Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persuitnodiging: Wethoudersconferentie `Tussen beleid en uitvoering'

Nieuwsbericht | 14-09-2006

De ministeries van VenW, VROM, EZ en LNV organiseren woensdag 20 september in de Grote Kerk in Den Haag de Wethoudersconferentie `Tussen beleid en uitvoering'. Doel van de conferentie is om de samenhang in de ontwikkeling van het ruimtelijk gebied te onderstrepen.

Vanuit de gebiedsgerichte aanpak worden dilemma's rond ruimtelijke ontwikkeling, economie, groen, recreatie en verkeer en vervoer besproken. Elk bewindspersoon geeft een integrale visie op de ontwikkelingen in een landsdeel. Vervolgens zoomen zij in op de actuele ontwikkelingen op het eigen beleidsterrein. Ten slotte gaan de bewindspersonen van de vier ministeries kort in op de samenhang met de begroting/beleidsagenda 2007.

Minister Peijs gaat in op de integrale aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de invalshoek van de bereikbaarheid. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat kan de gemeentebestuurder van het rijk verwachten als hij in zijn plannen infrastructuurprojecten heeft opgenomen? Wat zijn de resultaten van de netwerkanalyses die gezamenlijk met het rijk zijn uitgevoerd? Minister Peijs zal benadrukken dat prijsbeleid nodig is om de ambities op het gebied van mobiliteit te halen. De vraag is: kan prijsbeleid er op korte termijn komen?

Minister Dekker brengt haar integrale visie op wonen en werken naar voren. Vanuit de gedachte dat de overheid ervoor is om vaart te geven aan de ontwikkeling van de ruimte in Nederland. Met een scherp oog voor de gebieden die beschermd moeten worden vanwege hun waarde. De Nota Ruimte heeft de omslag gemaakt van ruimtelijke ordening naar ruimtelijke ontwikkeling en het kabinet heeft gekozen voor de integrale ontwikkeling van gebieden. Daarin hebben decentrale overheden nu meer verantwoordelijkheid gekregen. Minister Dekker licht toe hoe dat in de praktijk werkt.

Minister Veerman gaat in op het belang van groen en de kansen voor recreatie. Het platteland is een belangrijke agrarische sector. Maar tevens blijkt er behoefte te zijn aan meer mogelijkheden om te recreëren op het platteland. Behalve dat het platteland toegankelijker gemaakt kan worden door meer wandel- en fietspaden aan te leggen, zijn ook nieuwe vormen van recreatie in opkomst zoals paardrijden, golfen en nordic walking. Bereikbaarheid vanuit de steden van deze recreatiemogelijkheden op het platteland is tevens van belang.

Staatssecretaris Van Gennip presenteert ambities van het kabinet ten aanzien van de economische pieken in ons land. Gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen van nationaal belang staan daarin centraal. Samen met de regio wil staatssecretaris van Gennip kansen verzilveren en knelpunten wegnemen.

Het programma bestaat uit vier onderdelen. Per blok wordt na een korte introductie door de betreffende bewindspersoon onderling gediscussieerd aan ronde tafels. De bewindspersonen schuiven hierbij aan. In het slotwoord gaat minister Dekker nader in op de programma-aanpak Nota Ruimte.

De conferentie vindt plaats van 18:00 tot 21:00 in de Grote Kerk in Den Haag. Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U wordt verzocht zich aan te melden bij Sander de Bruin van het ministerie van VenW: 070-3517057.

Verwante onderwerpen


* Aanleg en onderhoud wegen

* Aanleg en onderhoud spoor

* Anders betalen voor mobiliteit

* Nota mobiliteit

* Noordvleugel

* Bereikbaarheid van deur tot deur