Gemeente Nijmegen

Verkeersmaatregelen bereikbaarheid Nijmegen-Noord

Nijmegen trekt 1,2 miljoen euro uit om de komende vijf jaar de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Nijmegen-Noord op peil te houden. In overleg met bewoners en ondernemers in de Waalsprong is onder andere besloten de aansluiting van de Vrouwe Udasingel op de Prins Mauritssingel versneld uit te voeren. Ook worden maatregelen getroffen op de Laauwikstraat, Vossenpelsestraat, Pastoor van Laakstraat, Griftdijk, Oosterhoutsedijk en Bemmelsedijk.

De komende jaren werkt Nijmegen aan de realisatie van het hoofdwegennet in de Waalsprong. Over een aantal belangrijke elementen in de hoofdverkeersstructuur moet de gemeente nog een besluit nemen. Hiervoor wordt momenteel een aanvulling op de milieueffectrapportage (mer) Waalsprong uitgevoerd. Ook is nog onzeker op welke wijze het programma Ruimte voor de rivier van Rijkswaterstaat in gaat grijpen in het gebied. Ondertussen neemt de verkeersdruk in Nijmegen-Noord toe. Dit wordt veroorzaakt door de groei van het aantal inwoners aan de noordzijde van de Waal en door de autonome groei van het verkeer.

Een deel van de bestaande infrastructuur houdt in de definitieve verkeerssituatie een belangrijke functie. Deze wegen wil de gemeente daarom, voor zover mogelijk, daar zo snel mogelijk op inrichten. Voor de overige bestaande wegen is het noodzakelijk deze zoveel mogelijk (eventueel tijdelijk) aan te passen aan de toenemende verkeersdruk.

Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten de volgende maatregelen te nemen:

2006:

(de met * aangeduide maatregelen uit 2006 zijn al uitgevoerd)

Bemmelsedijk

- fietsstrook westelijk deel*

- bermverharding*

- doorgetrokken streep*

Pastoor van Laakstraat

- Onderhoud

Griftdijk

- sobere herinrichting (60 km/uur)

Laauwikstraat

- busroute Pelseland- Buske -Turennesingel

- oversteek Geldersehof*

Vossenpelsestraat

- onderhoud

2007:

Laauwikstraat

- aanpassing aansluiting Diederik van Lentlaan

- middengeleiders

- fietssuggestiestroken

Griftdijk

- busbaan Fruitlaan

Vossenpelsestraat

- sobere herinrichting (60 km/uur)

- middengeleiders

Oosterhoutsedijk

- Park&Bike

2008:

Griftdijk

- fietsoversteek ter hoogte van de Fruitlaan

2008 / 2009:

Vrouwe Udasingel

- zo spoedig mogelijk realiseren; hiertoe gaat een verzoek uit naar de Grond Exloitatie Maatschappij Waalsprong (GEM).

De maatregelen vloeien voort uit het bereikbaarheidsconvenant dat Nijmegen in 2004 heeft gesloten met het Platform Waalsprong. Hierin zijn vertegenwoordigd: de ondernemersverenigingen van Oosterhout en Lent, Ondernemerscontact Overbetuwe, Stichting Dorpsraad Lent, Vereniging Dorpsbelang Ressen, Wijkraad Oosterhout en de Kamer van Koophandel.

In een gezamenlijk onderzoek is bekeken welke verkeersmaatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn in de periode 2006 tot 2011.

Voor sommige maatregelen waarover burgemeester en wethouders nu een besluit hebben genomen, is een verkeersbesluit nodig. Hiertegen kunnen belanghebbenden nog bezwaar aantekenen. Voor de aanleg van de Vrouwe Udasingel (tussen Visveldsestraat en Prins Mauritssingel) is een nieuw bestemmingsplan nodig.