Provincie Noord-Brabant


Ook Brabantse Risicokaart online

Dames en heren van de Pers,

Binnenkort gaat ook de Brabantse Risicokaart online (www.risicokaart.nl). Via de risicokaart wil de overheid gegevens over risico's inzichtelijker en beter toegankelijk maken voor zowel inwoners als medewerkers van de overheden. Hiervoor heeft het rijk in samenwerking met onder andere provincies en gemeenten een landelijk model samengesteld voor de risicokaart. De provincies maken en beheren de risicokaart. Er zijn dus twaalf risicokaarten, die allemaal op dezelfde manier zijn opgebouwd.

De risicokaart geeft inwoners inzicht in risico's in hun woon- en leefomgeving. De overheid is verplicht op grond van de Wet Rampen en Zware Ongevallen haar burgers over mogelijke rampen en zware ongevallen (risico's) te informeren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld omwonenden beter geïnformeerd meepraten met het bestuur of de overheid aanspreken. De vuurwerkramp in Enschede liet bovendien zien dat omwonenden, die niet op de hoogte waren van de risico's ook niet adequaat op het incident reageerden.

Daarnaast is de risicokaart bedoeld voor professionele gebruikers. Dat zijn bijvoorbeeld bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, brandweer en politie.

Het rijk onderscheidt achttien soorten rampen, ofwel ramptypen. Dertien van deze ramptypen kunnen als risico getoond worden op de risicokaart. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de risico's van vrijkomende gevaarlijke stoffen, of de mogelijkheid van een luchtvaartongeval, tunnelongeval of natuurbrand. Hoewel de kans op zo'n incident klein is kunnen de gevolgen groot zijn. Daarnaast tonen we kwetsbare objecten op de risicokaart, zoals scholen en ziekenhuizen.

Om u voorafgaand inzicht te verschaffen in wat een risicokaart is, om welke risico's het gaat, hoe de risicokaart is te vinden en hoe de risicokaart is te gebruiken, hebben wij een

informatiebijeenkomst voor de pers
gepland op
woensdag 20 september
11:00 in het
provinciehuis.

Op die bijeenkomst kunnen betrokken ambtenaren van de provincie vragen beantwoorden en kunnen wij uw wensen voor visuele ondersteuning inventariseren.
Wij verzorgen een presentatie over de Brabanste risicokaart, geven u een preview van de kaart voor burgers en wij laten u de introductiefilm voor de burgers zien. Tevens informeren wij u over de start van de nieuwe landelijke rampencampagne die ook op 25 september start en informeren u over de koppeling die wij maken met de openingshandeling van deze rampencampagne door minister Remkes en de openingshandeling van de Brabantse risicokaart door mevrouw Maij-Weggen.

U bent van harte uitgenodigd voor die bijeenkomst, waarover u binnenkort nog uitgebreider informatie ontvangt.

Met vriendelijke groeten,
Petra de Paauw