FOSAG: maatregelen voor waardebehoud vastgoed noodzakelijk

Fosag

Maatregelen voor waardebehoud vastgoed noodzakelijk
FOSAG roept het Kabinet op om waardebehoud van ons vastgoed als maatschappelijke doelstelling te verankeren. FOSAG wijst op de dringende noodzaak tot investeringen in goed onderhoud van bestaand vastgoed. Dit levert veel maatschappelijk voordeel op. Fiscale ondersteuningsmaatregelen voor particuliere woningeigenaren en faciliteiten voor gebouwexploitanten maken regelmatig onderhoud aantrekkelijk. Een cultuuromslag in het denken moet worden bevorderd: onderhoud niet langer als kostenpost, maar als investering in waardebehoud en vermogensopbouw.

Verplichting tot uitvoeren binnenschilderwerk aan overheidsgebouwen in de winter Dit Kabinet heeft per 1 januari 2006 de premies voor kortlopende arbeidscontracten hoger gemaakt met als doel om (cyclische) winterwerkloosheid tegen te gaan. Terecht, zo vindt FOSAG. Maar diezelfde overheid veroorzaakt mede de winterwerkloosheid door binnenschilderwerk aan overheidsgebouwen in de zomermaanden te laten uitvoeren. FOSAG vindt daarom dat de overheid verplicht moet worden om binnenschilderwerken aan overheidsgebouwen in de wintermaanden te laten uitvoeren.

Beroepsopleidingen moeten beter aansluiten op de behoeften van ondernemers FOSAG werkt aan modernisering van het beroepsonderwijs in de schilders- en onderhoudssector. Een van de knelpunten is de aansluiting van onderwijspraktijk en beroepspraktijk. FOSAG vindt het positief dat het Kabinet extra geld uittrekt om het aanbod van de beroepsopleidingen beter te laten aansluiten op wensen van ondernemers en bedrijfstakken.

Buitenlandse werknemers: bedien de sluisdeuren met overleg Het Kabinet wil de instroom van ingezetenen van uit de nieuwe EU-lidstaten gaan koppelen aan de situatie op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de komst van buitenlandse arbeidskrachten 'gecontroleerd' moet plaatsvinden.

Huidige opzet arbo-regulering leidt tot een stortvloed aan arbo-regels De schilderswereld snakt naar heldere, beknopte regels om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. De doelstellingen van de arbowet moeten daadwerkelijk de opmaat zijn voor de toetsing van de regelingen. De vorm waarin deze regelingen worden aangeboden zijn ondergeschikt aan de inhoud. FOSAG vindt dat vereenvoudiging van de regelgeving op dit terrein de komende jaren moet worden gerealiseerd.

Miljoenennota: FOSAG steunt de centrales VNO-NCW en MKB Nederland FOSAG stelt zich op achter de centrale ondernemersorganisaties wat betreft de lastenverlichting voor het bedrijfsleven, de terugdringing van administratieve lasten en de vermindering van de loonkosten.


-------------
EINDE BERICHT

-------------

Noot redactie /