Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over ruimere openingstijden in de dienstverlenende sector

Antwoorden op kamervragen over ruimere openingstijden in de dienstverlenende sector

20 september 2006

Antwoorden op kamervragen van de leden Externe link Koser Kaya en Externe link Van der Ham (beiden D66) over ruimere openingstijden in de dienstverlenende sector. (Ingezonden 28 augustus 2006)
---


1. Vraag Wat is uw reactie op het onderzoek van het NIPO waaruit blijkt dat onder burgers een grote behoefte bestaat aan ruimere openingstijden bij dienstverlenende instanties, waaronder overheidsdiensten? 1)


1. Antwoord De uitkomst van het onderzoek verrast mij niet. Verschillende gemeenten hebben al eerder in het kader van het SZW project Dagindeling onderzoek gedaan naar wensen en knelpunten van inwoners op dit vlak.


2. Vraag Deelt u de mening dat ruimere openingstijden van dienstverlenende instanties een obstakel wegnemen voor de verhoging van de arbeidsparticipatie in Nederland?


3. Vraag Deelt u de mening dat een verruiming van de openingstijden van dienstverleners en overheidsdiensten vanuit het perspectief van de keuzevrijheid van burgers en consumenten wenselijk is?


2 en 3. Antwoord Voor het bevorderen van de arbeidsparticipatie is het van belang belemmeringen in de combinatie van arbeid- en zorgtaken weg te nemen. Oplossingen kunnen worden gevonden in flexibilisering van werktijden, slimme openingstijden en plaatsonafhankelijke dienstverlening. Nieuwe openingstijden passen beter bij een samenleving waarin meer mensen, meer uren werken. Met de aanpak `7 tot 7, Tijd voor Arbeid & Zorg' wordt er gewerkt aan een nieuw tijdskader: van 7 tot 7. Mensen die arbeid en zorg combineren - en dat zijn er steeds meer- lopen vast in de `logistiek' van het dagelijkse leven. Zij ervaren een grote tijdsdruk. Ondanks alle veranderingen leven we nog steeds in een 9-5 samenleving. Er is behoefte aan ruimte aan de `randen van de dag'. Bijvoorbeeld van 7 tot 7. De sociale infrastructuur moet worden aangepast, zodat arbeid en zorg beter gecombineerd kunnen worden.

4. Vraag
Deelt u de mening dat ruimere openingstijden van overheidsloketten een volgende stap zou betekenen in de realisatie van de servicegerichte overheid?


3 en 4. Antwoord Als burgers aangeven dat verruiming van openingstijden voor hen belangrijk is, dan dient een overheid die service gericht wil zijn, daarop in te spelen. En dat gebeurt ook. Ik denk bij ruimere openingstijden overigens niet alleen aan langere openingstijden van fysieke locaties zoals gemeentehuizen, maar ook aan plaatsonafhankelijke dienstverlening. In dat kader werken veel gemeenten aan het verruimen van de virtuele openingstijden, zodat burgers zelfs zonder naar het gemeentehuis te hoeven, te allen tijde met hun vragen terecht kunnen. Op dat terrein heb ik samen met de gemeenten de nodige stappen gezet. Ik noem het Actieplan gemeentelijke dienstverlening 2006-2010, en het rapport van de Commissie-Jorritsma: Publieke dienstverlening, professionele gemeenten, Visie 2015. In deze programma's committeren een groot aantal gemeenten zich om er voor te zorgen dat, hoofdzakelijk via ICT-toepassingen, de burger eigenlijk 24 uur per dag terecht kan in het (virtuele) gemeentehuis voor informatie, vergunningen, subsidies uitkeringen en sociale voorzieningen. Het gaat hier om de rol van gemeente als dienstverlener. Daarnaast heeft een aantal gemeenten in zijn rol als beleidsmaker, werkgever en gesprekspartner van andere relevante partijen in de gemeente initiatieven genomen op dit vlak. Naast het maken van afspraken met partners over slimme openingstijden en digitale dienstverlening blijkt ook communicatie over openingstijden en bereikbaarheid naar inwoners van de gemeente van belang.

5. Vraag
Welke mogelijkheden ziet u om wet- en regelgeving op dusdanige wijze aan te passen dat beter tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van mensen aan ruimere openingstijden van dienstverlenende instellingen?

5. Antwoord
Er is op dit moment geen wet- of regelgeving die de openingstijden van gemeentelijke diensten regelt. Naar mijn idee zijn er in de wetgeving ook geen belemmeringen voor verandering van openingstijden van dienstverlenende instanties, waaronder overheidsdiensten. Het gaat hier vooral om een cultuurverandering. Het lijkt mij dan ook niet wenselijk op dit punt nu vanuit de centrale overheid wetgeving te introduceren.


1) RTL nieuws, 21 augustus jl.