Novib

Oxfam Novib: OS begroting in algemeen positief

Dankzij de economische groei gaat het budget voor Ontwikkelingssamenwerking er in 2007 met 220 miljoen euro op vooruit vergeleken met 2006. Het kabinet wil vasthouden aan de koppositie die Nederland inneemt op de lijst van rijkste industrielanden bij de armoedebestrijding.

Het budget voor noodhulp groeit met 30 miljoen euro naar 160 miljoen. Oxfam Novib geeft een positief oordeel over de voorliggende begroting. Wij zijn verheugd dat vanaf volgend jaar 15 procent van het ontwikkelingsbudget wordt ingezet voor basisonderwijs in ontwikkelingslanden.

Militaire hulpverlening Afghanistan kan boemerang worden Het kabinet kiest voor een geïntegreerde benadering waarin diplomatie, defensie en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten elkaar aanvullen. De concrete invulling van die benadering in Afghanistan schept echter verwarring en levert potentieel een gevaar op voor hulpverlening aan Afghaanse vrouwen, mannen en kinderen. Het gevaar bestaat dat onafhankelijke en onpartijdige hulpverlening in het gedrang komt als ontwikkelingsgeld wordt gebruikt in het kader van militaire doelen. Als wederopbouw een militaire aangelegenheid wordt, dreigt dat tot gevolg te hebben dat steeds meer mensen in nood en hun hulpverleners doelwit in de strijd worden. Oxfam Novib en haar lokale partners maken zich daar zorgen over.

Opvallend is de aandacht die het departement wil besteden aan het verzekeren van de Nederlandse energievoorziening. Van het nieuwe begrip energievoorzieningszekerheid gaat een zekere dreiging uit, gezien de constatering dat de meeste energiebronnen in instabiele regios liggen in combinatie met de opmerking dat wij het energievraagstuk op de agenda zullen houden van de WTO en de NAVO. Tegelijkertijd constateert het ministerie dat de vraag naar energie wereldwijd sneller groeit dan het aanbod en dat daardoor de toegang van arme mensen in ontwikkelingslanden tot energie wordt bemoeilijkt. Oxfam Novib ziet dit als een paradox. Bij de verdere uitwerking van dit nieuwe begrip dient terdege rekening gehouden te worden met de belangen van de armsten in ontwikkelingslanden.

Met instemming heeft Oxfam Novib kennis genomen van de prominente plaats die de internationale rol en verantwoordelijkheid van Nederland in de Troonrede in namen. De regering benadrukt de rol die overheden, niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven haars inziens dienen te spelen in armoedebestrijding. Dat roept wel de vraag op hoe de inspanningen van de bedrijven worden getoetst op ontwikkelingsrelevantie en of ze voldoen aan onder meer de normen van ILO en OESO.