Gemeente Alkemade


Concept Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ter inzage

20-09-2006

Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten de plicht om voorzieningen te treffen voor mensen met beperkingen en voor mantelzorgers, die hen in staat moeten stellen om:
1. een huishouden te voeren; 2. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; en 3. zich in en om de woning te verplaatsen. De wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan dit compensatiebeginsel, moet worden neergelegd in een Verordening.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2006 ingestemd met de ´Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade´ en de Concepttoelichting op de Verordening. Deze Conceptverordening en Concepttoelichting worden behandeld in de raadsvergadering van 27 september 2006 en zullen dan worden vastgesteld.

De genoemde Conceptverordening en Concepttoelichting liggen van 20 september tot 2 november voor een ieder tijdens de openingsuren ter inzage in de Leeskamer Publiek (kamer 9a) van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze ten aanzien van de Conceptverordening en Toelichting schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

De verordening heeft al ter inzage gelegen van 30 augustus tot 11 september 2006 voor informele inspraak (publicatie 30 augustus 2006). Dit om inwoners de gelegenheid te geven hun zienswijze kenbaar te maken voordat de raad hierover een besluit neemt. De publicatie van vandaag geeft de formele ter inzagetermijn aan.

U kunt de nota downloaden onderaan deze pagina. De officiële bekendmaking staat ook onder actueel - officiële publicaties - publicaties 2006 - september - officiële publicaties van 20 september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Zwaan van de afdeling Samenleving, tel. (071) 332 72 48.

Bijlagen :
Conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.pdf Concepttoelichting op de Verordening.pdf