Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlandse Vereniging voor Autisme over professionele ondersteuning van belangenbehartigingsorganisaties

Kamerstuk, 22-8-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-CB-U-2692952

22 augustus 2006

Op 23 mei 2006 heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gestuurd over professionele ondersteuning van
belangenbehartigingsorganisaties. Op deze brief wil ik graag mijn reactie geven.

De NVA heeft het afgelopen anderhalf jaar een pilot uitgevoerd rond de professionele ondersteuning van de regioafdelingen van de NVA. Deze pilot is gefinancierd uit het Programma Versterking Cliëntenpositie (VCP), een gezamenlijk programma van de Chronische zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad) en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO). De beoordeling en prioritering van projectvoorstellen in het kader van dit programma is een taak van CG-Raad en FvO zelf en niet van het ministerie van VWS. Ook in 2006 zijn middelen beschikbaar voor het Programma VCP.

Via het Fonds PGO kunnen patiënten- gehandicapten- en ouderenorganisaties in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, mits voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in de subsidieregeling van het Fonds PGO (artikel 3). De NVA maakt al gebruik van deze regeling. Ouderorganisaties die zich richten op de belangen van de kinderen kunnen nog steeds een beroep doen op het bedrag dat voor de doelgroep beschikbaar is. Ook hiervoor geldt dat aan de eisen, zoals gesteld in de regeling Functiefinanciering, moet worden voldaan. Het Fonds PGO verstrekt geen instellingssubsidies aan regionale organisaties.

Het platform Return of the Parents heeft de vaste kamercommissie gevraagd om 5 promille van het zorgbudget vrij te maken voor de ouderverenigingen. Ik onderschrijf het belang van adequate ondersteuning van patiënten/cliënten en hun vertegenwoordigers. Hiervoor is de regeling Functiefinanciering in het leven geroepen. Eén van de hoofdpunten van de regeling is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk worden behandeld. Door organisaties van ouders van verstandelijk gehandicapten meer te ondersteunen dan andere organisaties wijk ik af van deze lijn. Gelijke gevallen worden dan ongelijk behandeld. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Op 30 augustus 2006 wordt van 16 uur - 18 uur tijdens een AO met de vaste commissie VWS de regeling Functiefinanciering van het Fonds PGO in de Kamer besproken. Derhalve zal ik nu niet uitgebreid op de regeling ingaan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst