Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behandeling Wet ambulancezorg

Kamerstuk, 20-9-2006

De Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

CZ/EZ-2716417

20 september 2006

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gevraagd om nadere informatie over het te verwachten tijdstip van indiening van de Wet op de Veiligheidsregio's.

Navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leert mij dat de minister van BZK het voornemen heeft de conceptwetstekst Wet op de Veiligheidsregio's in november aan de Raad van State aan te bieden. Deze kan dan, onvoorziene omstandigheden daargelaten, in het voorjaar aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Bespreking in de Eerste Kamer volgt dan na de zomer 2007, zeg over een jaar na nu.

Het proces van Regionale Ambulance Voorziening-vorming is in volle gang. Zoals ik gemeld heb bij de behandeling van de Wet ambulancezorg in de Tweede Kamer is gebiedscongruentie tussen RAV-regio's en veiligheidsregio's daarbij leidend. Ik heb intussen met de ambulancesector en de zorgverzekeraars bestuurlijke afspraken gemaakt over de doorlooptijd in de procedure van vergunningsverlening. Alle energie is gericht op de ingangsdatum van 1 januari 2008 en een procedureduur van 12-14 maanden. Eerst na behandeling van de Wet ambulancezorg in de Eerste Kamer kan dit een aanvang nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende aanvullende informatie te hebben verstrekt om de Wet ambulancezorg spoedig plenair te kunnen behandelen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst