De Nederlandse Bank


DNB publiceert Kwartaalbericht september 2006

Persbericht

Datum 20 september 2006

Organisatie DNB

Het Kwartaalbericht opent zoals gebruikelijk met rapportages over economische ontwikkelingen, prudentieel toezicht op de financiële sector, betalingsverkeer en financiële stabiliteit.

Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Publiek en kassamedewerkers goed in staat valse van echte eurobiljetten te onderscheiden
* Goede conditie Nederlandse bedrijven na financieel moeilijke periode
* Ook Nederlandse beursgenoteerde bedrijven plaatsen aandelen na koersstijgingen
* IFRS verhoogt transparantie ondanks onvermijdelijke mate van subjectiviteit

Echt of vals: hoe goed is dit te beoordelen?
De consument en de kassamedewerker blijken heel goed een onecht eurobiljet als vals te herkennen. Zo blijkt de consument in een proef zonder training gemiddeld 88% van de aangeboden valse eurobiljetten als zodanig te herkennen. Dat cijfer stijgt zelfs naar 96% als er van te voren een training wordt aangeboden, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank en onderzoeksbureau TNO. Kassamedewerkers blijken zonder training zelfs 98% van de valse eurobiljetten als zodanig te herkennen. Het herkennen van echte eurobiljetten blijkt in het onderzoek iets moeilijker te zijn, maar hier laten hulpmiddelen hun toegevoegde waarde duidelijk zien. Het gebruik van de training cd-rom van DNB blijkt vooral nuttig voor beginnende kassamedewerkers.

Winstgevendheid Nederlandse bedrijven: goede conditie na financieel moeilijke periode Na een periode van financiële kwetsbaarheid aan het begin van deze eeuw zijn de bedrijven in Nederland grosso modo weer in goede conditie. De winsten zijn in de afgelopen economische neergang vrij stabiel gebleven in vergelijking met eerdere recessies. Bedrijven hebben door herstructureringen de werkgelegenheid naar verhouding snel aan de productie aangepast, waardoor de arbeidsproductiviteit zich gunstig heeft ontwikkeld. Ook zijn de balansen ingrijpend geherstructureerd, bijvoorbeeld door de omzetting van kortlopende in langlopende schulden. Bedrijven in Nederland investeren minder in kapitaalgoederen dan in eerdere perioden van economisch herstel. Dit wordt deels veroorzaakt door onzekerheid over bijvoorbeeld de olieprijzen, en door een voorkeur voor overnames.

De invloed van beurshausses op aandelenuitgiftes en vermogensstructuren Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen blijken hun aandelenuitgiftes bijvoorkeur te laten plaatsvinden na periodes van gestegen beurskoersen. In de Verenigde Staten is aangetoond dat dergelijk 'timing-financieringsgedrag' de vermogensstructuur van ondernemingen langdurig beïnvloedt. In

Nederland heeft dit gedrag echter geen aantoonbare langetermijn invloed op de vermogensstructuur, zo wijst onderzoek van DNB uit. De conclusie dat Nederlandse beurs-NV's een rangorde hanteren bij het vervullen van de behoefte aan nieuwe financiering blijkt bovendien te worden bevestigd.

De IFRS één jaar na de introductie
De uniforme boekhoudprincipes volgens de zogenoemde International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals die met ingang van 2005 van kracht zijn geworden voor bedrijven met een Europese beursnotering, lijken bij te dragen aan het gewenste level playing field binnen Europa. Door de uniformiteit van de nieuwe boekhoudprincipes is de transparantie toegenomen, alsmede de vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van instellingen. Toch blijft een zekere mate van subjectiviteit onvermijdelijk en blijven er keuzemogelijkheden die afbreuk doen aan de toegenomen vergelijkbaarheid. Een jaar na het van kracht worden van de IFRS is verder onderzoek nodig om uitsluitsel te geven over de uiteindelijke effecten van de invoering van de nieuwe boekhoudprincipes.

Verder in dit Kwartaalbericht:

* Kleine bedragen vaker electronisch betaald
* Recente prijscorrecties nemen risico's financiële markten niet weg
* Financiële positie pensioenfondsen verbetert door oplopende kapitaalmarktrente
* Aantal eurobiljetten in circulatie stijgt naar 10,4 miljard

Einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-524 3100, 06-524 96 961) en Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06- 524 96 900).