Provincie Zuid-Holland

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit ingesteld

Per 1 oktober 2006 hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit van Zuid-Holland (PAL) ingesteld. Deze commissie wordt gevormd door deskundigen uit gemeenten, bedrijfsleven, waterbeheer, grondeigendom, natuur-, recreatie- en milieuorganisaties en wetenschap. Zij adviseert het provinciaal bestuur vroegtijdig over de ontwikkeling van provinciaal leefomgevingsbeleid. Het gaat daarbij met name over groen, water en milieu en zaken die daar indirect bij horen, zoals beleid voor ruimte en mobiliteit.

Mevrouw L. van Rijn-Vellekoop is de onafhankelijk voorzitter van de PAL. Verder bestaat de commissie uit dhr. J.P. Bikker (bedrijfsleven), dhr. C.N. de Boer (natuurorganisatie), dhr. J.A.G.W. Droogers (recreatieorganisatie), dhr. C.E. Dutilh (bedrijfsleven), mw. P.D. Insinger-Boreel (particulier grondbezit), dhr. J.L.A. Jansen (wetenschap), dhr. C. Sas (gemeente), dhr. S.P. Tjallingii (wetenschap), mw. P.J.H.D. Verkoelen (milieuorganisatie) en dhr. A. Wind (waterbeheer). Zij zijn op persoonlijke titel lid van de commissie, maar nemen wel de nodige kennis en ervaring mee vanuit hun achtergrond. Dhr. G.G. de Kruif is rijksadviseur vanuit het ministerie VROM.

De commissie adviseert zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten van Zuid-Holland op strategische en innovatieve hoofdlijnen. Kernelementen daarbij zijn veelomvattende beleidsprocessen gericht op integratie van sectoraal beleid, vernieuwing van het leefomgevingsbeleid en het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen. De commissie vergadert ongeveer 10 keer per jaar en organiseert gemiddeld om het jaar een conferentie voor het bestuur en betrokkenen over specifieke onderwerpen die op dat moment in het middelpunt van de belangstelling staan.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22