Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Serviceverlening huisartsen

Kamerstuk, 20-9-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ/EZ/2712017

20 september 2006

Tijdens het debat over de Wet Marktordening Gezondheidszorg van 9 maart 2006 heb ik u toegezegd met partijen te bespreken hoe de serviceverlening van huisartsen kan worden verbeterd door middel van ruimere openingstijden. In mijn brief van 20 juni jongstleden (CZ/EZ/2687089) heb ik aangegeven na het zomerreces op dit onderwerp terug te komen.

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat patiënten het belangrijk vinden dat ze ook buiten kantoortijden bij de huisarts of de tandarts terecht kunnen. Een brede toegang tot de eerste lijn is ook een van de speerpunten van mijn beleid.

Op dit moment zijn er wettelijk geen beperkingen om als huisarts een avondspreekuur te houden. In de Wet Tarieven Gezondheidszorg staat namelijk niet vermeld dat het leveren van huisartsenzorg tussen bepaalde tijden uitgevoerd moet worden. De huisarts kan 's avonds dan ook de tarieven declareren die voor de huisartsenzorg door het College Tarieven Gezondheidszorg/ zorgautoriteit in oprichting (CTG/Zaio) vastgesteld zijn. In een aantal praktijken in Nederland worden dan ook al avondspreekuren gehouden door huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.

Voor acute zorgvragen kunnen patiënten vanaf zes uur 's avonds terecht bij de huisartsendienstenstructuur. Circa 95% van de huisartsen is aangesloten bij een dergelijke structuur. Deze huisartsen leveren dan acute zorg via deze coöperatie in de avonduren en worden dan per uur betaald. De huisartsen die niet zijn aangesloten bij een huisartsendienstenstructuur kunnen vanaf dat tijdstip een bedrag declareren van EUR32 per consult.

Ik zie het vooral als de taak van de zorgverzekeraars om zorg in te kopen die het best aansluit bij de wensen van hun verzekerden. Dit geldt ook voor serviceaspecten, zoals avondspreekuren. De huidige bekostiging huisartsenzorg en toekomstige bekostiging geïntegreerde eerstelijnszorg bieden voldoende mogelijkheden voor zorgverzekeraars om huisartsen extra te stimuleren voor het houden van een avondspreekuur.
In 2005 is onder leiding van mevrouw E. Vogelaar een akkoord gesloten met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In dit akkoord is
overeengekomen dat er in 2006 ten minste EUR75 miljoen beschikbaar is voor het budget modernisering en innovatie.

In de beleidsagenda van het Vogelaarakkoord zijn inhoudelijke afspraken gemaakt over modernisering en innovatie. Concreet betekent dit dat er afspraken zijn gemaakt over samenwerking van huisartsen (onderling) en met andere eerstelijns zorgaanbieders. De invulling van de afspraken kan breed geïnterpreteerd worden. Er is voldoende ruimte om modernisering en innovatie in de zorg te laten plaatsvinden, waardoor huisartsen allerlei lokale initiatieven, die in lijn liggen met de beleidsagenda, uit dit budget vergoed kunnen krijgen. Extra serviceverlening in vorm van ruimere openingstijden zou hiertoe kunnen behoren.
Verder heb ik u op 10 augustus jongstleden (CZ/EZ/2691562) geïnformeerd over de nieuwe manier van bekostigen van geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverbanden. In een dergelijk samenwerkingsverband is de huisartsenzorg de centrale zorgvorm, die ook de verbinding legt met (en zonodig tussen) de overige in het centrum aanwezige zorgdisciplines. Geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverbanden kunnen vanaf 1 januari 2007 samen met zorgverzekeraars specifieke afspraken maken die beter aansluiten bij de individuele behoeften van patiënten. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op (chronische) aandoeningen en/of patiëntencategorieën, maar ook op serviceverleningsaspecten zoals het houden van een avondspreekuur door een (groep) huisarts(en) die in een geïntegreerd samenwerkingsverband werkt/werken. Door de zorg zodanig te organiseren dat aanbieders van zorg met elkaar gaan samenwerken, kunnen zij bijvoorbeeld onderling afspraken maken over hun werktijden.

Zoals ik in mijn brief van 10 augustus 2006 al heb aangegeven is het praktijkplan een geschikt instrument om afspraken te maken over de invulling van deze specifieke prestaties en de beloning die daar tegenover staat. Aan de hand van een omgevingsanalyse kunnen dan lokaal afspraken gemaakt worden over het geïntegreerde zorgaanbod, dat op maat gesneden is naar de behoefte van de patiëntenpopulatie. Het gaat dan ook om het totaalaanbod dat het geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverband kan leveren. Ruimere openingstijden kunnen hiervan een onderdeel zijn.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst