Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 20 september 2006

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Kanaalweg 6, gevelwijziging.

Goudenregenstraat 15, plaatsen erfafscheiding.

Lingedal 26, plaatsen dakkapel.

Anzere 17, plaatsen dakkapel.

Korenmolen 40, plaatsen dakkapel.

Mauritshuis 64, vernieuwen tuinhuisje.

Sint Franciscusbaai 42, plaatsen dakkapel.

TER INZAGE

Onderstaande plannen liggen ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.

Fascinatio Boulevard, kavel 1K-5 (langs de Abram van Rijckevorselweg), bouwen kantoorgebouw.

Aan de genoemde bouwaanvraag kunnen wij met toepassing van het bepaalde in artikel 13 lid 1 onder a van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Fascinatio vrijstelling verlenen van de hoogtebepaling. Het bouwplan ligt in verband met die procedure gedurende twee weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen het voornemen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

KAPVERGUNNING GEMEENTE

aangevraagd

Fresco 39/44


1 kastanjeboom (Aesculus carnea). De boom is inmiddels gekapt. Hiervoor is op 11 juli 2006 een bevel tot noodkap afgegeven door de burgemeester vanwege omgevingsgevaar. Geen herplant. Dit is niet mogelijke in verband met de riolering die daar loopt.

Vreugdedans 97


1 zwarte els (Alnus glutinosa Laciniata). De boom is inmiddels gekapt. Hiervoor is op 28 augustus 2006 een bevel tot noodkap gegeven door de burgemeester vanwege omgevingsgevaar na blikseminslag. Herplant met 1 zwarte els.

Silkeborg 4


1 esdoorn (Acer) wegens overlast. Geen herplant

Aleoeten 21


1 watercypres (Metasequoia glyptostroboides) wegens overlast. Geen herplant.

De stukken die hierop betrekking hebben, te weten de kapaanvraag, de rooitekening en de

conceptbeschikking, liggen voor een ieder zes weken ter inzage.

In de tijd dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen over de

kapaanvraag kenbaar maken.

U kunt uw bedenkingen ook mondeling indienen of nader toelichten tijdens de openbare hoorzitting

op maandag 9 oktober 2006 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken verzoeken wij u dit vooraf kenbaar te maken bij de unit Handhaving en Vergunningen mw. H. Jansen-Oranje, 010 - 2848 637.

KAPVERGUNNING GEMEENTE

verleend

Bermweg/Lupinestraat


1 italiaanse els (Alnus cordata), 1 iep (Ulmus hollandica Vegeta) en
7gewone essen (Fraxinus excelsior). Herplant met 9 essen (Fraxinus americana microcarpa).

KAPVERGUNNING OVERIGE AANVRAGERS

aangevraagd

De Ruyterstraat 16


1 berk. Geen herplant.

Voor de verleende vergunningen geldt:

Dat binnen een termijn van zes weken beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

Ingevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbende eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, postbus
50951, 3007 MB een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN

aangevraagd

Het college maakt bekend dat een vergunning is aangevraagd door


· Stichting Buurtgroep Capelle-West in samenwerking met de winkeliersvereniging Capelle-West voor de viering van de Sinterklaasintocht, op zaterdag 25 november 2006.


· Young Professionals Events voor het houden van een braderie op het Stadsplein op zaterdag 7 juli 2007 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

GEVEL/LICHTRECLAME

aangevraagd/verleend

Het college maakt bekend dat een vergunning is aangevraagd door en verleend aan:


· Neontime lichtreclame BV, voor het plaatsen van een gevelreclame op/aan het pand Fascinatioboulevard 768 waar Overgaauw en Van Marle gevestigd is.

De bouwaanvragen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunningen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot
19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.