FNV Bouw

datum: 20-09-2006 / bericht: 1 van 33

Draagvlak voor competente ondernemingsraad

Met concrete voorstellen voor de WOR en een nieuwe website www.oradviesfnvbouw.nl draagt FNV Bouw bij aan het draagvlak voor de ondernemingsraad. Een 'competente ondernemingsraad', wel te verstaan. En niet de tandeloze versie die minister Aart Jan de Geus vorig jaar beoogde met zijn Wet Medezeggenschap Werknemers. De bond wil niet dat die ideeën via de achterdeur terugkomen.

Minister De Geus heeft zojuist de Tweede Kamer een discussienota voorgelegd voor een 'toekomstscenario voor de medezeggenschap'. Vlak voor de zomer heeft zijn ministerie met conferenties geprobeerd draagvlak te creëren voor het meest gewenste scenario, gebaseerd op de trend dat ondernemingen steeds meer onderlinge verschillen vertonen. Dat loopt van decentraal overleg over arbeidsvoorwaarden, via uiteenlopende vormen van medezeggenschap tot groeiende diversiteit in het personeelsbestand. FNV Bouw ziet veel waars in deze trend. Maar juist dan moet er een goed opgetuigde medezeggenschap bestaan, die de bond omschrijft als 'competente medezeggenschap'. Daarvoor heeft de ondernemingsraad bevoegdheden nodig en instrumenten. Met de werkconferentie 'Versterking medezeggenschap, nieuwe WOR' op 12 september heeft FNV Bouw daarvoor een manifest opgesteld. Daarin klinkt de praktijkervaring door van 50 leden van ondernemingsraden uit bouw, afbouw, woningcorporaties en houtbedrijven. Zij willen de praktijk van de medezeggenschap verbeteren en tevens concrete verbeteringen aanbrengen in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Volwaardige partij
Wezenlijk voor de werkconferentie is dat wetgever en ondernemer de medezeggenschap serieus nemen. De ondernemingsraad dient een volwaardige partij te zijn naast het management en andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders. Het werk van de ondernemingsraad moet áf van het imago van vrijwilligerswerk en vrijblijvendheid. Belangrijk is dat de or eerder dan nu in de besluitvorming wordt betrokken. Bovendien zijn er betere faciliteiten nodig, zoals vervanging op de werkplek en ambtelijke ondersteuning. De werkconferentie beveelt verder aan dat een nieuwe raad hierover met de bedrijfsleiding een convenant afspreekt: 'geen gesol meer met medezeggenschap'. De werkconferentie wil méér, niet minder bevoegdheden. In de Wet op de Ondernemingsraden is daarvoor vooral meer duidelijkheid gewenst: nu kan de bestuurder zich verschuilen achter vaagheden als 'belangrijk' of 'redelijkerwijs'. De raad moet zelf zijn scholingsrecht benutten; daar schort het nu nogal eens aan. Ook wil de conferentie het werk in de or belonen: net zoals gemeenteraadsleden een vergoeding krijgen en bedrijfshulpverleners een toeslag. Verder moet het adviesrecht worden uitgebreid tot de bestemming van de winst, dient er minimaal twee keer per jaar in werktijd overleg met de achterban te worden gevoerd en is minimaal één keer per jaar een verantwoording door de Raad van Commissarissen gewenst.

Website www.oradviesfnvbouw.nl Dit alles is natuurlijk te vinden op de nieuwe website van OR Advies van FNV Bouw, dat ondernemingsraden met raad en daad terzijde staat. De nieuwsbrief die bij de site hoort, is interactief en dus gevarieerd. Deze geeft namelijk antwoord op vragen, voor woningcorporaties net zo goed als voor de bouwnijverheid. Doordat artikelen uit de nieuwsbrief kunnen worden uitgeprint als informatie voor de achterban, vormt deze ook meteen een communicatiemiddel binnen het bedrijf. De rubriek 'jargon' verklaart allerlei termen. Onderling kunnen or-leden elkaar adviseren op het 'forum'; wie anoniem wil blijven, gebruikt daarvoor een nickname. Met de nieuwe site maakt OR Advies van FNV Bouw veel van zijn werk ruimer toegankelijk.

a.p.

Zie voor de nota van De Geus http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=2006&link_id=102683