Gemeente Stein


Bijeenkomst leefbaarheidsonderzoek Meers

20-09-2006

Ongeveer 20 inwoners van Meers bezochten dinsdag 12 september j.l. de bijeenkomst over de uitslag van het leefbaarheidsonderzoek in Meers. De avond was bedoeld om een bevestiging te krijgen van de analyse uit de schriftelijk gehouden enquête. Ook andere belangrijke leefbaarheidsvraagstukken konden worden ingebracht .
Ofschoon de opkomst tegenviel was de kwaliteit van de discussie hoopvol voor de toekomst. Het gaat er namelijk om dat er een dialoog ontstaat tussen burgers en gemeentebestuur over een leefbare toekomst van het dorp of de wijk. De inspraak vinden met name de inwoners erg belangrijk en dit werd tijdens de avond nog eens bevestigd. Allerlei vormen van inspraak werden belangrijk gevonden. Voor de Dorpsraad zou hierbij een belangrijke functie kunnen zijn weggelegd.

Opmerkelijk was, dat alle aanwezigen gedurende de avond constateerden, dat de leefbaarheid van de omgeving veelal wordt beïnvloed door de inwoners zelf. Of het nu gaat over verkeersgedrag, geluidshinder of het kunnen gebruik maken van voorzieningen. De inwoners bepalen zelf of sommige voorzieningen in stand worden gehouden door er gebruik van te maken. Los van het probleem van de handhaving van de regels, worden bepaalde overlastsituaties in de hand gewerkt, omdat burgers ze gedogen en niet mensen er zelf op aanspreken.

De verkeerssituatie in Meers was de hoofdmoot van de avond. Ofschoon er maatregelen getroffen zijn, blijven er enkele gevaarlijke situaties bestaan, mede door het gedrag van de verkeersdeelnemers. Deze situaties zijn intussen doorgespeeld naar de wethouder van verkeer, die inmiddels beloofd heeft deze zo snel mogelijk te bespreken in de verkeerscommissie.
Ook het gemis aan openbaar vervoer werd aangesneden. Daarbij werd opgemerkt, dat mensen er wel gebruik van moeten maken, wil ook deze voorziening stand houden.

Tenslotte wensen de inwoners van Meers een laagdrempelige ontmoetingsruimte met een voorziening voor de levering van boeken en medicijnen en waar bepaalde poliklinische handelingen (o.a. bloedprikken) kunnen worden verricht.
Op uitnodiging van de gemeente gaf een enkeling zich al vast op om samen met de gemeente een volgende avond voor te bereiden, waar een actieplan voor het dorp wordt besproken. Deze bewonersavond zal plaatsvinden in juni 2007.

Alle aanwezigen van de avond krijgen de definitieve sociale structuurschets toegestuurd.