Commissie Oosting: 'Minder last, meer effect'

Ministerie bzk

http://www.minbzk.nl

Een commissie onder leiding van mr. dr. M. Oosting (lid Raad van State) gaat de doorlichting van het interbestuurlijk toezicht doen. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen geïnstalleerd. De commissie laat zich leiden door het motto minder last, meer effect. Zij zal het principe van de omgekeerde bewijslast hanteren. Uitgangspunt zijn de generieke basisinstrumenten van schorsing, vernietiging en taakverwaarlozing. Specifieke instrumenten moeten bevochten worden. De commissie stelt zich ten doel interbestuurlijk toezicht te verminderen.

De commissie begint met het doorlichten van de in voorbereiding zijnde wet- en regelgeving op het terrein van interbestuurlijk toezicht. Daarbij gaat het in concreto in de eerste fase om de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet op de veiligheidsregio s. De overige interbestuurlijke toezichtarrangementen op deze en andere beleidsterreinen komen in de tweede fase aan de orde. In november 2006 zal de commissie een eerste verslag doen van haar bevindingen.

De doorlichting wordt uitgevoerd aan de hand van het stappenplan van de Bestuurlijke Werkgroep Alders. Deze werkgroep bracht eerder dit jaar een advies uit aan het kabinet over de rol en organisatie van interbestuurlijk toezicht. De leden van de commissie zijn J.G.M. Alders (Commissaris van de Koningin Groningen), drs. L.A.M. van Halder (ministerie van BZK, directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur), mr. A.W. Kist (bestuurslid Autoriteit Financiële Markten), drs. Y.C.Th.J. Kortmann (burgemeester Oisterwijk) en drs. K. van der Steenhoven (ministerie van OC&W; secretaris-generaal). Het secretariaat is in handen van het ministerie van BZK.

De doorlichting zal zich niet alleen beperken tot de interbestuurlijke toezichtarrangementen van de departementen. Om in de doorlichting theorie en praktijk van interbestuurlijk toezicht zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen zal de commissie de gehele interbestuurlijke toezichtskolom doorlichten en in beeld brengen. Ook de provincies zullen daarom aan nader onderzoek worden onderworpen.