LTO Noord


Actuele ontwikkelingen bluetongue

Actuele ontwikkelingen bluetongue 22 augustus 12.30 uur

Géén vervoersverbod in beschermings- en toezichtsgebied

In de media is ruis ontstaan over het vervoersverbod.

Voor de helderheid:


- er is geen vervoersverbod binnen het beschermings- en toezichtsgebied


- er is een exportverbod voor runderen, schapen en geiten, en hun sperma, eicellen en embryoâs vanuit de gebieden naar buiten toe


- herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers mogen in het beschermings- en toezichtsgebied niet naar buiten het gebied worden vervoerd. Wel dus naar bijvoorbeeld een slachthuis in het gebied en vervolgens als vlees naar buiten het gebied


- Vervoer van beschermingsgebied naar toezichtsgebied of omgekeerd is verboden


- binnen de 20-km zone rond Kerkrade geldt een vervoersverbod.

Uitbraken

Na de uitbraken van de bluetongue (blauwtongziekte) in Zuid-Limburg is de virusziekte ook gevonden op rundvee- en schapenbedrijven in België (de provincie Luik) en in Duitsland rondom Aken (district Düren). Bluetongue is nog nooit in onze streken aangetroffen.

Ook is er nu een verdenking van bluetongue op een schapenhouderij in de buurt van Sneek. Er zijn op dit bedrijf monsters genomen. De eerste uitslagen zijn negatief, m.a.w. er is geen virus gevonden. Morgen volgt de definitieve uitslag op basis van nader onderzoek in Engeland. LNV heeft LTO laten weten dat er rondom Sneek nog geen gebieden van 20, 100 en 150 km worden ingesteld. In het onwaarschijnlijke geval dat de uitslag positief is, dan nog hoeft het niet zo te zijn dat het virus verspreid is in het gebied. Dit hangt af van de activiteit van het knutje (zie verderop in dit bericht)

Wel lijkt hiermee de kans verkeken dat het nationale exportverbod van runderen, schapen en geiten snel wordt opgeheven.

Er is een rund met antistoffen gevonden op de verzamelplaats bij Woerden-Vleuten, maar LNV gaat er van uit dat dit dier al serologisch positief was voordat het vanuit Limburg op transport ging, waardoor deze vondst geen probleem vormt. Het dier staat veilig in de quarantainestal.

Inmiddels is er vrijstelling verleend voor het tijdelijk (120 dagen vanaf 23 augustus) gebruik van twee insecticiden op schapen en geiten. Het gaat om Sputop en Butox 7,5 Pour On op basis van deltamethrin. Vrijstelling is verleend door LNV op verzoek van LTO omdat er geen geregistreerde middelen zijn met insectendodende en insectenafwerende werking voor gebruik op dieren bij schapen en geiten. Zowel Sputop als Butox 7,5 Pour On zijn milieugevaarlijk en zeer giftig voor in het water levende organismen. Ze mogen dan ook niet toegepast worden in de nabijheid van oppervlaktewater, maar alleen in stallen of midden op het land. Let wel, bij het gebruik ervan (aanbrengen op de buik van het dier door beharing of wol opzij te schuiven) geschikte handschoenen gebruiken en niet toepassen in de aanwezigheid van kinderen.

Voorschriften EU en LNV

Maandagmiddag 21 augustus heeft in Brussel het Permanent Comité voor diergezondheid vergaderd. Dit is een overleg van medewerkers van de ministeries van landbouw en de voedselauthoriteiten van de 25 EU-lidstaten met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Zij brengen gezamenlijk advies uit aan de Europese Commissie. Het resultaat is dat de Europese Commissie een nieuwe beschikking gemaakt heeft met regels voor de bestrijding van bluetongue. Hierin staan o.m. regels voor het transport van herkauwers voor de slacht van buiten naar binnen de 150-km zone en van binnen naar buiten de 150 km zone. Hier worden eisen aan verbonden zoals één op één transport in door (in Nederland waarschijnlijk) RVV-medewerkers verzegelde vrachtwagens. Deze regels worden door LNV vandaag (dinsdag 22 augustus) omgezet in een nieuwe regeling die dan op de website www.minlnv.nl komt te staan. Er is géén algeheel vervoersverbod voor de beschermings- en toezichtsgebieden, behalve in de 20-km zone in Zuid-Limburg.

De export van sperma, eicellen en embryo's gewonnen vóór 1 mei 2006 mag weer plaatsvinden vanuit heel Nederland.

Volgende week maandag is er weer overleg van het Permanent Comité. Dan moeten de door bluetongue getroffen landen verslag uitbrengen van hun tracerings- en monitoringsonderzoek.

Voor informatie over de situatie en maatregelen in Duitsland kijkt u op www.nrw.de. Voor de situatie in België kijkt u op www.favv.be.

Inzet LTO: crisisteam ingesteld

De directeuren van de drie regionale organisaties hebben ingestemd met het instellen van een crisisteam in verband met de bluetongue-uitbraak. Het crisisteam bestaat uit direct betrokken beleidsmedewerkers uit de drie organisaties. Het crisisteam zal invulling geven aan interne communicatie, regie op landelijke werkzaamheden, informatielijnen openhouden en inzet van media bewaken. Daarbij zal afstemming plaatsvinden met de voorzitter van de intersectorale portefeuille diergezondheid en de voorzitters van de direct betrokken vakgroepen. Vanuit het crisisteam lopen ook contacten naar de provinciale besturen.

De volgende personen zitten in het crisisteam:


* Frits Mandersloot (Manager dierlijke sectoren)
* Mona van Spijk (beleidsmedewerker intersectorale diergezondheid)
* Klaas Johan Osinga (beleidsmedewerker diergezondheid EU)
* Margot Venner (communicatie)

* Henk Hermans (beleidsmedewerker LLTB)

* Mark Paauw (beleidsmedewerker ZLTO / Melkgeitenhouderij)
* Janet Bakker (beleidsmedewerker LTO Noord / Schapenhouderij)
* Taeke Wahle (beleidsmedewerker LTO Noord / Vleesveehouderij en Kalverenhouderij)

Bestuurlijk zijn de volgende personen betrokken:
* Toon van Hoof (voorzitter portefeuille Intersectorale Diergezondheid)

* Cees Romijn (Rundveehouderij) (plaatsvervanger voor Siemjan Schenk)

* Sjraar van Beek (Schapenhouderij)

* Harry van de Berg (Kalverhouderij)

* Ko Brooijmans (Rundvlees)

* Jan van Lokven (Melkgeitenhouderij)

Communicatie naar landelijke media wordt geregisseerd door Jack Luiten.

Verder kan natuurlijk contact gezocht worden via de verschillende infolijnen van uw regionale organisatie.

Vanuit het crisisteam is op dinsdag 22 augustus een eerste ambtelijk overleg met LNV. We zullen daarin aandacht vragen voor de standpunten van LTO. Daarnaast willen we in ieder geval afspraken maken hoe we vragen bij LNV kunnen neerleggen over individuele situaties die tot knelpunten leiden.

Standpunten LTO

* LTO Nederland wil dat het nationale exportverbod van runderen, schapen en geiten na snelle screening zo mogelijk wordt beperkt tot een deel van Nederland. Dit gebied kan vervolgens na screening van de bedrijven geleidelijk worden verkleind.
* LTO wil dat het rechtstreeks vervoeren van slachtvee, met strikte reiniging en ontsmetting van de vrachtwagens in heel Nederland mogelijk moet zijn, en vanuit het vrijgegeven gebied naar slachterijen in het buitenland. Omdat voorlopig nog onduidelijk is hoe lang de maatregelen van kracht blijven, moeten de bedrijven binnen de 20 km zone ook de mogelijkheid â onder voorwaarden - krijgen dieren naar een slachterij te brengen. Als dat nodig blijkt, voert LTO samen met collega-organisaties in Duitsland en België overleg met de EU over praktische mogelijkheden voor ontheffing, vóór de komende vergadering van het permanent comité van komende maandag.

* Vervoer en export van sperma, embryoâs en eicellen van koeien, schapen en geiten dat geruime tijd geleden al gewonnen was, en dus niet met bluetonguevirus besmet kan zijn, moet weer mogelijk worden. Dit wordt nu weer mogelijk (bij producten gewonnen vóór
1 mei 2006);

* LTO wil dat Nederlandse veehouders voor de muggenbestrijding kunnen beschikken over de werkzame middelen zoals Butox Pour-On die in België wel beschikbaar zijn. Koppels dieren die goed behandeld zijn met deze middelen, zijn een tijdlang beschermd tegen het mugje dat het bluetonguevirus kan verspreiden en zouden dan niet opgestald hoeven worden. Per 23 augustus is de tijdelijke toelating rond.


* LTO wil dat LNV de veehouders goed voorlicht over de maatregelen. Veehouders met vragen moeten daar snel antwoord op krijgen.

Basisinfo Bluetongue

Bluetongue is een in grote delen van de wereld voorkomende virusziekte van herkauwers, die vooral door culicoides-mugjes wordt overgebracht. De aandoening komt vooral voor tussen 40 graden noorderbreedte en 30 graden zuiderbreedte. Klinische symptomen worden vooral gezien bij schapen. Hoewel alle (wilde) herkauwers gevoelig zijn, doen zich niet vaak klinische verschijnselen voor bij rund en geit. Koeien kunnen wel maanden drager zijn van het virus in het bloed en dienen als reservoir van het virus voor de vector.

Symptomen

Na een incubatietijd van ongeveer een week (5-10 dagen) krijgen schapen vaak hoge koorts (tot 42 graden), die meerdere dagen kan aanhouden. Zieke dieren zijn suf en lopen stijf en kreupel door de gezwollen kroonranden en spierbeschadigingen. Een enkele keer kan ontschoening optreden; na herstel blijven defecten in het klauwhoorn zichtbaar. Ernstig zieke dieren staan vaak met een gebogen rug, met de kop naar beneden. De oren of zelfs de hele kop kan oedemateus (gezwollen) zijn. Mond- en neusslijmvlies zijn vaak gezwollen en ontstoken. De tong kan gezwollen zijn, vooral langs de zijkanten necrose vertonen en door verminderde doorbloeding en daardoor optredend zuurstoftekort, blauw van kleur zijn. De dieren speekselen en hebben neusuitvloeiiing, waarin bloed bijgemengd kan zijn. Ze kunnen moeilijk eten en vermageren snel. Mogelijke vruchtbaarheidsproblemen zijn niet in bronst komen, abortus, doodgeboorte, aangeboren afwijkingen bij de vrucht en tijdelijke onvruchtbaarheid bij de ram. Sterfte treedt bijna nooit op binnen acht dagen na het begin van de verschijnselen.

Hoewel alle herkauwers gevoelig zijn doen zich niet vaak klinische verschijnselen voor bij rund en geit.

Na herstel blijven schapen en geiten nog een aantal dagen virusdrager. Bij runderen kan dit enkele maanden duren.

Correctie rond blauwtong berichtgeving
CIDC-Lelystad wil wijzen op een aantal storende en foutieve aspecten rond berichtgeving over de bluetongue epidemie in Zuid Nederland. Bluetongue wordt overgebracht door knutten (Culicoides soorten van de insectenorde Diptera: Ceratopogonidae), dit zijn geen muggen. In Nederland moeten we de soorten Culicoides obsoletus en Culicoides pulicaris als verdachte insecten beschouwen, omdat deze soorten op de Balkan en in Noord Italie ook bluetongue kunnen overbrengen. Ze zijn bovendien gevoelig voor de infectie. Culicoides obsoletus en C. pulicaris komen van nature in Nederland voor, en zijn pas recent hier waargenomen. In de herfst sterven de volwassen knutten, en worden dieren ook niet langer gestoken. Verdere transmissie lijkt dan ook uitgesloten in de winter. De knutten overleven als larven in vochtige bodems, en het is niet duidelijk of het virus via de larven in leven kan blijven. Volwassen knutten verschijnen weer eind maart. Knutten steken vroeg in de avond en bij zonsopgang. Niet 's nachts. Ophokken van dieren om infectie te voorkomen werkt dus alleen als het contact tussen de dieren en de knutten verbroken is op het moment dat de knutten actief zijn! De vraag of de huidige epidemie met klimaatsverandering te maken heeft, kan nu niet beantwoord worden. Wel is duidelijk dat in Zuid Europa de ziekte sinds 1998 jaarlijks wordt waargenomen.

Voor meer informatie, zie de regionale sites www.ltonoord.nl, www.zlto.nl en www.lltb.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de informatielijnen:

LTO Noord informatiecentrum: Deventer 0570 â 66 28 88

Drachten 0512 â 30 51 00

Haarlem 023 â 51 62 360

ZLTO informatielijn: 0900 â 23 59 586

LLTB: 0475 â 38 17 77

Dinsdag 22 augustus 2006