Raad van StateMedia deze week

Op de pagina 'Uitspraken in hoofdzaken' treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag uitspraak doet. De lijst met zaaknummers is lang. Gemiddeld wordt wekelijks in 60 zaken uitspraak gedaan. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze lijst treft u op deze pagina aan. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of procedures kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State:

mr. Pieter-Bas Beekman 070 - 426 47 73 / 06 - 52 07 70 04

mr. Sabine Heijstek-van Leussen 070 - 426 45 20 / 06 - 52 07 70 00

De mediagevoelige zaken van deze week zijn:

(Deze lijst wordt iedere maandag om 14.00 uur geactualiseerd)

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur op het onderstreepte zaaknummer klikken voor de volledige tekst van de uitspraak.
* 200508753/1
(Milieuvergunning Frico Cheese Varsseveld)
Uitspraak over een milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek heeft verleend aan "Friesland Coberco Dairy Foods B.V.", handelend onder de naam Frico Cheese Varsseveld. De vergunning heeft betrekking op een kaasproductiebedrijf aan de Boterstraat 5 in Varsseveld. Een aantal omwonenden vrezen dat zij vanwege het bedrijf te veel geluidsoverlast zullen ondervinden. Zo mag volgens hen op zondagen en feestdagen te veel geluid worden geproduceerd.


* 200509046/1
(Bestemmingsplan Aalsvoort West te Lochem)
Uitspraak op het beroep van de stichting Milieurecht De Graafschap tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan "Artikel 30 herziening Aalsvoort West" in Lochem door het college van gedeputeerde staten van Gelderland. Met het plan wordt onder meer beoogd de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein ten noordwesten van de kern van Lochem mogelijk te maken. De stichting vindt dat ten onrechte goedkeuring is verleend aan die bestemming. Volgens haar is onvoldoende rekening gehouden met het Waardevol Cultuurlandschap "De Graafschap" en een nabijgelegen kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur. De cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke belangen zijn bij het tot stand komen van het bestemmingsplan dan ook onvoldoende betrokken, aldus de stichting. Ook is volgens de stichting niet gebleken dat een bedrijventerrein op die locatie noodzakelijk is.


* 200509110/1
(Pelsdierenhouderij in Ven-Zelderheide)
Uitspraak op het beroep van de stichting Bont voor Dieren tegen de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Gennep heeft verleend voor een pelsdierenhouderij aan de Langehorst 2b te Ven-Zelderheide. Met de verleende vergunning mogen binnen het bedrijf 6100 fokteven van nertsen worden gehouden in een zogeheten Groen-Labelstalsysteem. Volgens de stichting is dit aantal een behoorlijke toename ten opzichte van het aantal nertsen dat voorheen in de pelsdierenhouderij werd gehouden en zal dus ook de uitstoot van ammoniak toenemen. Daarnaast vindt de stichting dat het gemeentebestuur onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van deze toename voor het natuurgebied Zeldersche Driessen, dat in de nabijheid van het bedrijf is gelegen.


* 200509414/1
(Bouwvergunning voor winkelruimte in Leeuwarden van Carpetland B.V.)
Uitspraak over het beroep van Carpetland B.V. tegen de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden om een vergunning te verlenen voor het splitsen van een winkelruimte aan De Centrale 9 in Leeuwarden. Carpetland B.V. wil die winkelruimte splitsen ten behoeve van een schoenenwinkel met een totale oppervlakte van 400 m2. Volgens Carpetland B.V. is, anders dan het gemeentebestuur meent, een schoenenwinkel op die locatie met een zodanige omvang wel mogelijk en in overeenstemming met het bestemmingsplan.


* 200509550/1
(Bekostiging instandhouding basisschool "De Buut" in Nijmegen) Uitspraak over een verzoek van de stichting "Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Oost Gelderland" om verhoging van de bekostiging voor de materiële instandhouding van de basisschool "De Buut" in Nijmegen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit verzoek afgewezen omdat de stichting onvoldoende heeft aangetoond dat er bijzondere omstandigheden zijn die verhoging van de bekostiging rechtvaardigen. De stichting is het hier niet mee eens en komt in beroep bij de Raad van State. Volgens haar heeft de minister miskend dat de school in twee gebouwen uit de jaren '50 is gehuisvest, die veel onderhoud nodig hebben. Ook wijst de stichting op de fusie in 1997 met de Nutsschool "Molukkenstraat" in Nijmegen en op de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Nijmegen in 1999.


* 200509660/1
(Huurvergunning voor Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg) Uitspraak over een vergunning die het College bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft verleend voor het huren van vervangende nieuwbouw voor 124 zorgplaatsen ten behoeve van het Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg. In deze vergunning zijn de kosten voor de bouw van de parkeergarage in de nieuwbouw niet meegenomen. De stichting Conventus, vergunninghoudster, is het daar niet mee eens. Volgens haar heeft het College er geen rekening mee gehouden dat de bouw van een parkeergarage noodzakelijk is omdat er elders geen ruimte meer is om te parkeren.


* 200510212/1
(Schadevergoeding Tracébesluit Betuweroute) Uitspraak over een verzoek om vergoeding van schade die zou zijn ontstaan door het Tracébesluit Betuweroute ter hoogte van de Kruising Vaanplein, het Sophiatracé en de kruising Giessen. Een voormalig eigenaar van een recreatiewoning in het bungalowpark "De Bilderhof" in Giessenburg heeft dit verzoek ingediend. Volgens hem heeft hij onder meer schade geleden omdat hij tijdens de werkzaamheden minder heeft kunnen genieten van zijn recreatiewoning en ook omdat de opbrengst van de verkoop van de woning in 2002 door die werkzaamheden is verminderd. De minister voor Verkeer en Waterstaat heeft het verzoek evenwel afgewezen. Naar aanleiding van het beroep van de voormalig eigenaar heeft de rechtbank Dordrecht het besluit vernietigd. De minister is het hier niet mee eens en komt in hoger beroep bij de Raad van State.


* 200510548/1
(Monumentenvergunning buitenplaats Herinckhave in Tubbergen) Uitspraak over de monumentenvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen heeft verleend aan de Stichting "Rückriem" voor het plaatsen van een kunstwerk op de buitenplaats Herinckhave. De rechtbank in Almelo heeft in november 2005 het beroep van onder meer Herinckhave B.V. tegen deze monumentenvergunning gegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank is het advies van de monumentencommissie van de gemeente Tubbergen aan het collegebestuur vanwege belangenverstengeling onzorgvuldig tot stand gekomen. Verder heeft het college ten onrechte geen rekening gehouden met de landschappelijke visuele belangen van de buitenplaats. Het gemeentebestuur is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


* 200600861/1
(Exploitatievergunning seksclub in Amsterdam) Uitspraak over de exploitatievergunning die de burgemeester van Amsterdam heeft verleend aan een inwoner van Amsterdam voor een seksclub aan het Oudekerksplein 34 in Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam heeft de exploitatievergunning ingetrokken, omdat een prostituee, werkzaam binnen de club, zich niet kon legitimeren met rechtsgeldige documenten. Dit is in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 van Amsterdam. De exploitant vindt dat hem niet verweten kan worden dat zij niet over de juiste papieren beschikte.