Ministerie van Financiën

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns

22-08-2006 | 17:22; Documentnummer = DV06-577

De minister staat toe om voor rooktabak verpakkingen van 140 gram op de markt te mogen introduceren. De in deze regeling opgenomen wijzigingen heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns

Wetgevingsstuk | 14-08-2006 | nr DV06-577

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Douane en Verbruiksbelastingen

Besluit van 14 augustus 2006, nr. DV2006/577M, Stcrt. nr. 159

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 78, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op de accijns;

Besluit:

Artikel I

In artikel 48, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling accijns 1) wordt "110 en 120 g nettomassa" vervangen door: 110, 120 en 140 g nettomassa. .....

1)Stcrt. 1991, 252, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 4 juli 2006, Stcrt. 134.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

Toelichting

Ingevolge artikel 48, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling accijns mogen verpakkingen van rooktabak slechts één van de in dat onderdeel aangegeven hoeveelheden rooktabak bevatten. Er is een verzoek gedaan om voor rooktabak verpakkingen van 140 gram op de markt te mogen introduceren. Tegen het aanwijzen van deze verpakkingseenheid bestaan geen bezwaren. De onderhavige regeling maakt dergelijke verpakkingen mogelijk.

De in deze regeling opgenomen wijziging heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

De Minister van Financiën,

Meer informatie

o Besluit van 14 augustus 2006 nr. DV06-577M Bijlage | 22-08-2006 | PDF bestand, 16.0 kb