Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 - 20-09-2006 - 15.00 uur

Wet- en regelgeving, 20-09-2006

Regeling van 20 september 2006, 15.00 uur, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006.
---

Wijziging Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 - 20-09-2006 -
15.00 uur

MINISTERIE VAN LANDBOUW,

NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit van 20 september 2006, TRCJZ/2006/2966 houdende wijziging (9) van de Regeling
beperkingsgebieden bluetongue 2006

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

Gelet op richtlijn 2000/75/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (PbEU L 327), artikel 10, eerste lid, van richtlijn 90/425 van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en beschikking 2005/393/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 2005 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden (PbEU L 130) en de op grond daarvan gesloten overeenkomst tussen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg van 15 september 2006 inzake Bluetongue;

Gelet op de artikelen 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT: Artikel I
De Regeling beperkingsgebieden bluetongue 20061 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid worden `de artikelen 4, 8, 9, 10, 12 en 13' vervangen door: de artikelen 4, 6, 8, 8a, 8b, 8c 9, 10, 12, 13 en 13b.
2. In het derde lid worden `de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 11' vervangen door: de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 11 en 13a.

B
Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5


1 Stcrt. 2006, 162; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 september 2006 (Stcrt. 179).
---

Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van sperma,

eicellen en embryo's van herkauwers vanuit het gebied naar: a. een gebied, bedoeld in bijlage I;
b. een buiten Nederland gelegen locatie, gelegen in de in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven delen van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

C
In artikel 6, aanhef, wordt `vervoer vanuit het gebied' vervangen door: vervoer vanuit een gebied'.

D
Artikel 7 komt te luiden:
Artikel 7

1. Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van herkauwers vanuit het gebied:
a. naar een gebied, bedoeld in bijlage I;
b. naar een buiten Nederland gelegen locatie, gelegen in de in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven delen van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, met uitzondering van het in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven toezichtsgebied van Frankrijk.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van herkauwers uit het gebied, naar een bestemming buiten Nederland, niet zijnde een bestemming gelegen in de in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven delen van Belgie, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, mits:
a. voldaan wordt aan bijlage II, onderdeel A, bij beschikking 2005/393/EG; b. het land van bestemming voorafgaand aan het vervoer het vervoer heeft goedgekeurd, en c. voor zover het vervoer naar een lidstaat, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen betreft, het certificaat dat de dieren vergezelt, voldoet aan artikel 5, tweede lid, van beschikking 2005/393/EG; d. voor zover het rechtstreeks vervoer naar een derde land betreft, het certificaat dat de dieren vergezelt voldoet aan de eisen die het derde land stelt; e. voor zover het vervoer naar een derde land door een lidstaat betreft, wordt voldaan aan de onderdelen c en d.

3. De herkauwers, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn geen herkauwers waarvan het bedrijf van oorsprong is gelegen in een deel van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG maatregelen zijn getroffen.

E
Na artikel 8 worden drie artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 8a

---


1. Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van sperma,

eicellen en embryo's van herkauwers vanuit een gebied naar het gebied, bedoeld in bijlage II, mist:
a. het sperma is verkregen van donordieren die voldoen aan bijlage II, onderdeel B, van beschikking 2005/393/EG;
b. de eicellen en embryo's zijn verkregen van donordieren die voldoen aan bijlage II, onderdeel C, van beschikking 2005/393/EG.
2. Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van sperma, eicellen en embryo's van herkauwers vanuit een gebied naar een buiten Nederland gelegen locatie, gelegen in een deel van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG maatregelen zijn getroffen.
3. Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van sperma, eicellen en embryo's van herkauwers vanuit een gebied naar een locatie gelegen in de in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven delen van België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, mits:
a. het sperma is verkregen van donordieren die voldoen aan bijlage II, onderdeel B, van beschikking 2005/393/EG;
b. de eicellen en embryo's zijn verkregen van donordieren die voldoen aan bijlage II, onderdeel C, van beschikking 2005/393/EG; c. het certificaat dat de producten vergezelt, voldoet aan artikel 5, tweede lid, van beschikking 2005/393/EG.

Artikel 8b
Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het rechtstreeks vervoer tussen de afzonderlijke gebieden, van herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers, mits de dieren en de vervoermiddelen voorafgaand aan het vervoer een behandeling hebben ondergaan met middelen als bedoeld in artikel 13.

Artikel 8c
Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit een gebied naar een buiten Nederland gelegen bedrijf of slachthuis dat is gelegen in een deel van België, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg, waar ingevolge artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG maatregelen zijn getroffen, mits: a. de herkauwers en de vervoermiddelen voorafgaand aan het vervoer een behandeling hebben ondergaan met middelen als bedoeld in artikel 13, en b. op het gezondheidscertificaat dat de dieren vergezelt, vermeld staat: ` transport in accordance with the BT-Agreement of 15 september 2006'.

F
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een `1.' geplaatst.
---


2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het verbod, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is niet van toepassing op het rechtstreekse vervoer van herkauwers uit een gebied naar:
a. een buiten Nederland gelegen slachthuis, gelegen in de in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven delen van België, Duitsland, en Luxemburg;
b. een door de bevoegde autoriteit van Frankrijk aangewezen slachthuis, gelegen in het in bijlage I bij beschikking 2005/393/EG, onder `Gebied F' beschreven deel van Frankrijk;
mits:
i. de herkauwers de dag voorafgaand aan de aankomst op het slachthuis geen enkel verschijnsel van bluetongue vertonen;
ii. de exporteur van de herkauwers op de dag voorafgaand aan de aankomst op het slachthuis per fax in de Engelse taal aan het slachthuis melding heeft gemaakt van het vervoer; iii. de dieren en de vervoermiddelen voorafgaand aan het vervoer een behandeling hebben ondergaan met middelen als bedoeld in artikel 13, en iv. op het gezondheidscertificaat dat de dieren vergezelt, vermeld staat: ` transport in accordance with the BT-Agreement of 15 september 2006'.

G
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen a tot en met c worden geletterd b tot en met d.
2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: a. de te verplaatsen runderen geen runderen waarvan het bedrijf van oorsprong is gelegen in een deel van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG maatregelen zijn getroffen;

H
In artikel 11, eerste lid, wordt "Het is in een gebied" vervangen door: Het is in het gebied.

I
Na artikel 13 worden drie artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 13a

1. Het is verboden herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers afkomstig van een locatie, gelegen in een deel van België, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG beperkende maatregelen zijn getroffen, binnen Nederland in het gebied te brengen.
2. Het verbod, bedoeld in het eerst lid, is niet van toepassing op het vervoer van voor de slacht bestemde herkauwers afkomstig uit een deel van België, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG beperkende maatregelen gelden, naar een slachthuis gelegen in het gebied, mits op het
---

gezondheidscertificaat dat de dieren vergezelt, vermeld staat: ` transport in accordance

with the BT-Agreement of 15 september 2006'.
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het vervoer van sperma, eicellen en embryo's van herkauwers, afkomstig uit een deel van België, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn 2000/75/EG beperkende maatregelen gelden, naar het gebied, mits voldaan is, voor zover van toepassing, aan bijlage II, onderdeel B of C, van beschikking 2005/393/EG.
4. Artikel 2.32 van de Regeling handel levende dieren en levende producten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13b

1. Het is verboden herkauwers afkomstig van een locatie, gelegen in een deel van België, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg waar ingevolge 6, eerste lid, onderdeel c, van richtlijn
2000/75/EG beperkende maatregelen gelden, binnen Nederland in een gebied te brengen, mits op het gezondheidscertificaat dat de dieren vergezelt, vermeld staat: ` transport in accordance with the BT-Agreement of 15 september 2006'.
2. Artikel 2.32 van de Regeling handel levende dieren en levende producten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13c
Deze regeling laat de op grond van de Regeling handel levende dieren en levende producten geldende bepalingen onverlet.

J
In bijlage II wordt "een gebied" vervangen door: de gebieden.

Artikel II
Deze regeling wordt aan de media bekendgemaakt en treedt op 20 september 2006, om 15.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit: DE DIRECTEUR-GENERAAL,
mr. R.M. Bergkamp

---

Toelichting voor de staatscourant

Met de onderhavige regeling wordt de Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006 (hierna: de regeling) gewijzigd. De wijziging ziet voornamelijk op versoepelingen van het vervoersverbod voor wat betreft het intracommunautaire verkeer van herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers tussen Nederland en België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Bluetongue-overeenkomst
Op 15 september 2006 hebben België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland een multilaterale overeenkomst gesloten (hierna: de bluetongue-overeenkomst) over het vervoer van herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers tussen de verschillende 20- kilometergebieden en beperkingsgebieden van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland. De bluetongue-overeenkomst betreft een nadere uitwerking van de artikelen 2, 2a en 5 van beschikking 2005/393/EG van de Commissie van de Europese Unie van 23 mei 2005 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden (hierna: beschikking 2005/393/EG). De bluetongue- overeenkomst ziet op het volgende:


1. Vervoer van herkauwers vanuit de 20-kilometergebieden in Nederland (Zuid-Limburg en Noord- Brabant)
Vanuit de 20-kilometergebieden wordt het volgende vervoer toegestaan: · Vervoer van herkauwers naar een in 20-kilometergebied in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg gelegen bedrijf of slachthuis, mits de dieren en de vervoermiddelen een behandeling met insecticiden hebben ondergaan (artikel 8c). · Vervoer van herkauwers die zijn bestemd voor de slacht naar de beperkingsgebieden in België, Duitsland en Luxemburg mits de dieren geen klinische verschijnselen van bluetongue vertonen, de dieren en vervoermiddelen een behandeling met insecticiden hebben ondergaan, en het transport in het Engels aan het slachthuis is gemeld. Indien slachtdieren naar Frankrijk worden vervoerd om daar te worden geslacht, mag dit slechts plaatsvinden op een door Frankrijk aangewezen slachthuis (artikel 9, tweede lid). Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat deze vervoersbewegingen niet zijn toegestaan voor herkauwers die afkomstig zijn van bedrijven waar zich besmette dieren bevinden of van besmetting verdachte dieren bevinden.


2. Vervoer tussen de verschillende 20-kilometer- en beperkingsgebieden van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg
In de bluetongue-overeenkomst wordt bevestigd dat vervoer tussen de verschillende beperkingsgebieden van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland is toegestaan. Voorts is bevestigd dat intracommunautair vervoer van herkauwers van een minder beperkt gebied naar een meer beperkt gebied is toegestaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld herkauwers
---

vervoerd mogen van een vrij deel van Duitsland naar ons beperkingsgebied of 20-kilomtergebied,

of van een beperkingsgebied van Nederland naar een 20-kilomtergebied van België. Dit soort vervoersbewegingen zijn reeds toegestaan op grond van de regeling in samenhang met de Regeling handel levende dieren en levende producten. Frankrijk heeft echter expliciet aangegeven dat herkauwers, afkomstig uit een 20-kilometergebied of een beperkingsgebied niet naar hun toezichtsgebied, zoals omschreven in de bijlage onder `Gebied F' van beschikking 2005/393/EG, vervoerd mogen worden. Dit is neergelegd in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de regeling.


3. Vervoer van sperma
België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland hebben generiek toestemming verleend voor het vervoer van sperma, eicellen en embryo's van herkauwers uit de 20-kilometergebieden naar 20-kilometergebieden, beperkingsgebieden of vrije delen in andere lidstaten. Bij vervoer vanuit de 20-kilometergebieden naar beperkingsgebieden of vrije delen in andere lidstaten geldt als voorwaarde dat voldaan wordt aan bijlage II, onderdeel B of C, van beschikking 2005/393/EG. Dit is geïmplementeerd in de artikelen 6 en 8a.
Vervoer van sperma, eicellen en embryo's vanuit het beperkingsgebied in Nederland naar beperkingsgebieden in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg of naar vrije delen van deze landen was reeds op grond van de regeling toegestaan. In het verlengde hiervan is thans ook toegestaan dat sperma, eicellen en embryo's van herkauwers uit de in Nederland gelegen 20-kilometergebieden onder voorwaarden worden mogen vervoerd naar het Nederlandse beperkingsgebied.


4. Vervoer naar Nederland
Naast de hierboven beschreven vervoersbewegingen van Nederland naar België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, zijn soortgelijke vervoersbewegingen vanuit België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg naar Nederland ingevolge de bluetongue-overeenkomst eveneens toegestaan op grond van de Regeling handel levende dieren en levende producten en de thans opgenomen artikelen 13a en 13b van de regeling.


5. Kanalisatie
Tot slot is overeengekomen dat Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg voorkomen dat herkauwers die afkomstig zijn uit een 20-kilometergebied, vanuit een beperkingsgebied naar een beperkingsgebied of een vrij deel van een andere lidstaat worden verzonden. Dit is neergelegd in de artikelen 7 en 10.

Overige wijzigingen
Thans is op grond van artikel 8b van de regeling vervoer tussen de afzonderlijke 20- kilometergebieden in Nederland toegestaan, mits de dieren en de transportmiddelen voorafgaand aan het vervoer een behandeling met insecticiden ondergaan.


---

De overige wijzigingen zijn van tekstuele aard.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
Overeenkomstig het door de minister genomen besluit: DE DIRECTEUR-GENERAAL,
mr. R.M. Bergkamp


---


---- --