Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op kamervragen van Hamer over computerlicenties voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in peuterspeelzalen

Kamerstuk, 20-9-2006

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

DJB-K-U-2700911

20 september 2006

Antwoorden van de staatsecretaris, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hamer (2050616040) over computerlicenties voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in peuterspeelzalen. (2050616040)

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat peuterspeelzalen, die voor hun VVE-programma's gebruik maken van computers, geen recht hebben op goedkope licenties voor computers zoals in het onderwijs?

Antwoord 1

Onlangs heeft een peuterspeelzaal mij dat laten weten.

Vraag 2

Waarom bestaat deze verkokerde benadering, die betekent dat computers die voorwaarde zijn voor de samenwerking met het onderwijs (VVE), niet in aanmerking komen voor goedkope licenties terwijl het onderwijs deze wel krijgt?

Antwoord 2

Ten tijde van de invoering van goedkope licenties voor computers in het onderwijs is door de onderwijsorganisaties die dit geregeld hebben uitgegaan van onderwijsvoorzieningen. Dit was een veldinitiatief. Peuterspeelzalen waren hierbij niet betrokken.

Vraag 3

Hoe rijmt u deze verkokering met de intentie van Operatie Jong, gericht op meer samenhang in voorzieningen en meer samenwerking tussen de ministeries?

Antwoord 3

Een van de thema's die speciale aandacht heeft is het thema samenhang in voorzieningen voor 0-12 jarigen. Het doel van dit thema is het tot stand brengen van samenhang tussen jeugdvoorzieningen in opvang, onderwijs, welzijn, cultuur en sport voor alle kinderen van

0-12 jaar. Inmiddels zijn op dit thema verschillende resultaten gerealiseerd, zoals de uitbreiding van het aantal brede scholen en meer samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport. De ontwikkelingen rond dit thema worden besproken in een afstemmingsoverleg waaraan onder meer de ministeries van OCW, SZW, VWS deelnemen en de VNG.

Het gaat in het geval van recht op goedkope licenties voor computers echter niet zozeer om inhoudelijke samenhang maar om te bezien of bestaande voorzieningen niet voordeliger kunnen worden gerealiseerd. Ik heb in dat laatste geen rol, het peuterspeelzaalwerk is gedecentraliseerd en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gemeenten.

Vraag 4

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het nieuwe schooljaar op 13 augustus 2006 weer begint, zodat de computers komend jaar nog gebruikt kunnen worden?

Antwoord 4

Zie mijn antwoord bij vraag 3.