Gemeente LangedijkProgrammabegroting 2007

Inleiding
Hierbij treft u de programmabegroting voor het jaar 2007. Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode. Deze begroting is op dezelfde wijze opgesteld als de voorgaande programmabegrotingen. Dit bevordert de herkenbaarheid en maakt de begroting sterker als hulpmiddel voor de raad.

Deze begroting is nog steeds een groeimodel. De voorschriften zijn steeds aan wijzigingen onderhevig en in navolging daarvan de begroting dus ook. De programma's zijn gebaseerd op het coalitieakkoord. De indeling van de programma's wijkt hierdoor af van die van voorgaande jaren.

Kadernota
De kadernota had de titel "Streefgewicht is evenwicht" en stond voornamelijk in het teken van de bezuinigingen. Raad en college hebben hiermee een start gemaakt met het realiseren van de bezuinigingstaakstelling.

Kengetallen
In de kadernota hebben wij voorgesteld om met de begroting 2007 een start te maken met het ontwikkelen van kengetallen. In deze begroting wordt op drie onderdelen een start gemaakt, te weten algemene bijstand (uitstroombeleid), werkgelegenheid (ontwikkeling groei arbeidsplaatsen) en klachten/bezwaarschriften (voorraad en afdoeningstermijn).
Bij deze onderwerpen hebben wij de huidige stand van zaken weergegeven en een streefcijfer voor de (nabije) toekomst.

Programmabegroting Gemeente Langedijk 2007

Opbouw
De opbouw van de begroting is nagenoeg gelijk aan die van de vorige begroting. Na het eerste hoofdstuk met algemene beschouwingen volgt een hoofdstuk waarin het nieuwe beleid voor 2007 wordt toegelicht. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de financiële recapitulatie aan de orde. Tenslotte volgt een inleiding naar de programma's. De programma's bevatten
de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat doen we daarvoor en wat mag het kosten? Het onderdeel "wat willen we bereiken" omvat het coalitieakkoord en het onderdeel "wat doen we daarvoor" betreft het collegeprogramma. Onder "wat mag het kosten" is aangegeven wat de realisatie maximaal aan lasten met zich mee mag brengen.

Voorstel
Wij stellen u voor de programmabegroting over 2007 met daarin vervat de meerjarenbegroting voor de periode tot en met 2010 vast te stellen en daarmee in te stemmen met onze voorstellen voor nieuw beleid en bezuinigingen.

Het resultaat van onze voorstellen is een sluitende begroting voor 2007, een sluitend meerjarenperspectief en een algemene reserve die in 2010 boven het vastgestelde minimum van EUR 1,4 miljoen zit. Dit resultaat wordt alleen gehaald wanneer de bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd.