Provincie Groningen

Sanering voormalige persleiding Groningen - Delfzijl van start: Rijk draagt 50 % bij aan kosten

19 september 2006

Gezamenlijk persbericht van provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en gemeente Groningen

Woensdag 20 september start de voorbereiding van de sanering van de voormalige rioolwaterpersleiding Groningen - Delfzijl. Daarbij wordt bij wijze van proef eerst een deel van de leiding in Delfzijl Noord gesaneerd. De sanering bestaat uit het grondig reinigen van de sterk verontreinigde binnenkant en het vervolgens vullen van de persleiding. Het officiële startsein voor de reiniging in Delfzijl wordt gegeven op dinsdag 26 september in de namiddag in het bijzijn van staatssecretaris de heer Van Geel van VROM.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van Grontmij in 2005 naar de voormalige rioolpersleiding hebben de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en de provincie Groningen besloten de leiding te saneren. De inhoud van de leiding is sterk verontreinigd met onder andere de zware metalen kwik en arseen. Gekozen is voor reinigen en vullen van de leiding omdat deze oplossing milieuhygiënisch verantwoord en duurzaam is en relatief weinig overlast oplevert voor de omgeving. Inmiddels is de verontreinigde (water)bodem rond de persleiding gesaneerd in mei-juni 2006. De sanering van de leiding zelf is de volgende stap. Projectleider en opdrachtgever is het waterschap Noorderzijlvest. Deze aanpak is besproken in de Stuurgroep waarin bestuurders van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de gemeente Groningen zitting hebben.

Aanbesteding
Na een Europese aanbestedingsprocedure gaat de voorlopige gunning naar GMB, onder voorwaarde van een succesvolle proef met de gehanteerde techniek(en) op een traject in Delfzijl. De aannemingssom van GMB is EUR 8 miljoen inclusief BTW. Daarmee blijft deze aanbieding onder de oorspronkelijk raming voor het reinigen en vullen van de leiding. Als GMB de proef goed afrondt, krijgt GMB de opdracht voor de reiniging en het vullen voor het gehele persleidingtraject gegund. Als de proef niet slaagt zal de tweede inschrijver de mogelijkheid geboden worden een deel van de leiding in Delfzijl te reinigen.

Rijksbijdrage en regionale bijdrage
Het Rijk levert vanuit de FES-middelen een bijdrage aan de sanering van de voormalige persleiding van 50% met een plafond van EUR 9 miljoen. De verdeling van de kosten is gebaseerd op een plafondbedrag van EUR 12 miljoen. De bijdrage van het Rijk zal dan EUR 6 miljoen bedragen. In de Stuurgroep is de financiële verdeling van de overige EUR 6 miljoen aan kosten als volgt verdeeld:

- de waterschappen dragen EUR 4,05 miljoen inclusief BTW bij;
- de provincie Groningen draagt EUR 1,35 miljoen inclusief BTW bij.
- de gemeente Groningen draagt EUR 0,6 miljoen inclusief BTW bij.

Planning
De uitvoering van de proef in Delfzijl is gepland in september - november 2006. Na voorbereidende werkzaamheden start het daadwerkelijk reinigen 26 september. Pas na grondige evaluatie van het milieuhygiënische resultaat vindt medio december de definitieve gunning plaats, waarna de rest van het persleidingtracé gesaneerd wordt. Bij deze evaluatie wordt ook de klankbordgroep betrokken. De uitvoering van de gehele sanering moet eind 2008 zijn afgerond.

Communicatie
Ook in deze fase is het uitgangspunt voor de communicatie dat bewoners en eigenaren, aanliggende gemeenten en diverse belangenorganisaties actief geïnformeerd worden. Voorafgaand aan de proef worden bewoners geïnformeerd via brieven en een informatieavond op 19 september in Delfzijl.
Ook de tijdens de uitvoering van het onderzoek in het voorjaar van 2005 ingestelde klankbordgroep blijft betrokken bij de uitvoering van de sanering. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties, dorpsraden, bewonersgroepen, milieufederatie, LTO-Noord en de betrokken gemeenten.

19 september 2006