Gemeente Amersfoort

Persbericht

Afdeling Communicatie

nummer: 178

datum: 19 september 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning

Hulp bij het huishouden voorlopig gegund aan Amant, Vérian en TSN

Thuiszorgorganisaties Amant, Vérian en TSN (Thuiszorg Service Nederland) zijn de beoogde aanbieders van hulp bij het huishouden in Amersfoort in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het college van B&W heeft ingestemd met de voorlopige gunning aan deze drie organisaties en het starten van de contractbesprekingen.

Vanaf 1 januari aanstaande wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Hieronder valt ook de hulp bij het huishouden. Om dit te organiseren is de gemeente Amersfoort een Europese aanbesteding gestart. Naar aanleiding hiervan hebben 12 organisaties een offerte ingediend, die zijn beoordeeld op een aantal criteria, zoals kwaliteit van de dienstverlening, prijs en visie op bijzondere onderwerpen binnen de Wmo. Vérian, Amant en TSN kwamen na beoordeling als beste uit de bus.

Met hen wil de gemeente een raamovereenkomst afsluiten voor de levering van hulp bij het huishouden per 1 januari aanstaande. Na de definitieve gunning kunnen Amersfoorters bij een van deze drie organisaties terecht voor hulp in natura. Mensen die kiezen voor een persoongebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden kunnen zelf bepalen wie zij het werk laten doen.

Zodra de contracten met de thuiszorgorganisaties zijn afgesloten ontvangen Amersfoorters die op dit moment gebruik maken van hulp bij het huishouden een brief over de mogelijke veranderingen in hun situatie. Naar verwachting is dit eind november.

Informatie: Joyce de la Croix, communicatieadviseur voor de sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs, telefoon: 469 45 04, e-mail: jec.delacroix@amersfoort.nl


---- --