Gemeente Utrecht

Ter info: Schriftelijke vragen 2006, nr. 93 inzake sneltram

2006 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
93 Vragen van de heer H.IJ. van der Roest en de heer V. Oldenborg
(vragen binnengekomen op 21 augustus 2006)

De afgelopen week is het duidelijk geworden dat het onderhoud van het baanvak van de sneltram niet optimaal is. Bij onderzoek blijkt dat de communicatie tussen de verschillen partijen zoals Conexxion, BRU, ProRail en Minsterie van verkeer en Waterstaat verre van goed geweest is. Van verschillende kanten wordt aangegeven dat het Ministerie jaarlijks 2 miljoen euro mondeling heeft toegezegd zonder dat dat geëffectueerd is. De inspectie van Rijkswaterstaat geeft aan dat er op verschillende sprake is van zwakke punten veroorzaakt door achterstallig onderhoud.
Van verschillende trambestuurders hebben we vernomen dat het baanvak niet voldoende veilig is. Er is sprake van gemiddeld 4 bijna ongelukken per dag.
Ook snappen we de ketensituatie; eigenlijk zou er grootschalig aan het baanvak gewerkt moet worden daar de levensloop van de baan bijna aan zijn eind is gekomen maar de aanpak van het stationsgebied maakt grote investeringen nu mogelijk zinloos.

De vragen die ondergetekenden dan ook willen stellen aan wethouder De Weger:

1. Is de wethouder het met ons eens dat er in de ontstane situatie snel gehandeld moet worden aangezien de veiligheid van reiziger en weggebruiker niet in het geding mag komen door achterstallig onderhoud?
2. Kan de wethouder aangeven wat hij zal doen om het baanvak zowel veilig als comfortabel te laten zijn voor reizigers?
3. Is het waar dat de BRU namens Utrecht geen betalingen kan doen aan ProRail en dat daardoor de huidige problemen zijn veroorzaakt?
4. Kan de wethouder aangeven of de financiële problemen met de rijksoverheid binnenkort aangepakt zullen worden en hoe?
5. Is de wethouder bereid om het baanvak opnieuw te laten onderzoeken op onveilige situaties en die dan ook volgens advies aan te pakken? Wat zijn de consequenties daarvan?
6. Is de wethouder bereid om ondanks het dilemma samen met de andere partijen op zeer korte termijn een besluit te nemen?
7. We hebben vernomen dat een deel van de problemen is ontstaan door een niet voldoende doordachte wijziging van de spoorwegwet. Is deze informatie juist? Zo ja, is het college met ons van mening dat de hierdoor ontstane onduidelijkheden zo snel mogelijk moeten worden opgelost en wil het College zich daarvoor inzetten omdat op korte termijn te bereiken?
8. Een argument bevestigd door Pro Rail om het onderhoud te beperken is gelegen in de te verwachten aanpak van het stationsgebied. Is het College met ons van mening dat het voor het gewenste openbaar vervoerbeleid in utrecht van het grootste belang is dat de bestaande openbaar vervoer optimaal functioneert ongeacht toekomstige infrastructurele maatregelen en dat van het argument kapitaal vernietiging dus feitelijk nooit sprake zou mogen zijn?

Wij vernemen graag uw standpunt,


---- --