Provincie FrieslandPERSBESLUITENLIJST

Het College van Gedeputeerde Staten heeft op
19 september 2006 het volgende besloten:

Mededelingen
Gedeputeerde Staten hebben de besluitenlijst van de GS-vergadering van 12 september 2006 vastgesteld.
Besluitenlijst beschikbaar


1. It kolleezje stelt dit jier E 153.304 foar de gemeente Ljouwert beskikber foar trije projektfoarstellen op grûn fan it stedskonvenant mei Ljouwert. It earste projekt omfiemet in plan fan oanpak foar de ûntjouwing fan it gebiet Súdwest Ljouwert; soks sil úteinlik liede ta in masterplan foar dit gebiet. In bettere ôfstimming fan takomstige ynvestearrings troch oerheden, partikulieren, ûntwikkelers, bedriuwen en ynstellings en de tema's duorsumens, opwekking fan enerzjy en it bergjen fan wetter hawwe it foaroanplak. It twadde projektfoarstel betsjut in wichtige ferbettering fan it wettersysteem yn de Ljouwerter Fryheidswyk. It wetter yn de wyk wurdt ferbûn mei de Dokkumer Ie en de Bonkefeart. Boppedat komt der in oantreklik en duorsum reinwettersysteem: reinwetter fan gebouwen en wenten wurdt troch in saneamde suveringstrap suvere en streekrjocht nei it oerflakwetter brocht. It tredde projektfoarstel is in Mercator-ûndersyk troch de Fryske Akademy nei de mooglike ûntjouwing fan minimumstanderts foar it (minderheids)taalûnderwiis. Yn it Stedskonvenant wurdt ûnder it haadstik "Ljouwert kennisstêd" as ambysje oanjûn dat de Fryske Akademy útgroeie sil ta in Europeesk kennissintrum foar meartaligens/lytse talen. It Europeeske projekt "Mercator Education" is de foarútskode post fan de Fryske Akademy op it mêd fan de Europeeske relaasjes.

Het college heeft voor 2006 E 153.304 aan de gemeente Leeuwarden beschikbaar gesteld voor drie projectvoorstellen op basis van het stadsconvenant Leeuwarden. Het eerste project omvat een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het gebied Zuidwest-Leeuwarden dat uiteindelijk leidt tot een masterplan. Centraal staan betere afstemming van toekomstige investeringen door overheden, particulieren, ontwikkelaars, bedrijven en instellingen in dit gebied en de thema's duurzaamheid, energieopwekking en waterberging staan centraal. Doel van het tweede projectvoorstel is een belangrijke verbetering van het watersysteem in de Leeuwarder Vrijheidswijk. De waterpartijen in de wijk worden verbonden met de Dokkumer Ee en Bonkevaart. Bovendien komt er een aantrekkelijk en duurzaam regenwatersysteem: Via een innovatieve zuiveringstrap wordt gezuiverd regenwater van gebouwen en woningen rechtstreeks naar het oppervlaktewater gebracht. Het derde projectvoorstel betreft een Mercator-onderzoek door de Fryske Akademy naar de mogelijke ontwikkeling van minimumstandaarden voor het (minderheids)taalonderwijs. In het Stadsconvenant wordt in 'Leeuwarden kennisstad' als ambitie aangegeven, dat de Fryske Akademy zich zal ontwikkelen tot een Europees kenniscentrum voor meertaligheid / minderheidstalen. Het Europese project 'Mercator Education' is de vooruitgeschoven post van de Fryske Akademy op het gebied van de Europese relaties.


---- --