Provincie Zuid-Holland

20 september Provinciale Statenvergadering

Op woensdag 20 september 2006 is de vergadering van Provinciale Staten (het "parlement" van Zuid-Holland) via internettelevisie te volgen. U gaat hiervoor naar de site www.zuid-holland.nl en klikt vervolgens op 'Live uitzending Statenvergadering'.

Op de agenda van woensdag 20 september staan onder meer de volgende onderwerpen:*Het voorstel van Gedeputeerde Staten inzake het voorlopig onttwerp RijnGouweLijn-Oost: Het voorlopig ontwerp RijnGouweLijn Oost is een verdere en meer gedetailleerde uitwerking van het schetsontwerp dat ten grondslag ligt aan eerdere Bestuursovereenkomsten die vanaf juni 2005 door de Staten zijn vastgesteld. De provinciale bijdrage wordt geraamd op 91,5 miljoen euro.*Het voorstel van Gedeputeerde Staten inzake de tussenbalanss innovatiebrief kenniseconomie provincie Zuid-Holland: Voorgesteld wordt om op basis van een tussentijdse stand van zaken het beleid op het terrein van innovatie en kennisintensieve economie bij te stellen.

De volledige agenda is te vinden op www.zuid-holland.nl onder het kopje 'Stateninformatie'.

De voorzitter, Commissaris van de Koningin dhr. J. Franssen, opent de vergadering om 09.30 uur.

Bron: Statengriffie, telefoon 070 441 67 35