 9,3 miljoen. Tussen de overblijvende projecten is een zorgvuldige afweging gemaakt. De aanvragers hebben in juni/juli een beschikking ontvangen. Het was voor het eerst mogelijk de aanvragen digitaal in te dienen. 93% van de aanvragers heeft dit gedaan. Gedeputeerde Staten hebben de statencommissie Zorg Welzijn en Cultuur geinformeerd.

5. Huisvesting toegelaten asielzoekers
Het gaat goed met de huisvesting van toegelaten asielzoekers (statushouders) in Noord-Brabant. In de periode van januari tot en met juni kregen 361 mensen een huis, 40 meer dan volgens de landelijke taakstelling nodig was. De provincie heeft het toezicht op de huisvesting van toegelaten asielzoekers door de gemeenten (met uitzondering van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven). Gedeputeerde Staten zenden een rapportage naar de minister van VROM en informeren de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur.

6. Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
Mevrouw J. Verhoeven (Uden) en de heren E.van Voorst (Breda), E.Hoette (IJsselstein) en H.Garretsen (Eindhoven) worden met ingang van 1 januari 2007 benoemd tot lid van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg. Op dezelfde dag wordt ook mevr. M. Pols (Werkendam) opnieuw benoemd tot lid van de Raad.

7. Buitenlandse dienstreizen
Gedeputeerde Staten stemmen in met een dienstreis naar Asti (Italië) voor deelname aan een Europees samenwerkingsproject over het hergebruik en nazorg van stortplaatsen. De provincie Noord-Brabant is voortrekker van dit programma. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met ambtelijke deelname aan de (youth) summerschool Vereniging Regios in Europa in Roemenië van 27 augustus tot 2 september. Ook is ingestemd met deelname door de secretaris van het Nationaal Park de Biesbosch aan de Algemene Jaarvergadering en Conferentie van Europarc 2006 in Oxford, Engeland. Het betreft een Europese koepelorganisatie van nationale parken. Tenslotte is ingestemd met een dienstreis naar Warschau (Polen) voor het bijwonen van een internationaal kennisuitwisselingsproject over de winning van zeezand als alternatief voor ontgrondingen.

8. Aankoop natuurgebieden
In het totaal 55 hectare natuurgebied in de Kampina, de Maaij, de Maasuiterwaarden en de Rijskampen in Oisterwijk, Bergeijk, 's-Hertogenbosch, Lith, Oijen en Vught worden door Natuurmonumenten en het Brabantslandschap met steun van de provincie aangekocht. Ook wordt de pacht van 6,8 ha natuurgebied in Heeswijk afgekocht. Gedeputeerde Staten informeren de statencommissie voor Ruimte en Milieu.

9. Statenvragen varkensboerderij de Heen
Het is te verwachten dat er op korte termijn een besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt over een vergunning van het varkensbedrijf de Heen in Steenbergen. Indien de minister de vergunning weigert, zullen GS het gedoogverzoek van de Heenschehoeve BV afwijzen en handhaven. Dat zeggen Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de leden van Provinciale Staten, mevrouw Geeraedts en de heer de Neve (VVD) over de situatie rond deze grootschalige onderneming. In hun antwoord geven GS verder een uitvoerige toelichting op de juridische situatie en de positie die het college daarbij ten aanzien van de handhaving inneemt.

10. Wijziging levensloopregeling provincies
Met ingang van 1 januari 2006 is de "Levensloopregeling provincies" van kracht. Op dat moment waren landelijk de pensioenaspecten nog niet geregeld. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over deze aspecten met de bonden. Gedeputeerde Staten hebben de benodigde wijzigingen in de provinciale regeling vastgesteld.

11. Begrotingswijzigingen
Gedeputeerde Staten zenden de 8e en 9e wijziging van de provinciale begroting 2006 naar Provinciale Staten. Het betreft de verwerking van de bij de Algemene Beschouwingen aanvaarde moties en amendementen en een wijziging in de opzet met betrekking tot de verwerking van de apparaatskosten.

12. Onderzoek tevredenheid klanten
Wat vinden relaties van de producten en diensten die de provinciale organisatie en het bestuur leveren, de wijze waarop het proces is verlopen en de manier waarop de medewerkers met de klant zijn omgegaan? Gedeputeerde Staten hebben besloten een klantentevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Ongeveer 600 'klanten' van de provincie worden ondervraagd waarbij ook wordt gevraagd naar specifieke verbeteringssuggesties. Ook wordt een rapportcijfer gevraagd over het totaalbeeld dat men heeft van de provincie.

13. Steunfuncties
De reorganisatie van de gesubsidieerde uitvoeringsorganisaties op sociaal en cultureel terrein van de provincie Noord-Brabant heeft goede effecten. De aansturing is verbeterd en meervoudige aanbesteding van steunfunctietaken en clustering en fusie van steunfuncties, doorlichting op het maatschappelijk rendement zijn de belangrijkste resultaten van de "Heroriëntatie Provinciale Steunfuncties". Deze heroriëntatie was een van de opdrachten in het bestuursakkoord. Gedeputeerde Staten sturen de eindrapportage aan de statencommissie Zorg Welzijn en Cultuur.'


14. Streekplanafwijking woning
Gedeputeerde Staten willen een verklaring van geen bezwaar verlenen voor de uitbreiding van een woning aan de Hoevensestraat 14 in Vught en daarmee afwijken van het streekplan. GS vinden dat er geen sprake is van een doorsnee-woning in het buitengebied. De woning maakt onderdeel uit van een landgoed. De Provinciale Planologische Commissie zal om advies worden gevraagd.

15. Ontwikkelgroepen
De Nederlandse provincies gaan een proef nemen met nieuwe vormen van samenwerking rondom het thema gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkelaars van gemeenten, provincies, Rijk en bedrijfsleven worden in 'ontwikkelgroepen' bijeengebracht om van elkaars ervaringen te profiteren en nieuwe inzichten te ontwikkelen. De provincie Noord-Brabant vervult een belangrijke rol bij het project en regelt het financieel beheer. Een extern bureau krijgt opdracht de begeleiding van de ontwikkelgroepen te verzorgen. Gedeputeerde Staten informeren de statencommissie voor Ruimte en Milieu.

16. Allochtonen
Bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling moet hoge prioriteit hebben in alle bestuurslagen van Nederland. GS zijn van mening dat door de provincie, als overheid tussen Rijk en gemeente, het nodige gedaan wordt. Het gaat om activiteiten die passen bij de provinciale rol. Het gaat dan onder meer om het werk van de drie Brabantse antidiscriminatiebureaus en het Uitvoeringsprogramma 'Samen verder werken aan een Kleurrijk Brabant'. Dat antwoorden GS op schriftelijke vragen van de leden van Provinciale Staten, de heren Saçan en Arkes (PvdA) naar aanleiding van een onderzoek. De uitkomsten daarvan gaven aan dat Nederlanders een grote afkeer hebben van allochtonen.

17. Coproductie Baanbrekend
De PSW arbeidsmarktadvies, Jan de Jong Regio TV-programma's en Omroep Brabant werken samen in het programma "baanbrekend" in het kader van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. Ook komend seizoen zullen er 35 uitzendingen van 10 minuten op televisie verschijnen. Gedeputeerde Staten stemmen met deze co-productie in en informeren de statencommissie voor Bestuur en Middelen.

18. Evaluatie museumbeleid
In september verschijnt een evaluatie van het provinciaal museumbeleid. Verder organiseert de provincie op 4 oktober een conferentie over nieuw museumbeleid. Dat blijkt uit een tussenrapportage, die GS naar de statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur hebben gestuurd.

19. Begrotingswijziging voor apparaatskosten en uitgaven Kadernota
De toedeling van de apparaatskosten die de provincie maakt voor de realisatie van producten is gewijzigd. Apparaatskosten zijn de kosten die de provincie uitgeeft aan personeel en huisvesting. De nieuwe toedeling is gemaakt op basis van de werkplannen die de directies voor 2006 hebben vastgesteld. Voor de nieuwe toedeling is een wijziging nodig van de begroting voor 2006.
Voor de lasten en baten die voortvloeien uit de Kadernota 2006 is ook een begrotingswijzing nodig. GS hebben beide begrotingswijzigingen vastgesteld en leggen die voor aan Provinciale Staten.

Ruimtelijke plannen
De wijziging van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Drimmelen wordt goedgekeurd, het uitwerkingsplan C-dijk locatie Cinnaberdijk Roosendaal wordt goedgekeurd, de verzamellijst van goedgekeurde plannen overeenkomstig artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening wordt goedgekeurd, het bestemmingsplan Lourdesgrot in Mariahout wordt goedgekeurd, het bestemmingsplan Waesgeerd-West van de gemeente Waalwijk wordt goedgekeurd, het bestemmingspln kom Dinteloord van de gemeente Steenbergen wordt goedgekeurd, een verklaring van geen bezwaar voor de plaatsing van twee vuurwerkbunkers in Woudrichem wordt geweigerd, het bestemmingsplan Tuincentrum akkerweg van de gemeente Helmond wordt goedgekeurd.


---- --