Gemeente Heerde
OPENBAAR

BESLISSINGENLIJST

van de vergadering van het college op 22 augustus 2006

Aanwezig: burgemeester W. Hoornstra, wethouders A. Westerkamp, J.C. Lieske en W. van Ommen en loco-gemeentesecretaris J. Melenhorst.
|Nr|Kern van de zaak   |Kern van het advies       |Besluit         |
| |           |                |            |
| |Afdeling Middelen  |                |            |
|1 |Beslissingenlijst  |                |            |
| |Openbare       |Vaststellen.          |Conform advies.     |
| |beslissingenlijst  |                |            |
| |d.d. 15 augustus   |                |            |
| |2006.        |                |            |
| |           |                |            |
| |Afdeling Veiligheid |                |            |
| |Ruimte en Milieu   |                |            |
|2 |Vraag PvdA-fractie  |                |            |
| |Vraag van      |PvdA antwoorden dat de     |Met inachtneming van  |
| |PvdA-fractie aan het |actualisering van        |tekstuele wijzigingen  |
| |college hoe     |bestemmingsplannen is aangemerkt|conform advies.     |
| |bestemmings-plannen |als primair proces en dat er,  |            |
| |tijdig geactualiseerd|gelet op de wettelijke     |            |
| |kunnen worden en of |termijnen, geen financieel   |            |
| |er financiële    |risico is te verwachten.    |            |
| |risico's aan     |                |            |
| |verbonden zijn bij  |                |            |
| |overschrij-ding van |                |            |
| |de termijn.     |                |            |
| |           |                |            |
|3 |Vraag PvdA-fractie  |                |            |
| |Vraag van      |PvdA antwoorden conform de   |Conform advies.     |
| |PvdA-fractie aan het |conceptbrief.          |            |
| |college over het   |                |            |
| |woonbeleid in het  |                |            |
| |algemeen en het   |                |            |
| |beleid t.b.v.    |                |            |
| |starters op de    |                |            |
| |woningmarkt in het  |                |            |
| |bijzonder.      |                |            |
| |           |                |            |
| |           |                |            |
| |Concernstaf     |                |            |
|4 |Bezuiniging van 1  |                |            |
| |miljoen       |                |            |
| |Concrete voorstellen |Verzoek de ambtelijke      | Conform advies.    |
| |om te komen tot een |organisatie opdracht te geven  |Tekst aanpassen in   |
| |bezuiniging van één |tot het opstellen van een    |overleg met wethouder  |
| |miljoen euro.    |twaalftal            |Westerkamp.       |
| |           |bezuinigingsvoorstellen binnen |            |
| |           |de daarvoor genoemde termijnen. |            |
| |           |                |            |
| |Rondvraag      |                |            |
|1 |Uniformiteit     |                |Het college wil meer  |
| |raadsvoorstellen.  |                |eenheid in de tekst van |
| |           |                |de raadsvoorstellen. Dit|
| |           |                |in overleg met team   |
| |           |                |Bestuurs-ondersteuning |
| |           |                |nader bekijken.     |

---

---- --