Time : 15:11:25
Date : 22 August 2006
Sender Name: Ovam

Geel. OVAM start verwijdering 2500 ton illegaal afval in Blokstraat 10

Gisteren startte de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de ambtshalve verwijdering van het illegaal opgeslagen afval dat voor de zomer werd aangetroffen bij de firma Verschueren Recycling bvba. De verwijdering zal tot eind september duren en kost 250.000 euro.

Op de terreinen werden hopen afval aangetroffen: in hoofdzaak betreft het bedorven voedingsmiddelen (+/- 700 ton), verpakkingen van voedingsmiddelen zoals groentenconserven en spuitbussen (+/- 500 ton) en brijvoeder (+/- 1300 ton). Daarnaast zal ook bouw- en sloopafval, rubberafval, houtafval, schroot, asbestplaten, huisvuil en verpakkingsafval, in totaal geraamd op nog eens +/-35 ton, verwijderd worden. De smurrie die bij de vaststelling van het illegaal stort de laarzen van een OVAM-ambtenaar wegvrat, bleek een plas van loog (natriumhydroxide in vloeibare vorm) te zijn, die reeds verwijderd is.
De afvalstoffen bevinden zich bovengronds, in een hangar op de vloer, in verzamelputten en in silo's. Deze vloeren en silo's zullen na de afvalstoffenverwijdering gereinigd worden, zodat elk mogelijk risico wordt weggenomen.

De afvalstoffen zullen naargelang hun aard worden afgevoerd naar diverse verwerkingsinstallaties:

- de vaste afvalstoffen en het brijvoeder gaan naar een vergistingsinstallatie;

- de groentenconserven gaan naar een composteerinstallatie, waarbij de blikjes zullen gerecycleerd worden;

- spuitbussen gaan richting afvalverbranding;

- rubberafval wordt vermaald;

- het asbest gaat naar een daartoe vergunde stortplaats;
- het reinigingswater zal behandeld worden in een waterzuiveringsinstallatie.

De uitvoering van de werken werd na aanbesteding toegewezen aan de NV MOURIK.