Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNederland steunt Aruba bij verbeteren politiekorps

20 september 2006

Nederland en Aruba versterken hun samenwerking om het functioneren van de Arubaanse politie duurzaam te verbeteren. Het Nederlandse Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) ondersteunt het Korps Politie Aruba (KPA) bij verschillende activiteiten. Nederland levert vanaf 1 januari 2007 voor een periode van drie jaar een interim-korpschef voor de Arubaanse politie. Aan de hand van evaluaties komt er een verbeterplan. Doel is de slagvaardigheid en integriteit van het KPA te vergroten. Ook willen de landen de samenwerking bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme versterken.

---

Dat staat in een protocol dat woensdag 20 september is ondertekend door de Arubaanse minister-president Oduber en minister Croes (Justitie) en de Nederlandse ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties).

minister-president Oduber en minister Nicolaï met het protocol In het protocol staan verschillende afspraken:
* De Arubaanse regering rondt voor het einde van het jaar het al in gang gezette integriteitsprogramma voor het KPA af. Het Nederlandse KLPD ondersteunt daarbij.
* Nederland levert vanaf 1 januari 2007 voor een periode van drie jaar een interim-korpschef voor het KPA. Deze functie zal worden vervuld door de heer P. (Peter) de Witte, momenteel werkzaam als plaatsvervangend directeur van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Aruba levert drie deskundigen (voor politie, justitie en voor personeel en organisatie) als ondersteuning voor de korpschef.
* Aruba evalueert voor 1 februari 2007 de reorganisatie van het KPA die begin 2003 is ingevoerd. Gekeken wordt naar de omvang en de kwaliteit van het KPA, de procedures en processen, de werking van de vier districten en de samenwerking met het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Het KLPD ondersteunt de evaluatie, en de interim-korpschef wordt erbij betrokken.
* Aruba evalueert na overleg met de Procureur-Generaal van Aruba en met steun van het KLPD de effectiviteit van de justitiële taak van het KPA, inclusief alle uitvoerende taken. Doel is de effectiviteit van de bestrijding van alle soorten criminaliteit te verhogen.
* Op basis van de evaluaties stelt Aruba voor 1 april 2007 een verbeterplan op. Voordat dit wordt vastgesteld, vindt overleg met Nederland plaats.
* Aruba stelt prijs op uitbreiding van de samenwerking met de hele Nederlandse politie. Het KLPD is daarvoor het loket. De bestaande samenwerking richt zich vooral op politie-opleidingen en kennisuitwisseling. De uitbreiding gaat vooral over integriteit, organisatiestructuur, de omvang en de kwaliteit van het politiepersoneel en de effectiviteit van de criminaliteitsbestrijding.