Gemeente Oisterwijk

Quatre Bras
20-09-2006
Verkeersbesluit kruispunt Quatre Bras

Het College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oisterwijk heeft besloten om:


· de bestaande 60 km-zone Heukelom en Oisterwijk-Noord uit te breiden met een gedeelte van de Pannenschuurlaan, gelegen tussen het kruispunt Quatre Bras en de komgrens van de gemeente Oisterwijk. De 60 km-zone zal ingesteld worden door middel van 2 verkeersborden van het type RVV-nummer A1 (zone 60) en 2 verkeersborden van het type A2 (zone 60). Het eerstgenoemde modelnummer is de ingang van de zone en het tweede genoemde modelnummer is de uitgang van de zone.


· een inhaalverbod in te stellen vanaf het kruispunt Quatre Bras en de rotonde Bedrijfsweg. Het inhaalverbod zal ingesteld worden door middel van een dubbele doorgetrokken streep, waarbij de doorgetrokken streep ter hoogte van de aansluitingen met de Molenbaan, Kreitenstraat en diverse bestaande inritten onderbroken zal worden.

Ter inzage - bezwaarmogelijkheid:

Het verkeersbesluit ligt van donderdag 28 september 2006 tot en met donderdag 9 november 2006 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken (Centrale Publieks Balie) op de begane grond van het gemeentekantoor aan De Lind 44 te Oisterwijk.

Belanghebbenden kunnen binnen de hierboven genoemde termijn tegen het besluit bezwaarschrift indienen bij het college, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan tevens binnen de genoemde termijn om een voorlopige voorziening worden

verzocht. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt dit verzoek indienen indien er spoedeisende belangen aanwezig zijn. Verder dient u rekening te houden dat voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening bij de rechtbank een griffierecht zal worden geheven ten bedrage van 141,- voor natuurlijke personen en voor rechtpersonen 281,-.

De Lind 44 | Postbus 10101 | 5060 GA OISTERWIJK Tel: 013 52 913 11 | Fax: 013 52 856 60 | Email: gemeente@oisterwijk.nl