Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

parlementair - Antwoorden op kamervragen over instellingen zonder Automatisch Externe Defibrillator

Antwoorden op kamervragen over instellingen zonder Automatisch Externe Defibrillator

22 augustus 2006

Antwoorden op kamervragen van de kamerleden Externe link Buijs en Externe link Algra (beiden CDA) over instellingen zonder Automatisch Externe Defibrillator
---


1. Vraag Hebt u kennisgenomen van het artikel 1) waarin gemeld wordt dat instellingen te maken kunnen krijgen met schadeclaims als er geen voorzieningen voor hartdefibrillatie aanwezig zijn?


1. Antwoord Ja


2. Vraag In hoeverre deelt u de voorspelling 2) dat zo'n 250.000 ondernemingen geconfronteerd kunnen worden met schadeclaims als gevolg van het ontbreken van een AED binnen de organisatie? Is de situatie in Nederland vergelijkbaar met de ons omringende landen? Zo neen, waaruit bestaan de feitelijke en juridische verschillen?


2. Antwoord Schadeclaims zijn nooit uit te sluiten, maar ik acht die kans op grond van de Arbowet niet erg groot. Op grond van de Arbowet is de werkgever immers alleen verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat voor zijn werknemers.

De AED wordt in verschillende landen op onderscheidene manieren gebruikt en toegepast. De apparatuur heeft zijn doeltreffendheid bewezen, maar de doelmatigheid daarvan is afhankelijk van vele factoren. Het afdwingen daarvan via wet- en regelgeving lijkt mij niet een juiste benadering.

Vergelijkende studies zijn mij niet bekend.


3. Vraag Welke (toekomstige) wet- en regelgeving, inclusief het in onderhavig artikel gememoreerde reanimatieprotocol, maakt dat bedrijven en instellingen in Nederland wellicht de aanschaf van een AED moeten overwegen? Welke rol en verantwoordelijkheid heeft u als de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en werkgever van publiek gefinancierde instellingen in dezen?

3. Antwoord
Er is geen wet- of regelgeving vanuit de overheid die het hebben van een AED verplicht stelt, ook niet vanuit de Arbowet. Het protocol waar in het bewuste artikel aan wordt gerefereerd is een afspraak tussen een aantal private partijen en geen formele wet- of regelgeving.

De verantwoordelijkheid voor het organiseren c.q. plaatsen en gebruik van een of meerdere AED's is een zaak van de instellingen, bedrijven, organisaties etc. zelf op lokaal niveau. Daarbij doet het er niet toe of het gaat om private danwel publiek gefinancierde instellingen. Bovendien is de Minister van Binnenlandse Zaken niet de werkgever van publiek gefinancierde instellingen.


4. Vraag Ziet u in de veranderende wet- en regelgeving aanleiding om uw reactie op de motie Algra c.s. 3) te herzien?

4. Antwoord
Aangezien er geen sprake is van veranderende wet- en regelgeving is, zie ik ook geen aanleiding mijn reactie te herzien.


5. Vraag Bent u bereid middelen ter beschikking te stellen om organisaties en instellingen die onder uw verantwoordelijkheid vallen, in staat te stellen in voorkomende gevallen hulp te bieden door middel van de inzet van een AED? Wilt u de Kamer hierover op de kortst mogelijke termijn informeren?

5. Antwoord In lijn met mijn antwoord op vraag 3 is het beschikbaar stellen van middelen tezake niet aan de orde.


1) De Telegraaf, 18 juni 2006


2) zie noot 1


3) Kamerstuk 29628, nr. 17