Gemeente Doesburg


week 33-2006

Nieuws uit het stadhuis, d.d. 16 augustus 2006, week 33.

BESTUURSVERGADERINGEN

Vergaderingen raadscommissies
Op dinsdag 15 augustus a.s. vergadert de raadscommissie Onderwijs/Welzijn te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan de volgende punten:

* jaarrekening en jaarverslag 2005 van Presikhaaf Bedrijven
* jaarverslag 2005 van de wet Kinderopvang
* beleidsverslag over 2005 van de Wet Werk en Bijstand en
* verslag van het college over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en het Besluit Zelfstandigen.

Op woensdag 16 augustus a.s. vergadert de raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De agenda vermeldt de volgende punten:
* stand van zaken planontwikkeling Hessengracht
* rapportage over de voorbereiding van het uitbesteden groenonderhoud 2007

* aanleg plateau Ooipoort-Mauritsveld.

Op donderdag 17 augustus a.s. vergadert de raadscommissie Bestuurs- en Organisatiezaken te 16.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De agenda vermeldt de volgende punten:

* rapport "risicoanalyse brandweerzorg" opgesteld door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

* stand van zaken gebruiksvergunningen

* wijziging legestabel in verband met invoering van een nieuw reisdocument en rijbewijs

* het voorstel bij de a.s. Tweede Kamerverkiezingen te stemmen in een willekeurig stemlokaal

* rapportage over de verdere ontwikkeling van de website van de gemeente tot een volwaardig digitaal loket.

De vergaderingen zijn openbaar. Voor nadere inlichtingen: W. Stoppels, tel. 481320.

Besluiten van burgemeester en wethouders
In zijn vergadering van 8 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders o.m. de volgende besluiten genomen of standpunten bepaald:

* Over het plan tot realisatie van 24 zorgwoningen op de locatie Hessengracht is onlangs een werkbijeenkomst gehouden met diverse betrokken instanties. Daarbij is geïnventariseerd welke eisen en wensen die instanties zoal hebben. Met de daarbij gemaakte opmerkingen zal rekening worden gehouden bij het maken van een voorlopig ontwerp voor de invulling van deze locatie.
* Van Presikhaaf bedrijven (sociale werkvoorziening) is de jaarrekening 2005 en het bijbehorende jaarverslag ontvangen. Het college zal aan de gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met deze jaarrekening.

* Het college heeft een aantal verslagen besproken over de uitvoering in 2005 van de Wet Werk en Bijstand. Deze verslagen zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

BOUWEN EN WONEN

Aanvraag bouwvergunningen
De volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn ontvangen op: 8-8-2006, Herenstraat 10: geheel vernieuwen, veranderen van kozijnen in de woning.

Aanvraag sloopvergunningen
De volgende aanvragen om een sloopvergunning zijn ontvangen op: 7-8-2006, Eekstraat 15 slopen van 2 opslagruimtes 9-8-2006, Kloosterstraat 15 slopen van onderdelen uit het pand Het Arsenaal.

Aanvraag gebruiksvergunningen
De volgende aanvragen om een gebruiksvergunning zijn ontvangen op: 13-07-2006, Oranjesingel 22: het in gebruik houden van een gebouw voor een sportfunctie.

Het publiceren van een aanvraag om een vergunning wil nog niet zeggen dat de vergunning al is verleend. Er mag dan ook nog niet met de uitvoering gestart worden. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt, wel kunt u eventuele zienswijzen kenbaar maken.

Alle genoemde aanvragen en verleende vergunningen kunnen tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur worden ingezien bij Bouw- en Woningtoezicht, cluster Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Welstand (subcommissie) te Doesburg
De eerstvolgende zitting van de rayonarchitect van de welstandscommissie is gepland op dinsdag 22 augustus 2006 vanaf 9.00 uur in het stadhuis van Doesburg. Tijdens deze openbare zitting zullen de nieuw ontvangen bouwplannen en andere verzoeken aan de rayonarchitect van de welstandscommissie worden voorgelegd. De agenda hiervoor kan de vrijdag voorafgaand aan deze zitting worden opgevraagd bij Bouw- en Woningtoezicht (0313 481362).

Vrijstellingsprocedure artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en wethouders van Doesburg zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan Binnenstad. De vrijstelling wordt aangevraagd om het bouwen van een bedrijfsruimte op het achterperceel mogelijk te maken aan de Zandbergstraat 36a te Doesburg, kadastraal bekend gemeente Doesburg, sectie C nummer 2273/3563. Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 17 augustus 2006 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Publieksbureau, Ph. Gastelaarsstraat 2. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC Doesburg.

BEZWAARSCHRIFTEN
Tegen de hiervoor vermelde besluiten kan binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het gemeentebestuur, Postbus 100, 6980 AC Doesburg. Mochten hieromtrent nog vragen bestaan (u wilt bijvoorbeeld eerst inzage in de stukken), dan adviseren wij u telefonisch contact met ons op te nemen.
U kunt zich dan wenden tot de heer D.J. Lokhorst (tel. 0313 481 324).

OVERIGE MEDEDELINGEN

Oproep leden gemeentelijke Monumentencommissie Doesburg Burgemeester en wethouders van Doesburg roepen hiermee kandidaten op voor het lidmaatschap van de gemeentelijke Monumentencommissie. De Monumentencommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders op verzoek en uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening evenals te adviseren over aanverwante zaken die door burgemeester en wethouders ter advisering aan de Monumentencommissie worden voorgelegd.
Kandidaten dienen te beschikken over aantoonbare architectonische en/of (cultuur)historische en/of archeologische kennis. Enige verbondenheid met de historische binnenstad van Doesburg is een pré.

Reacties zien wij graag binnen 2 weken na verschijning van deze publicatie, doch uiterlijk voor 1 september 2006, tegemoet. Deze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Doesburg, Postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer M. Lenselink, secretaris van de Monumentencommissie (tel.nr. 0313-481362).

Vanaf 28 augustus een nieuw reisdocument aanvragen, let op de pasfoto! Over anderhalve week (vanaf 26 augustus 2006) wordt landelijk het nieuwe model paspoort en identiteitskaart (NIK) ingevoerd. Nederland doet dit om aan Europese richtlijnen te voldoen. In het paspoort wordt in een chip een aantal unieke, persoonlijke kenmerken van de houder opgeslagen. Vooralsnog zijn dit gelaatskenmerken, in de toekomst komt hier als eerste ook nog een vingerafdruk bij.

Om de biometrische kenmerken van het gelaat in de chip op te kunnen slaan zijn er strenge normen vastgesteld voor de foto op het document. De fotohandel en de basisscholen in Doesburg zijn op de hoogte gebracht van deze eisen. De fotos worden op een tiental kenmerken beoordeeld (o.a. kleur, afmeting, houding, resolutie). Het volledige pakket aan eisen staat te lezen op onze website www.doesburg.nl of www.paspoortinformatie.nl.

Het nieuwe paspoort wordt ook duurder, te weten 47,45. De prijs van een identiteitskaart (NIK) blijft vooralsnog onveranderd.

De eisen voor de pasfotos gaan ook gelden voor het nieuwe rijbewijs per 1 oktober a.s. en vreemdelingendocumenten.

Uiteraard blijven eerder uitgegeven documenten geldig tot de op het document aangegeven datum van einde geldigheid. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Publieksbureau : 0313-481390.

Gemeente Doesburg bezig met nieuwe site
De website van de gemeente Doesburg vormt hét digitale gezicht van Doesburg en is een belangrijk middel om de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen. De gemeente Doesburg streeft in dit kader in harmonie met de financiële mogelijkheden van de gemeente naar een optimale benutting van de mogelijkheden tot verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Ook ziet Doesburg in de website een belangrijk middel om de interactieve beleidsontwikkeling te bevorderen. In dit kader wil Doesburg de (website)technische mogelijkheden hiertoe zoveel mogelijk benutten.

Vanuit deze gedachte heeft het college van de gemeente Doesburg op 1 augustus 2006 besloten om flink te investeren in verbetering van de website van de gemeente Doesburg.

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een totaal vernieuwde website. De planning is om deze website in het eerste kwartaal van 2007 actief van start te laten gaan, de burgers kunnen dan o.a. een verbeterde dienstverlening verwachten.

Momenteel kan de burger voor een bepaalde aanvraag een pdf. formulier downloaden en dit vervolgens printen en per post versturen naar de gemeente. Op de nieuwe website zal men gebruik kunnen maken van een zogenaamd e-formulier, een digitaal aanvraagformulier voor gemeentelijke producten, men vult deze online in en verstuurt deze dan digitaal zonder daarvoor een bezoek te moeten brengen aan het stadhuis. Ook is het mogelijk om de status van deze aanvraag online te bekijken.

Met de nieuwe website zullen ook de mogelijkheden voor de burgers om meer betrokken te geraken bij de plaatselijke politiek worden vergroot. Zo zullen bijvoorbeeld openbare raadsvergaderingen live via de website worden uitgezonden.

Ook bestaat het plan om live-uitzendingen van trouwerijen mogelijk te maken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld familieleden, vrienden en kennissen die niet lijfelijk bij de trouwerij aanwezig kunnen zijn, toch op afstand meekijken. De gemeente is van mening dat door deze optie het trouwen in Doesburg nog aantrekkelijker kan worden gemaakt.

De vernieuwde vormgeving moet ervoor zorgen dat de site overzichtelijk is voor de burger.

De Wijkenlijn
Inwoners van de gemeente Doesburg kunnen sinds november 2005 gebruik maken van de Wijkenlijn, 0313 481390. Via deze lijn kan men meldingen doorgeven die betrekking hebben op de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan een losliggende stoeptegel, een niet werkende lantaarnpaal, illegale stort van afval e.d.
Sinds de lijn in werking is wordt er goed gebruik van gemaakt. Met deze korte rapportage willen wij u nader informeren over de gemaakte meldingen. Waar komen ze vandaan, waar gaan ze over, wat is de voortgang, etc.
De rapportage heeft als peildatum 27 juli 2006. In totaal zijn er vanaf november 2005 663 meldingen gemaakt. Deze zijn veelal (70%) telefonisch door burgers gemeld. Maar men geeft ook meldingen door aan de publieksbalie in het stadhuis of men schrijft een mail. Het aantal meldingen per wijk ziet er schematisch als volgt uit:

De meldingen komen grotendeels uit de wijken Beinum I en de Binnenstad & Singels, gevolgd door de Ooi. De meldingen gaan met name over het groenafval en de openbare verlichting. De meldingen afkomstig van de wijk Beinum I en de Ooi gaan merendeels over het groen en de meldingen afkomstig vanuit de Binnenstad & Singels gaan merendeels over de openbare verlichting en verkeersvoorzieningen (denk hierbij aan de parkeerplaatsen in de binnenstad).
De gemeente streeft ernaar om een melding zo spoedig als mogelijk te behandelen, op dit moment is er 86% van de meldingen afgehandeld, de overige 14% staat nog open. In onderstaande grafiek kunt u het aantal meldingen per maand aflezen.

Heeft u een melding door te geven? Bel dan de Wijkenlijn, 0313-481390.