Gemeente Dinkelland

Afdeling PBC, team Communicatie

PERSBERICHT

Van: Birgit Boode
Datum: 19 september '06
Betreft: College stemt in met rapportage centrummanagement Denekamp

College stemt in met rapportage centrummanagement Denekamp

Het college van B&W van de gemeente Dinkelland heeft ingestemd met de rapportage centrummanagement Denekamp. De conclusies, aanbevelingen en het plan van aanpak beschouwt het college als richtinggevend. Gevolg hiervan is dat de structuurvisie centrum Denekamp geactualiseerd gaat worden en de parkeerbalans wordt aangepast.

Toelichting

De versterking van de detailhandel is een punt dat binnen Denekamp aandacht verdiend. Om de mogelijkheden voor de detailhandel in beeld te brengen, is ruim een jaar geleden besloten om een centrummanager aan te stellen in Denekamp. Eddie Wiersema en Teun Pals van MKB Reva hebben het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de detailhandel in Denekamp.

Begin 2005 heeft het college van B&W het onderzoeksrapport van MKB Reva 'toekomstmogelijkheden voor de detailhandel in Denekamp' vastgesteld. In dit rapport zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn in de rest van dat jaar verder uitgewerkt.

Op 27 juni heeft de commissie Commerciële Voorzieningen Denekamp (CCV) de rapportage van het centrummanagement goedgekeurd. In de CCV zijn ondernemers, Woonmaatschappij Dinkelborgh, Rabobank en de gemeente Dinkelland vertegenwoordigd.

In de rapportage die het centrummanagement heeft opgesteld, worden concrete voorstellen gedaan voor het centrum van Denekamp met een daarbij horend stappenplan.

De aanbevelingen in de rapportage zijn gebaseerd op:
1. gevoerde gesprekken met de ondernemers in Denekamp
2. de verbeterpunten voor het centrum zoals deze genoemd zijn in de door MKB Reva opgestelde detailhandelsstructuurvisie
3. een analyse van vraag- en aanbod van winkel- en overige bedrijfsruimtes in het centrum

De voorstellen in de rapportage gaan onder andere in op:
1. toevoegen van winkelruimte in het centrum

2. zorgen voor een evenwichtige brancheverdeling
3. maken van een kwaliteitsslag van diverse individuele panden
4. regelen van goede verkeer- en parkeervoorzieningen
5. bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers

In het rapport is de inventarisatie weergeven onder ondernemers en pandeigenaren. Daarnaast zijn concrete aanbevelingen gedaan over de wijze waarop deze wensen een plaats kunnen krijgen binnen de gestelde kaders in de structuurvisie en de detailhandelsvisie. Deze aanbevelingen zijn richtinggevend met betrekking tot toekomstige (beleids)keuzes en voornemens. Om aan de wensen op langere termijn te kunnen voldoen, is het nodig dat de structuurvisie centrum Denekamp geactualiseerd wordt op basis van deze wensen en ontwikkelingen. Direct gevolg hiervan is dat ook de geldende parkeerbalans aangepast moet worden, vanwege de gewijzigde behoefte aan parkeervoorzieningen.


---

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met wethouder de heer Eric Kleissen op telefoonnummer 0541-854154.


---- --