Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 - 22-08-2006 - 21.45 uur

Wet- en regelgeving, 22-08-2006

Regeling van 22 augustus 2006, 21:45 uur, TRCJZ/2006/2710 houdende wijziging van de Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 (implementatie beschikking).

---

Wijziging Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 - 22-08-2006 - 21.45 uur
Wet- en regelgeving, 22-08-2006 (PDF, 43 kB)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel


MINISTERIE VAN LANDBOUW,
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van 22 augustus 2006, TRCJZ/2006/2710 houdende wijziging van de Regeling
beperkingsgebieden bluetongue 2006 (implementatie beschikking)

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (PbEG L 327), en artikel 10, eerste lid, van richtlijn 90/425 van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 augustus 2006 inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen bluetongue;

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, derde lid, 31 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:
Artikel I
De Regeling beperkingsgebieden bluetongue 20061 wordt als volgt gewijzigd: A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op sperma, eicellen en embryo's van herkauwers, die buiten Nederland, dan wel in Nederland zijn gewonnen vóór 1 mei 2006.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het rechtstreekse vervoer van herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers via het gebied bedoeld in bijlage III naar een plaats gelegen in een gebied buiten Nederland als bedoeld in de bijlage bij
1 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 augustus 2006, TRCJZ/2006/2750, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 18 augustus 2006, TRCJZ/2006/2677. Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 augustus 2006 inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen bluetongue. B
Na artikel 4 worden de volgende artikelen ingevoegd: Artikel 4a

1. Het verbod, bedoeld in artikel 4, is niet van toepassing op het vervoer van herkauwers, sperma, eicellen en embryo's van herkauwers van het gebied, bedoeld in bijlage III, naar het gebied, bedoeld in bijlage II, niet zijnde het gebied bedoeld in bijlage I.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 4, is niet van toepassing op sperma, eicellen en embryo's van herkauwers, die zijn gewonnen buiten Nederland, dan wel in Nederland vóór 1 mei 2006.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 4, is niet van toepassing op het vervoer van herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers uit het gebied naar een plaats gelegen in een gebied buiten Nederland, als bedoeld in de bijlage bij de Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 augustus 2006 inzake bepaalde beschermende maatregelen tegen bluetongue.
Artikel 4b

1. Het verbod, bedoeld in artikel 4, geldt niet ten aanzien van vervoer van herkauwers vanuit een gebied, niet zijnde een gebied als bedoeld in bijlage II en III door een gebied als bedoeld in bijlage II of III, over autosnelwegen en spoorlijnen en via luchthavens rechtstreeks naar een bestemming gelegen buiten dat gebied, zonder dat er in het gebied wordt gelost of halt gehouden, op voorwaarde dat de dieren en het vervoermiddel op de plaats van lading of in ieder geval vóór binnenkomst in het gebied een behandeling hebben ondergaan met toegelaten of geregistreerde geschikte middelen.

2. Onder autosnelweg bedoeld in het eerste lid wordt verstaan een weg als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de langs de autosnelweg gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen. Artikel 4c

1. Het verbod, bedoeld in artikel 4, is niet van toepassing op het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit het gebied, bedoeld in bijlage II, niet zijnde het gebied, bedoeld in bijlage I, naar een slachthuis gelegen in het gebied, bedoeld in bijlage III of IV, danwel het vervoer van herkauwers uit het gebied, bedoeld in bijlage III, naar een slachthuis gelegen in het gebied, bedoeld in bijlage IV, indien:
a. de te verplaatsen herkauwers op de dag van vervoer geen enkel verschijnsel van bluetongue vertonen;
b. de afvoer van de te verplaatsen herkauwers niet plaatsheeft vóór 9.00 uur en de aanvoer van deze dieren op het slachthuis niet plaatsheeft na 18.00 op de zelfde dag als de afvoer;
c. de voertuigen waarin de te verplaatsen herkauwers worden vervoerd zijn verzegeld door de VWA.
C
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt "draagt er zorg voor dat" vervangen door: is verplicht er zorg voor te dragen dat.

2. In het derde lid wordt "zijn" vervangen door: is. D
In artikel 7 wordt "behandelt" vervangen door "is verplicht" en wordt na "omgeving daarvan" ingevoegd: te behandelen.
E
In Bijlage II, onderdeel 1, wordt "Artikel 4 is" vervangen door: De artikelen 4 tot en met 4c zijn. F
In Bijlage III, onderdeel 1, wordt "Artikel 4 is" vervangen door: De artikelen 4 tot en met 4c zijn. Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 22 augustus 2006, om 21:45 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,
overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, DE SECRETARIS-GENERAAL,
Drs. C.S. Kalden
Toelichting voor de Staatscourant
Op een aantal bedrijven in het zuiden van Limburg is bluetongue vastgesteld. Sinds 17 augustus 2006 is derhalve ter bestrijding en uitroeiing van deze dierziekte de Regeling beperkinggebieden bluetongue 2006 (hierna: de regeling) van kracht. Op grond van onderhavige wijzigingsregeling worden vooruitlopend op de publicatie van de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 augustus 2006 inzake maatregelen tegen bluetongue in Nederland, België en Duitsland (hierna: de beschikking) in de regeling enkele wijzigingen aangebracht. Vervoer van herkauwers en levende producten naar gebieden met hoger en gelijk risico Op grond van onderhavige wijzigingsregeling is het rechtstreekse vervoer van herkauwers en levende producten, afkomstig uit het toezichtsgebied naar een bestemming gelegen in het beschermingsgebied toegestaan. Overigens was het reeds toegestaan om herkauwers en levende producten afkomstig uit noordelijk Nederland (compartiment en 1 tot en met 8) naar een bestemming gelegen in het toezichtsgebied te vervoeren. Vervoer naar slachthuis in gebieden met lager risico Het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit het beschermingsgebied, niet zijnde het 20- kilometergebied, naar een slachthuis binnen Nederland buiten het beschermingsgebied, alsmede het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit het toezichtsgebied naar een slachthuis binnen Nederland dat niet gelegen is in het beschermingsgebied of het toezichtsgebied wordt op grond van onderhavige regeling onder voorwaarden toegestaan. De eerste voorwaarde is dat de afvoer van de herkauwers naar de slachterij niet plaatsvindt vóór 9.00 uur in de ochtend en dat de aanvoer van de desbetreffende runderen dezelfde dag gebeurt vóór 18.00 uur. Voorts mogen de herkauwers op de dag van het vervoer naar het slachthuis geen enkel verschijnsel tonen dat wijst op een bluetonguebesmetting en dienen de dieren in door de VWA verzegelde vervoermiddelen naar het slachthuis gebracht te worden.
Doorvoer door beperkingsgebieden
Op grond van onderhavige wijzigingsregeling is voorts doorvoer van herkauwers door een beschermings- of toezichtsgebied toegestaan vanuit een gebied waar geen beperkingen gelden. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de dieren en het vervoermiddel op de plaats van lading of in ieder geval vóór binnenkomst in het gebied een behandeling hebben ondergaan met toegelaten insecticiden. Indien de doorvoer intracommunautair handelsverkeer betreft, wordt hierover op het exportcertificaat overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van beschikking nr. 2005/393/EG melding gemaakt.
Export levende producten
Onderhavige wijzigingsregeling versoepelt het verbod op de export van levende producten van herkauwers. De export van sperma, eicellen en embryo's van herkauwers die buiten Nederland, dan wel binnen Nederland vóór 1 mei 2006 zijn geproduceerd is thans toegestaan. Deze levende producten mogen tevens uit het beschermings- en toezichtsgebied worden vervoerd. Ook is in de beschikking geregeld dat herkauwers en dierlijke producten vanuit beperkinggebieden in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland vervoerd morgen worden naar gebieden in deze lidstaten met een zelfde gezondheidsstatus. Derhalve wordt bij onderhavige wijzigingsregeling geregeld dat vanuit het Nederlandse beschermings- en toezichtsgebied, alsmede uit het noordelijk deel van Nederland via een toezichtsgebied, de bedoelde herkauwers en dierlijke producten naar beperkinggebieden van gelijke gezondheidsstatus in België, Duitsland en Luxemburg vervoerd mogen worden.
Tot slot is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele taalkundige correcties in de regeling aan te brengen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit,

DE SECRETARIS-GENERAAL,
Drs. C.S. Kalden

© Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit