Van Lanschot Bankiers

Published: 07:30 22.08.2006 GMT+2 /Source: Van Lanschot /AEX: VLAN /ISIN: NL0000302636

Van Lanschot: Winststijging eerste halfjaar 2006 20%

* Nettowinst stijgt 20% tot ¤ 92,8 miljoen (eerste halfjaar 2005: ¤ 77,3 miljoen); winst per aandeel neemt toe van ¤ 2,35 tot ¤ 2,77 (+17,9%) en bedrag beschikbaar voor aandeelhouders van ¤ 2,52 tot ¤ 2,87 (+13,9%)
* Ondanks druk op rentemarge batengroei
* Efficiency ratio verbeterd van 56,8% naar 54,8%
* Modernisering van IT-systemen goed op gang gekomen; implementatie eerste modules voorzien in het tweede halfjaar van 2006
* Met twee 'Single A' credit ratings belangrijke doelstelling behaald
* Bijzondere posten: vrijval voorziening ziektekostenpremies ¤ 19,5 miljoen; hogere lasten van o.a. aandelenoptieplan en pensioenen ¤ 10,5 miljoen
* Focus op kosten zal leiden tot lagere bedrijfslasten in het tweede halfjaar van 2006

"Onze focus op Private Banking heeft geleid tot een verdere toename van het aantal doelgroeprelaties. Ook onze betere profilering als bank voor familiebedrijven wierp haar vruchten af," aldus Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV. "Met name de batengroei stemt tot tevredenheid. De ontwikkeling van de rentemarge was niet gunstig en er is flink geïnvesteerd in de modernisering van onze IT-omgeving en de voorbereiding op Bazel II, waardoor de kosten hoger uitvielen. De in mei aangekondigde aanscherping van de strategie ligt goed op schema. Van Lanschot blijft onverminderd investeren in de kwaliteit van haar organisatie."

ONTWIKKELINGEN EERSTE HALFJAAR 2006
Van Lanschot heeft in de eerste zes maanden van 2006 een evenwichtige groei gerealiseerd tegen de achtergrond van een oplopende rentestand. De particuliere belegger was bijzonder actief en dit vertaalde zich in een sterke stijging van het aantal aandelentransacties, al maakte de correctie op de aandelenbeurzen de belegger in het tweede kwartaal meer terughoudend. Zowel het aantal particuliere als zakelijke cliënten toonde een flinke groei.

Private Banking: sterke stijging aantal doelgroeprelaties
Van Lanschot heeft in de eerste helft van 2006 over de hele linie van Private Banking-diensten een gezonde groei gerealiseerd, ondanks de verhevigde concurrentie op dit gebied. Het aantal doelgroeprelaties steeg met 2,7% en de hypotheekverlening groeide eveneens met 2,7% tot ¤ 7,5 miljard. De spaargelden stegen met 21,6% tot ¤ 3,1 miljard. Het aantal aandelentransacties door particulieren is in de eerste helft van dit jaar gestegen met 25% ten opzichte van de zelfde periode in 2005, wat heeft geleid tot een flinke stijging van de effectenprovisies. Ook de activiteiten in België toonden opnieuw een stevige groei. Zo nam het aantal relaties in het eerste halfjaar met 4,1% toe en steeg de brutowinst van ¤ 1,6 miljoen in de eerste helft van 2005 naar ¤ 3,6 miljoen. Verder legt Van Lanschot een toenemende focus op hogere klantsegmenten. In dit kader past ook het aantrekken in april dit jaar van een team gespecialiseerd in International Wealth Management.

Vermogensbeheer: concentratie huisfondsen
De netto instroom van het voor particulieren beheerd vermogen nam, met een groei van 11% tot ¤ 2,8 miljard, flink toe. Het vorig jaar geïntroduceerde Manager of Funds concept is succesvol voortgezet: het hierin ondergebrachte bedrag verdubbelde ruim van ¤ 170 miljoen naar ¤ 390 miljoen. Ook de interesse in IGC's (Index Garantie Contracten) bleef onverminderd hoog: het in IGC's belegde bedrag nam met 15,7% toe tot ¤ 1,0 miljard. In het kader van haar beleid van 'open architecture' heeft de bank besloten om haar Far East Equity Fund en ICT Fund op te heffen. Dit drukte de groei van het totaal door de bank beheerde vermogen.

Business Banking: flinke volumegroei
Bij Business Banking is sprake geweest van een versterkte volumegroei. De totale zakelijke kredietportefeuille is toegenomen met 6,9%. Dit was mede te danken aan de steeds betere profilering van Van Lanschot als bank voor familiebedrijven, onder meer door het voeren van een succesvolle en bekroonde reclamecampagne. Het aantal zakelijke doelgroeprelaties steeg met 2,7%.

Gezondheidszorg: bij medici en apothekers flinke groei, instellingen stellen teleur
Binnen dit segment is het aantal doelgroeprelaties onder medici en apothekers met bijna 10% toegenomen. Deze groei vertaalde zich in een toename van de kredietportefeuille en het volume van de spaargelden. Echter bij de grote gezondheidszorginstellingen stagneerde de kredietverlening.

Kostenstijging door forse investeringen in kwaliteit organisatie
In het eerste halfjaar is Van Lanschot fors blijven investeren in de kwaliteit van de organisatie en zal dat blijven doen. De bank wil hiermee het niveau van de dienstverlening aan haar cliënten nog verder verhogen. Daartoe wordt de IT-omgeving ingrijpend gemoderniseerd. In de eerste zes maanden van 2006 zijn 186 mensen, zowel eigen medewerkers als ingehuurde specialisten, ingezet ter voorbereiding van de implementatie van de eerste modules.

Ook voor de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, zoals Bazel II en WFD (Wet Financiële Dienstverlening), werden veel inspanningen verricht.

De loonkosten stonden onder opwaartse druk door toenemende krapte op de markt voor financiële specialisten. Om voldoende Private Bankers met de juiste expertise aan te trekken en te behouden moet Van Lanschot in de markt blijven concurreren met het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden. Ook groeide het personeelsbestand met 5% en waren er extra lasten voor aandelenoptieplannen en pensioenen. Door de vrijval van de voorziening voor ziektekostenpremies van ¤19,5 miljoen, daalden de personeelskosten per saldo. Deze vrijval had een flatterend effect op de efficiency ratio.

Verhoging credit rating
Voor Van Lanschot als middelgrote bank is bij uitstek een evenwicht tussen rentabiliteit en financiële soliditeit belangrijk. Het succes van onze strategie wordt onderstreept door de verhoging door Standard & Poor's van de credit rating van A- ('A minus') naar A ('Single A') in het tweede kwartaal van 2006. Fitch Rating kende Van Lanschot reeds eerder een single A-rating toe. Met de verhoging door Standard & Poor's is een belangrijke strategische doelstelling gerealiseerd.

Aanscherping strategie
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2006 heeft Van Lanschot de aangescherpte strategie van de bank gepresenteerd. Daarbij is onder andere de doelstelling voor de groei van de winst per aandeel verhoogd van gemiddeld 10% per jaar tot ten minste 10% per jaar. De doelstelling voor rendement op eigen vermogen is verhoogd van gemiddeld 15% tot gemiddeld 18%. Daarnaast is een nieuwe doelstelling geïntroduceerd: een batengroei van ten minste 5% per jaar.

VOORUITZICHTEN TWEEDE HALFJAAR 2006
Marktontwikkelingen
Wij verwachten in de tweede helft van 2006 een verdere vervlakking van de yieldcurve. Een hoger niveau van de lange rente betekent dat de oversluitmarkt voor hypotheken geleidelijk zal opdrogen, wat tot minder ontvangsten van boeterente zal leiden. Daarnaast zal de bestaande overcapaciteit in de markt leiden tot een verdere druk op de rentemarge. Voorts verwachten wij dat het aantal effectentransacties in de rest van 2006 minder hoog zal zijn dan met name in de eerste maanden van het jaar.

IT-omgeving: implementatie eerste modules
Het IT-project betreft een aanzienlijke verbetering in de automatisering van zowel de front-office als de back-office. Eind dit jaar zal de vernieuwde internetsite, inclusief een verbeterd online bankieren-systeem en voor elke relatie een persoonlijke opstartpagina, live gaan. Tevens zal worden gestart met de implementatie van het eerste deel van het Customer Relationship Management (CRM)-systeem Siebel. Hoewel binnenkort de eerste modules zullen worden geïmplementeerd, betreft het een lange termijn project dat veel inspanningen zal blijven vergen van onze organisatie.

Focus op kostenbeheersing
De investeringen in de kwaliteit van de organisatie hebben de kosten in de eerste jaarhelft flink doen toenemen. Om te voorkomen dat dit de rentabiliteit te zeer onder druk zet, heeft de bank inmiddels maatregelen genomen die de kostenstijging in de tweede helft van het jaar zullen beperken. Zo wordt kritisch gekeken naar de inzet van externe medewerkers, is een nieuwe prioriteitstelling opgemaakt van lopende en voorgenomen projecten en worden gerichte besparingen per bedrijfsonderdeel geïmplementeerd. De verbeteringen in de kwaliteit van de organisatie worden echter onverminderd voortgezet.

Verwachting
In de loop van het tweede kwartaal zorgden een verdere daling van de rentemarge en de correctie op de aandelenbeurzen geleidelijk voor minder gunstige marktomstandigheden. Van Lanschot houdt er nu rekening mee dat deze zich in de tweede helft van het jaar zullen voortzetten. De bank blijft vastbesloten fors te investeren in de verdere verhoging van de kwaliteit van haar organisatie. Als gevolg hiervan gaat Van Lanschot er nu van uit dat een stijging van de winst per aandeel met ten minste 10% in 2006 moeilijk haalbaar zal zijn.

RESULTAAT EERSTE HALFJAAR 2006
De nettowinst kwam in de eerste helft van 2006 uit op ¤ 92,8 miljoen, een stijging van 20,0% in vergelijking met de eerste helft van 2005 (¤ 77,3 miljoen). De winst per aandeel steeg met 17,9% van ¤ 2,35 naar ¤ 2,77 en het bedrag beschikbaar voor aandeelhouders steeg met 13,9% van ¤ 2,52 naar ¤ 2,87.

Bijzondere posten
De bedrijfslasten voor het eerste halfjaar 2006 zijn per saldo met ¤ 9,0 miljoen positief beïnvloed door een aantal bijzondere posten die zijn verantwoord onder personeelskosten:

kosten aandelenoptieplan ¤ 5,8 miljoen
vrijval voorziening ziektekostenpremies (eenmalig) ¤ -/- 19,5 miljoen
hogere pensioenlasten ¤ 4,3 miljoen
overige kosten ¤ 0,4 miljoen
¤ -/- 9,0 miljoen

Vergelijking eerste halfjaar 2006 versus eerste halfjaar 2005
De inkomsten uit operationele activiteiten zijn in het eerste halfjaar 2006 met 10,2% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2005, van ¤ 243,7 miljoen naar ¤ 268,4 miljoen. Exclusief de post amortisatie agio namen de inkomsten uit operationele activiteiten toe van ¤ 251,6 miljoen naar ¤ 273,0 miljoen, een toename van 8,5%.

Het renteresultaat, exclusief amortisatie agio, is met 5,0% afgenomen van ¤ 147,8 miljoen tot ¤ 140,4 miljoen, met name door een aanhoudende verkrapping van de rentemarge. Dit is het gevolg van zowel de nog steeds voortdurende concurrentiestrijd op de markt voor woninghypotheken als de afvlakking van de yieldcurve. Na een daling van 1,78% naar 1,61% in 2005, is de rentemarge in het eerste halfjaar 2006 verder gedaald naar 1,48%. De kredietportefeuille heeft in het eerste halfjaar 2006 een gezonde groei laten zien, van ¤ 13,5 miljard naar ¤ 14,3 miljard, ofwel 5,7%. De boeterente is vergeleken met de eerste helft van 2005 gedaald van ¤ 7,4 miljoen naar ¤ 6,7 miljoen.

Tot 2006 werd onder het renteresultaat ook het verkoopresultaat op 'voor verkoop beschikbare rentedragende waardepapieren' verantwoord, nu worden deze resultaten opgenomen onder Resultaat financiële transacties. De vergelijkende cijfers voor 2005 zijn hiervoor aangepast. In het eerste halfjaar 2006 bedroeg dit resultaat ¤ 1,4 miljoen. In de vergelijkbare periode in 2005 was het resultaat op 'voor verkoop beschikbare rentedragende waardepapieren' nul, voor de tweede helft van 2005 bedroeg dit resultaat ¤ 7,8 miljoen.

Het renteresultaat inclusief de post amortisatie agio is met 2,9% afgenomen van ¤ 139,9 miljoen naar ¤ 135,8 miljoen. De amortisatie van het agio is een uitvloeisel van de overname van CenE Bankiers, waarbij het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde van de activa en de passiva over de rentetypische looptijd wordt geamortiseerd. De reële waarde van die activa was circa ¤ 36 miljoen hoger dan de boekwaarde. Amortisatie hiervan leidt tot een afboeking op het resultaat over het eerste halfjaar 2006 van ¤ 4,6 miljoen. In 2004 en 2005 werd reeds respectievelijk ¤ 5,4 miljoen en ¤ 15,7 miljoen ten laste van het resultaat gebracht. Het verloop van de post amortisatie agio bedraagt naar verwachting:
* 2006 ¤ 9,2 miljoen (waarvan ¤ 4,6 miljoen in het eerste halfjaar)
* 2007 ¤ 4,6 miljoen
* 2008 ¤ 0,9 miljoen

De opbrengsten uit effecten en deelnemingen stegen van ¤ 8,7 miljoen naar ¤ 14,7 miljoen, een toename van ¤ 6,0 miljoen, met name door de verkoop van aandelen uit de beleggingsportefeuille. In deze post zijn ook de dividenduitkeringen op aandelen in de beleggingsportefeuille opgenomen. Deze opbrengst bedroeg (exclusief Ducatus) ¤ 5,8 miljoen (eerste halfjaar 2005: ¤ 4,8 miljoen).

De provisieresultaten laten een stijging zien van 9,6% van ¤ 83,1 miljoen naar ¤ 91,1 miljoen. Deze toename is voornamelijk toe te rekenen aan de effectenprovisies. Deze stegen met 13,2% van ¤ 55,7 miljoen naar ¤ 63,0 miljoen mede dankzij gunstige ontwikkelingen op de aandelenbeurzen waardoor er 25% meer aandelentransacties werden verricht door particuliere beleggers ten opzichte van de zelfde periode in 2005. De assurantieprovisies stegen van ¤ 13,8 miljoen naar ¤ 14,5 miljoen. De overige provisies, inclusief betalingsverkeerprovisies, bleven stabiel op een niveau van ¤ 13,6 miljoen.

Het resultaat financiële transacties is sterk gestegen van ¤ 12,0 miljoen naar ¤ 26,8 miljoen door de afwikkeling van de rentederivaten, de herwaardering van rentederivaten waarop geen 'hedge accounting' mag worden toegepast en het verkoopresultaat op obligaties uit de beleggingsportefeuille. In het eerste kwartaal van 2006 zijn de rentederivaten beëindigd met een positief resultaat van ¤ 6,9 miljoen. Deze rentederivaten zorgden ultimo 2005 voor een 'ongerealiseerd' negatief resultaat van ¤ 6,9 miljoen.

De totale bedrijfslasten namen met 6,2% toe van ¤ 138,5 miljoen tot ¤ 147,0 miljoen. De personeelskosten zijn per saldo met ¤ 3,2 miljoen afgenomen tot ¤ 87,2 miljoen. Bijzondere posten hebben de personeelskosten per saldo met ¤ 9,0 miljoen positief beïnvloed. Wanneer deze posten buiten beschouwing worden gelaten stegen de personeelskosten met ¤ 5,8 miljoen, ofwel 6,4%. Dit is het gevolg van investeringen in kwaliteit en behoud van medewerkers en een toename van het aantal medewerkers met 5% van 2.195 naar 2.303. De andere beheerskosten zijn met ¤ 12,4 miljoen toegenomen tot ¤ 50,7 miljoen. Deze toename is niet alleen toe te schrijven aan een aantal projecten die door wet- en regelgeving worden opgelegd, maar ook aan de investeringen ten behoeve van een verdere verbetering van de kwaliteit van de klantbediening en de transactieverwerkingen.

De afschrijvingen zijn afgenomen tot ¤ 9,1 miljoen (eerste helft 2005: ¤ 9,8 miljoen) als gevolg van het aflopen van de afschrijvingstermijn van een aantal activa. Gezien de forse investeringen zullen de afschrijvingen op termijn juist toenemen.

De waardeverandering van vorderingen is met ¤ 5,1 miljoen afgenomen doordat enkele grote voorzieningen op de kredietportefeuille zijn vrijgevallen. Dit maakt het op dit moment onwaarschijnlijk dat de toevoeging aan de post waardeveranderingen van vorderingen als percentage van de gemiddelde naar risico gewogen activa het niveau van 15 basispunten op jaarbasis zal halen. De dubieuze debiteuren zijn voor 100% gedekt door voorzieningen en zekerheden. De afboekingen in het eerste zes maanden van 2006 bedroegen ¤ 3,1 miljoen.

De belastingdruk is gestegen van 21,2% naar 22,3%, onder andere door de tevredenstellende toename van de operationele winst van Van Lanschot België.

De efficiency ratio, de verhouding tussen bedrijfslasten en inkomsten uit operationele activiteiten, is verbeterd van 56,8% naar 54,8%.

Het resultaat per bedrijfsonderdeel is opgenomen op pagina 9 van dit persbericht.

BALANS

Het balanstotaal kwam per 30 juni 2006 uit op ¤ 18,7 miljard tegen ¤ 18,0 miljard per 31 december 2005, een toename van 4,3%. De hypotheekportefeuille liet een stijging zien van 2,7% van ¤ 7,3 miljard naar ¤ 7,5 miljard. De totale zakelijke kredietverlening nam toe met 6,9% van ¤ 5,0 miljard naar ¤ 5,3 miljard dankzij de succesvolle profilering van Van Lanschot op het gebied van Business Banking. Dit resulteert in een groei van de totale kredietverlening met 5,7% van ¤ 13,5 miljard naar ¤ 14,3 miljard.

De verplichtingen aan de private en publieke sector daalden in het eerste halfjaar met 3,1% van ¤ 11,5 miljard naar ¤ 11,1 miljard. Als gevolg van additionele focus op spaargelden is deze post met 21,6% toegenomen van ¤ 2,5 miljard naar ¤ 3,1 miljard. In april 2006 heeft een nieuwe uitgifte plaatsgevonden van Floating Rate Notes ter waarde van ¤ 600 miljoen, als onderdeel van het in 2003 door de bank gearrangeerde Euro Medium Term Note programma. De uitgegeven schuldbewijzen namen hierdoor toe van ¤ 3,2 miljard naar ¤ 3,5 miljard.

Het eigen vermogen is met ¤ 1.283 miljoen per 30 juni 2006 praktisch onveranderd gebleven ten opzichte van ultimo 2005. Voor het verloop van het eigen vermogen zie pagina 19 van de bijlage.

Gecorrigeerd voor de (rente op de) perpetuele lening kwam het rendement op het gemiddelde eigen vermogen over het eerste halfjaar uit op 18,2%. Hiermee is de aangescherpte doelstelling van een gemiddelde van 18% per jaar gerealiseerd. Over geheel 2005 kwam het rendement op het gemiddelde eigen vermogen uit op 16,3%, over het eerste halfjaar 2005 was het rendement 17,2%. De naar risico gewogen activa van de bank stegen in de eerste helft van 2006 met 3,4% van ¤ 11,6 miljard tot ¤ 12,0 miljard. De BIS-ratio core tier 1 kwam uit op 6,8 % (doelstelling: 7,5%). De BIS-ratio tier 1 kwam per 30 juni 2006 uit op 9,4% (doelstelling: 9,5%) en bleef daarmee ruim boven de minimumnorm van 4%. De BIS-ratio bedroeg 13,2% (doelstelling: 12,5%), eveneens ruim boven de daarvoor gestelde minimumnorm van 8%.

Van Lanschot is voornemens om in het tweede halfjaar 2006 een deel van haar portefeuille aan commerciële onroerend goedleningen te securitiseren voor een bedrag van ongeveer ¤ 500 miljoen.

BEHEERD EN BEWAARD VERMOGEN
Het door de bank beheerde vermogen is in de eerste helft van het verslagjaar toegenomen van ¤ 5,9 miljard tot ¤ 6,0 miljard. Deze toename is het saldo van enerzijds een groei in het voor particulieren beheerd vermogen en anderzijds een uitstroom door met name de herstructurering van de eigen beleggingsfondsen.

Het beheerd vermogen particulieren laat een stijging zien van 11% over het eerste halfjaar, een toename van ¤ 0,3 miljard tot ¤ 2,8 miljard, mede dankzij het aanhoudende succes van het Manager of Funds concept. Dit concept is in 2005 geïntroduceerd, en inmiddels bedraagt het vermogen ondergebracht in Manager of Funds ruim ¤ 390 miljoen (ultimo 2005: ¤ 170 miljoen).

Het voor particulieren bewaarde vermogen steeg in het eerste halfjaar van ¤ 14,0 miljard naar ¤ 14,3 miljard. Het in totaal voor cliënten bewaarde vermogen bleef met ¤ 18,3 miljard praktisch onveranderd.

De belangstelling voor de on-balance verantwoorde Index Garantie Contracten hield onverminderd aan. Dit resulteerde in een toename van de post Index Garantie Contracten van ¤ 870 miljoen ultimo 2005 tot ¤ 1.007 miljoen ultimo juni 2006.

ONTWIKKELINGEN PER BEDRIJFSONDERDEEL

A. Private Banking

De inkomsten uit operationele activiteiten zijn in het eerste halfjaar van 2006 toegenomen met 2% ten opzichte van het eerste halfjaar 2005 en het tweede halfjaar 2005. De rente-inkomsten zijn achtergebleven met circa 10% ten opzichte van het eerste halfjaar 2005. Oorzaak hiervan is onder andere de vervlakking van de yieldcurve. Daarentegen zijn de effectenprovisies fors toegenomen door het positieve beursklimaat en de daar uit volgende stijging in het aantal verrichte aandelentransacties (+25% ten opzichte van de zelfde periode 2005). Het voor particulieren beheerd vermogen nam toe met 11% tot ¤ 2,8 miljard. Het door particulieren in bewaring gegeven vermogen nam in het eerste halfjaar 2006 toe van ¤ 14,0 miljard tot ¤ 14,3 miljard. De post spaargelden nam met 21,6% toe van ¤ 2,5 miljard tot ¤ 3,1 miljard.

De totale lasten zijn toegenomen met 4% in vergelijking tot het eerste halfjaar 2005 en met 1% ten opzichte van het tweede halfjaar. De andere beheerskosten zijn toegenomen met circa 28% ten opzichte van het eerste halfjaar 2005. Het aan Private Banking toegekende bedrijfsresultaat bedraagt ¤ 37,3 miljoen (31,2% van het totale bedrijfsresultaat van Van Lanschot over het eerste halfjaar 2006).

Van Lanschot heeft de dienstverlening aan het hogere klantsegment versterkt met de komst van een nieuw International Wealth Management team in april 2006.

Van Lanschot wil de beste Private Bank zijn voor haar cliënten. Daarvoor ligt de focus op hoogwaardig, onderscheidend beleggingsadvies en vermogensbeheer. Om dit te bewerkstelligen is de strategische keuze gemaakt om het aanbod van de eigen beleggingsfondsen aan te laten sluiten bij haar expertise en profiel als lange termijnbelegger. Van Lanschot zal zich richten op eigen fondsen, slechts voor zover die toegevoegde waarde hebben voor een breed spectrum van beleggingsportefeuilles. Dat zijn de vastrentende Van Lanschot beleggingsfondsen en daarnaast het Van Lanschot European Equity Fund en het Van Lanschot Global Equity Fund. De fondsen Van Lanschot Far East Equity Fund en Van Lanschot ICT Fund zullen worden opgeheven. Het Van Lanschot Dutch Equity Fund zal opgaan in het Van Lanschot European Equity Fund.

Van Lanschot België
Van Lanschot België, onze tweede thuismarkt, onderscheidt zich positief op haar markt en liet in het eerste halfjaar 2006 een forse groei zien. De brutowinst is meer dan verdubbeld: van ¤ 1,6 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar ¤ 3,6 miljoen. De nettowinst nam toe van ¤ 1,6 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar ¤ 2,4 miljoen. De stijging van het resultaat is gerealiseerd door een aanhoudend voorspoedige commerciële ontwikkeling. Het cliëntenbestand nam toe met 4,1%, waarbij dit voornamelijk Belgische particulieren betrof. Het totale opbrengstgenererende vermogen steeg met 6% van ¤ 3,0 miljard naar ¤ 3,2 miljard. Het toevertrouwde vermogen liet een daling zien van ¤ 1,1 miljard naar ¤ 958 miljoen, deels door een verschuiving naar off-balance beleggingen. Het off-balance bewaard vermogen toonde een toename van ¤ 1,9 miljard naar ¤ 2,2 miljard. Net zoals vorig jaar was er opnieuw een grote vraag naar Index Garantie Contracten.

International Private Banking
Het bruto resultaat van Van Lanschot Luxemburg liet dankzij een hoger renteresultaat een stijging zien ten opzichte van het eerste halfjaar 2005 van ¤ 2,6 miljoen naar ¤ 2,7 miljoen. Van Lanschot Zwitserland zag haar bruto resultaat van ¤ 0,8 miljoen naar ¤ 0,6 miljoen afnemen als gevolg van hogere kosten. Dankzij hogere provisieopbrengsten liet Van Lanschot Curaçao een stijging zien van het bruto resultaat van ¤ 2,8 miljoen naar ¤ 3,2 miljoen.

B. Business Banking

Business Banking toonde een stijging van de inkomsten uit operationele activiteiten in het eerste halfjaar 2006 versus het eerste halfjaar 2005 van 13%. Ten opzichte van het tweede halfjaar is er echter een lichte daling van de inkomsten van 7%. Oorzaak hiervan zijn de gestabiliseerde rente-inkomsten. Business Banking heeft een versterkte volumegroei gekend in het eerste halfjaar 2006.
De provisies waren op hetzelfde niveau van zowel het eerste als het tweede halfjaar 2005.
De totale lasten zijn in verhouding tot 2005 afgenomen als gevolg van de lagere post waardeveranderingen van vorderingen. De personeelskosten en andere beheerskosten toonden echter een toename ten opzichte van het eerste halfjaar 2005.
Het totale bedrijfsresultaat van Business Banking is toegenomen met circa 10% ten opzichte van het tweede halfjaar 2005 en bedroeg 16% van het totale bedrijfsresultaat van Van Lanschot.

Naast de particuliere markt vormt de zakelijke markt een belangrijke doelgroep, waarbij met name gericht wordt op de middelgrote (familie) bedrijven. Hierbij vormt vooral de directeur-grootaandeelhouder een belangrijke spil tussen het Business Banking segment en het Private Banking segment. De succesvolle profilering van Van Lanschot als business bank als onderdeel van de strategie werpt haar vruchten af. De afdeling Real Estate Finance heeft ook in het afgelopen halfjaar weer een aantal aansprekende transacties kunnen doen. Daarnaast is de portfolio bij de afdeling Structured & Leveraged Finance eveneens aanzienlijk uitgebreid.

C. Gezondheidszorg

Het segment Gezondheidszorg toonde achterblijvende inkomsten in het eerste halfjaar 2006. Dit is voornamelijk gelegen in de lagere rente-inkomsten. Bij de doelgroep medici en apothekers was sprake van een tevredenstellende ontwikkeling, het aantal doelgroeprelaties nam toe met bijna 10%. Zowel een stijging in de kredietverlening als een toename in spaargelden was hiervan het gevolg. Echter bij de grote gezondheidszorginstellingen bleef de kredietverlening achter.
Het totale bedrijfsresultaat voor belastingen van Gezondheidszorg bleef achter op zowel het eerste als het tweede halfjaar van 2005 en bedroeg 4% van het totale bedrijfsresultaat van Van Lanschot.

Doordat gezondheidszorginstellingen steeds vaker gebruikmaken van het Waarborgfonds (WfZ) stagneert de volumeontwikkeling van de kredietverlening in deze sector. Sinds de start van het WfZ in 1999 zijn de geborgde leningen toegenomen tot een omvang van meer dan ¤ 6 miljard en niet meer bij de commerciële banken ondergebracht. Ultimo 2005 waren 1.138 instellingen deelnemer aan het WfZ, waarvan 77 van de 102 ziekenhuizen. De verwachting is dat de groei van het WfZ zich nog enkele jaren doorzet, maar dat door introductie van het marktprincipe in de gezondheidszorg de rol van het WfZ uiteindelijk weer zal worden verkleind.

D. Assurantiën

Van Lanschot Assurantiën heeft een goed halfjaar achter de rug. De provisieopbrengsten vertoonden een groei van 5%, van ¤ 13,6 miljoen naar ¤ 14,3 miljoen.
De groei van de assurantieprovisie is, naast een incidentele bate uit voorgaande jaren, voornamelijk gelegen in de groei van het aantal particuliere en zakelijke relaties. In de zakelijke sfeer is een groot aantal collectieve contracten gesloten op het gebied van zorgverzekeringen.

Met een bedrijfsresultaat voor belastingen van ¤ 4,8 miljoen, draagt Van Lanschot Assurantiën voor 4% bij aan het bedrijfsresultaat van Van Lanschot nv.

E. Overig

Het resultaat van het bedrijfsonderdeel Overig omvat naast de resultaten behaald door Institutioneel vermogensbeheer en Institutional brokerage, ook de resultaten van Treasury-activiteiten en de niet direct aan een specifiek bedrijfsonderdeel toe te kennen resultaten.

Het bedrijfsonderdeel Overig kende een toename van de inkomsten uit operationele activiteiten van 36% ten opzichte van het eerste halfjaar en 72% ten opzichte van het tweede halfjaar 2005. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de toename in het Resultaat uit Financiële Transacties, waarvan circa 90% in het segment Overig valt. De opbrengsten van effecten en deelnemingen, die geheel in het segment Overig vallen, stegen van ¤ 8,7 miljoen naar ¤ 14,5 miljoen, door de verkoop van aandelen uit de beleggingsportefeuille. Hierin zijn ook de dividenduitkeringen op aandelen in de beleggingsportefeuille opgenomen voor een bedrag van ¤ 5,8 miljoen (exclusief Ducatus).
De totale lasten zijn in het segment Overig toegenomen ten opzichte van zowel het eerste als het tweede halfjaar 2005.

Institutioneel vermogensbeheer
Binnen institutioneel vermogensbeheer trad in het relatiebestand een verschuiving op richting congregaties, ordes, verenigingen en stichtingen, welke volop belangstelling toonden voor de specifiek op deze doelgroep toegesneden dienstverlening. Het totaal aantal relaties bleef stabiel, waarbij het totaal beheerd vermogen licht afnam.

Institutional brokerage
Het European Securities Network (ESN), waarin Van Lanschot deelneemt, vormt een belangrijke pijler van Institutional Brokerage.
Ook in de eerste helft van dit jaar was weer sprake van internationale erkenning voor het analistenteam van Van Lanschot. Het Britse onderzoeksbureau AQ Research heeft het team uitgeroepen tot nummer één voor zijn aanbevelingen voor de Nederlandse midkap aandelen over 2005. Ook in diverse categorieën van beste analisten namen de analisten van Van Lanschot topposities in.

KALENDER 2007
Publicatie jaarcijfers 2006 23 maart 2007
Aandeelhoudersvergadering 10 mei 2007
Publicatie halfjaarcijfers 2007 17 augustus 2007

F. van Lanschot Bankiers NV is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De bank richt zich op een tweetal doelgroepen: de vermogende particulier en het middelgrote (familie)bedrijf. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin integrale advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. Van Lanschot NV is genoteerd aan de Euronext Amsterdam Stock Market.

*****
Perscontacten Van Lanschot: Arno J.J. Barens, Directeur Corporate Communicatie.
Telefoon +31 (0)73 548 3096; mobiel +31 (0) 6 22 935 302;
e-mail A.Barens@vanlanschot.com; fax +31 (0)73 548 33 49.

Investor Relations Van Lanschot: Geraldine A.M. Bakker-Grier, Manager Investor Relations.
Telefoon +31 (0)73 548 33 50; mobiel +31 (0)6 13 976 401
e-mail G.A.M.Bakker@vanlanschot.com; fax +31 (0)73 548 33 49.

Klik op onderstaande link om het persbericht inclusief alle tabellen en bijlagen te kunnen lezen:

Bezoek onze website voor meer informatie over Van Lanschot: http://www.vanlanschot.org