Gemeente Bolsward


woensdag 20 september 2006

Mededelingen 20 september 2006

Binnengekomen bouwaanvragen
Ingevolge artikel 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders bekend dat de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn ontvangen:
1. voor het veranderen van de voorgevel van de garage op het perceel De Harst 5;

2. voor het plaatsen van een garage op het perceel Samuel van Haringhouckstraat 39;

3. voor het plaatsen van een dakkapel, het wijzigen van de achtergevel en het veranderen van de bestemming van een woning in centrumvoorzieningen op het perceel Snekerpoort 11.

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over welke aanvragen bij de gemeente zijn ingekomen. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend, omdat een besluit nog ontbreekt.

Welstandsbeoordeling
De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Voor de aanvrager van een bouwvergunning bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven. Iedere woensdagmiddag in de even weken is er in het stadhuis een rayonarchitect van de welstands-commissie "Hûs en Hiem" aanwezig. De zitting begint om 13.30 uur. De agenda voor deze zitting is dinsdags daarvoor te bekijken op het stadhuis, sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1 of via de website www.bolsward.nl. Voor informatie en/of vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de gemeente Bolsward onder telefoonnummer 0515-578713.

Verleende bouwvergunningen eventueel in combinatie met vrijstelling van het bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 40 van de Woningwet de volgende bouwvergunningen zijn verleend:
1. d.d. 7 september 2006, voor het plaatsen van een kap op een berging op het perceel Hoogstraat 27;

2. d.d. 14 september 2006, voor het oprichten van een serre op het perceel Eikenburg 3.

Bovengenoemde aanvragen en vergunningen kunt u inzien bij de sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1.

Tegen een verleende vergunning kan een belanghebbende binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan wat de vergunning heeft verleend (burgemeester en wethouders van de gemeente Bolsward of de burgemeester van de gemeente Bolsward), postbus 33, 8700 AA te Bolsward. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Ter voorkoming van de uitvoering van de werkzaamheden/activiteiten bestaat de mogelijk aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen van de verleende vergunning. Voorwaarde is dan wel dat een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan.

Aanvraag voor vrijstelling van het bestemmingsplan in combinatie met een bouwaanvraag
Onderstaand bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van dit bouwplan. Door het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan kan alsnog een bouwvergunning worden verleend voor dit bouwplan.

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 21 september aanstaande gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het stadhuis, sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1.

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. U kunt de schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward. Hierbij graag vermelden om welk bouwplan het gaat. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel.nr. (0515) 57 87 13.


1. Het oprichten van een bedrijfspand met bedrijfswoning op het perceel De Ward 37. Medewerking kan worden verleend middels het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ontwerpbesluit Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Bolsward maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een milieuvergunning, ingediend door Bekema Constructies vof.

De aanvraag betreft een oprichtingsvergunning voor een las- en constructiebedrijf op het perceel De Wymerts 17.

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 21 september aanstaande gedurende vier weken ter inzage op de sector Wonen en Werken, Kerkstraat 1 en bij de Openbare Bibliotheek, Marktplein 1, gedurende de openingstijden van beide instellingen.

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken. U kunt de schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bolsward, postbus 33, 8700 AA Bolsward. Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, telnr. (0515) 57 87 17.

Tegen het definitieve besluit kan te zijner tijd, uitsluitend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht omtrent het ontwerpbesluit, een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State.