Ministerie van Financiën

Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

22-08-2006 | 13:24; Documentnummer = DV06-484

Deze regeling bevat een verruiming van teruggaaf btw voor reizigers van buiten de EU die aankopen in Nederland doen en met de persoonlijke bagage mee naar huis terugnemen.

Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Wetgevingsstuk | 30-06-2006 | nr DV06-484

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Douane en Verbruiksbelastingen

Besluit van 30 juni 2006 nr. DV2006/484M, Stcrt. nr. 161

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;

Besluit:

Artikel I

In de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 1) wordt in artikel 23a, eerste lid, het bedrag van ¤136 vervangen door: ¤ 50. .....

1)Stcrt. 1968, 169; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2005 (Stcrt. 245).

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.G. Wijn

Toelichting

Aan natuurlijke personen die, anders dan als ondernemer, goederen uitvoeren uit de Gemeenschap kan op grond van artikel 24, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ontheffing worden verleend van de omzetbelasting die verschuldigd is ter zake van de levering van die goederen aan hen. De wijze waarop deze ontheffing geschiedt en de ter zake te stellen voorwaarden en beperkingen zijn nader uitgewerkt in artikel 23a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. In voornoemd artikel 23a is bepaald dat de ontheffing wordt verleend door het toepassen van het tarief van nihil over de aankopen van de desbetreffende goederen. Daarbij is onder meer bepaald dat het moet gaan om de uitvoer door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats hebben in een derde-land en die de goederen uiterlijk het einde van de derde maand na de maand van aankoop bij het verlaten van Nederland in hun persoonlijke bagage meevoeren naar een derde-land. Voorts is als voorwaarde gesteld dat de totale waarde van de op de factuur vermelde goederen, inclusief omzetbelasting, ten minste ¤ 136 bedraagt. Met betrekking tot de hiervoor bedoelde drempel van ¤ 136 is in paragraaf 4.2 van de memorie van toelichting bij het op 31 mei 2006 bij de Tweede Kamer ingediende Wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan "Paarse krokodil"), Kamerstukken II 2005/06, 30 577, nr. 3, aangegeven dat in het kader van dat wetsvoorstel ook de financiering past van een wijziging van artikel 23a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 waardoor de drempel van ¤ 136 wordt verlaagd naar ¤ 50. Het wordt zo voor buitenlandse reizigers aantrekkelijker in Nederland aankopen te doen, hetgeen het bedrijfsleven te goede komt. Vanuit de toeristische sector is in het verleden ook gepleit voor een zodanige maatregel. Deze ministeriële regeling strekt ertoe de hiervoor bedoelde drempelverlaging te realiseren. De budgettaire gevolgen en de effecten van deze maatregel op de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn meegenomen bij de effecten van de in het hiervoor genoemde wetsvoorstel voorgestelde maatregelen, zoals vermeld in de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel. Deze maatregel heeft geen noemenswaardige uitvoeringstechnische gevolgen. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2006.

De Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.G. Wijn

Meer informatie

o Besluit van 30 juni 2006 nr. DV06-484
Bijlage | 21-08-2006 | PDF bestand, 18.0 kb