EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

20-09-2006 - Beter bereikbaar Nederland begint in Brabant

Brabant

Mobiliteit staat hoog op de politieke agenda: de Randweg Eindhoven wordt niet in vijf maar in vier jaar aangelegd en ook van het nieuwe programma Filevermindering wordt concreet werk gemaakt. Volgens EVO moeten maatregelen, als Groene Golf en de Filter Uitvoegend Vrachtverkeer, de zogenaamde UV-filter, snel en volgens planning in 2007/2008 worden uitgerold. Deze maatregelen bevorderen namelijk de doorstroming en vergroten de capaciteit en verkeerveiligheid.

Urgentie staat buiten kijf

De urgentie is dan ook hoog. Voor Brabant, de tweede economische motor van Nederland komt dit geen seconde te vroeg. De Netwerkanalyse Brabantstad maakt duidelijk dat forse investeringen van 4,5 miljard euro noodzakelijk zijn om deze economische motor in de toekomst überhaupt te kunnen bereiken. Versnelde uitbreiding van de infrastructuur is hier absolute noodzaak.

Volgens EVO moet snel de schop de grond in op het traject A27 Lunetten-Hooipolder, om de Randstad en Brabant draaiende te houden. De economische schade als gevolg van fileleed komt in 2006 naar verwachting uit op 31 miljoen euro, volgens de Economische Wegwijzer die EVO en TLN halfjaarlijks uitbrengen. Dat oplossingen hier renderen, wordt onderstreept door de studie âNederland in 2015â van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het rapport âWegen naar de economische groeiâ van het Ruimtelijk Planbureau.

BOSE, A58 en verbreding A67

De Netwerkanalyse toont verder aan dat investeren in infrastructuur loont. In 2020 zal de westelijke Randweg, als gevolg van de ombouw tot 2010, geen groot knelpunt meer zijn. EVO stelt dan ook dat aanpakken van de problematiek rondom BOSE, de A58 en de A67 vanuit het Rijk op steun kan rekenen.

Beloftes ZSM waarmaken

Van de Zichtbaar-Snel-Meetbaar trajecten wordt in 2007 slechts 150 van de 310 kilometer aangepakt. EVO betreurt het dat afgelopen jaar wederom tot vertraging heeft geleid op het traject A2 Hertogenbosch-Eindhoven en het traject A2 Leenderheide- Budel. Het initiatief om verloren tijd in te halen door procedures parallel te laten te laten lopen kan dan ook op steun rekenen van EVO.

Hooggespannen verwachtingen van beter benutten

Verkeer en Waterstaat wil Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) snel uitrollen en vindt hierin gehoor bij de Provincie Brabant. EVO omarmt dit maar waarschuwt voor overspannen verwachtingen. âSturingâ van verkeerstromen via DVM is volgens EVO alleen goed mogelijk bij restcapaciteit. Een situatie die nu niet doet gelden in Brabant, zoals blijkt uit de vele knelrelaties die voortkomen uit Netwerkanalyse Brabantstad.

Binnenvaart wordt actief opgepakt

Minister Peijs geeft op 21 september het startschot voor Groot Onderhoud Vaarwegen, voor onder meer de Zuid-Willemsvaart. EVO juicht dit toe, omdat binnenvaart een steeds belangrijkere rol in de logistiek speelt. EVO wijst er op dat ook opwaardering Wilheminakanaal concreet opgepakt dient te worden. Vanuit de wetenschap dat de A58 dagelijks verder dichtslibt en personen- en vrachtverkeer in de toekomst juist daar stil dreigt te staan, is volgens EVO het Wilhelminakanaal een steeds belangrijker vervoersalternatief om logistiek knooppunt Tilburg te bereiken.