Gemeente Dinkelland

Afdeling PBC, team Communicatie

PERSBERICHT

Van: Joost Meijer
Datum: 19 september '06
Betreft: Vaststelling kadernota "Uitdagend Buitengebied" Dinkelland stelt kadernota "Uitdagend Buitengebied" vast

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dinkelland heeft ingestemd met de kadernota "Uitdagend Buitengebied" inclusief het hoofdstuk vooroverleg en inspraak. Deze kadernota geeft de kaders aan voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan "Buitengebied". Het college stelt de raad voor deze kadernota vast te stellen.

Toelichting

Op 28 februari heeft het college ingestemd met de kadernota "Uitdagend Buitengebied" en is deze vrijgegeven voor vooroverleg en inspraak. Hierop zijn diverse inspraak- en vooroverlegreacties gekomen. Deze reacties zijn verwerkt in de kadernota of worden meegenomen in de verdere uitwerking van het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied".

Noodzaak voor een nieuw bestemmingsplan

De huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied dateren van voor de gemeentelijke herindeling. Deze zijn op onderdelen verouderd en moeten op elkaar afgestemd en geactualiseerd worden. De ontwikkelingen in het buitengebied staan niet stil. Het reconstructieplan Twente-Salland, de enerzijds afnemende agrarische activiteiten, maar anderzijds de sterke ontwikkeling van de bedrijven die doorgaan, nieuwe ontwikkelingen in de toeristische/recreatieve sector en de wens om landschappelijke waarden te behouden en te versterken zijn voorbeelden van zaken die om een goede ruimtelijke invulling vragen. Voldoende redenen dus om een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied te gaan ontwikkelen.

Doelstelling van het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied"

Met het nieuwe bestemmingsplan "Buitengebied" wil de gemeente Dinkelland een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied van de gemeente Dinkelland waarborgen. Uiteindelijk moet dit leiden tot sociale en economische vitaliteit van het platteland waarbij cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden worden behouden of versterkt. Het plan moet duidelijk maken wat in de afzonderlijke bestemmingen mogelijk is, maar ook wat daar niet mogelijk is. Het bestemmingsplan wordt voor Dinkelland een belangrijk instrument voor de begeleiding en de sturing van (nieuwe) functies en activiteiten in het buitengebied.
---

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wethouder Kleissen, telefoonnummer 0541-854154 of Team Communicatie, Joost Meijer, telefoonnummer 0541-854 100, jwg.meijer@dinkelland.nl.


---- --