Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-471    |
|                      |Arnhem|14 september  |
|                      |,   |2006      |
vergadering provinciale staten woensdag 20 september 2006 Woensdag 20 september komen Provinciale Staten bijeen voor de maandelijkse vergadering. De statenvergadering is 'live' te volgen via internet www.gelderland.nl/statenlive.

Partiële herziening Streekplan Gelderland 2005: Over de Maas/West Maas en Waal GS stellen PS voor om de partiële herziening van het streekplan Gelderland 2005 over het gebied 'Over de Maas/West Maas en Waal vast te stellen. In het gebied wordt zandwinning in combinatie met natuurontwikkeling toegestaan. In het streekplan is aangegeven tot welke grens zandwinning mag plaatsvinden. Na uitvoering van de zandwinning dient het gehele plangebied de bestemming natuur te krijgen. Verder staat in het plan welke ruimtelijke functies zijn toegestaan en is behoud van de wegverbindingen naar stuw, waterkrachtcentrale en de veerdienst voorgeschreven. Aan het plan ligt een Milieu-effectrapportage (MER) ten grondslag. Tegen de MER en het ontwerpplan zijn 29 zienswijzen ingediend. Mede naar aanleiding van de inspraakreacties is het plan op enkele onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals dat eind 2005 ter inzage heeft gelegen.

Intrekking Gelderse Molenverordening
GS vragen PS om de Gelderse Molenverordening in te trekken. Bij de vaststelling van de Verordening Cultuurhistorie Gelderland in december 2005 hebben GS voorgesteld om de Gelderse Molenverordening nog niet in te trekken, maar eerst naar alternatieven te zoeken om de molenbiotoop te beschermen. GS hebben nu op basis van het streekplan een Beleidsbrief Molenbiotoop vastgesteld. De Beleidsbrief laat zien dat in het beleid niets verandert, alleen de vorm verandert. Aan de hand van de beleidsbrief kunnen de belangen ter bescherming van de molenbiotoop worden afgewogen. Hiermee is de bescherming van de molenbiotoop gewaarborgd en kan de Gelderse Molenverordening worden ingetrokken.

Initiatiefvoorstel Commissie Baggerladder Provinciale Staten hebben op 8 november 2005 de Commissie Baggerladder ingesteld. De opdracht aan de commissie was een symposium voor te bereiden, een kader door PS te laten vaststellen voor een beleidsvisie bagger die verder door GS uitgewerkt zal worden, en het mede organiseren van een Gelders Debat over het baggerbeleid in 2006.

In dit initiatiefvoorstel rapporteert de commissie over haar werkzaamheden en doet de commissie aan PS het voorstel te kiezen voor een stimulerende rol voor de provinciale overheid.

Uitvoering Veluwe 2010
PS hebben voor de periode 2007-2014 E 35,75 mln. aan MIG (Meerjarig Investeringsreserve Gelderland)-middelen gereserveerd voor de uitvoering van Veluwe 2010. Tijdens de commissievergadering van 14 juni jl. is een voorstel van GS behandeld voor projecten waarvoor zij deze MIG-middelen willen inzetten. Hierbij is rekening gehouden met de aangegeven prioriteiten in de tussenevaluatie 'Veluwe 2010 op Koers'. In deze tussenevaluatie is, naast reguliere uitvoering van de EHS en reconstructie, prioriteit gegeven aan: economische kwaliteitsimpuls (recreatie en toerisme), veiligheid en passeerbaarheid (oversteekbaarheid) van wegen, cultuurhistorie (Belvoir2) en imagoversterking. Tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie is gebleken dat de Staten zich zorgen maken over de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de Veluwe. Hierbij is met name gewezen op de sectoren recreatie en landbouw. In het vervolgvoorstel wordt beschreven op welke wijze deze sectoren een extra impuls zullen krijgen. GS vragen PS hierover een besluit te nemen.

Overige agendapunten
Zie voor overige agendapunten: www.gelderland.nl De maandag voorafgaande aan de statenvergadering vindt u vanaf 14.00 uur op teletekst van Omroep Gelderland pagina 595 eventueel de vragen voor het vragenhalfuur, ingediende interpellaties en moties vreemd aan de agenda.