AFM


Regels melden belangen en zeggenschap eenvoudiger en transparanter

20-9-2006

Dit najaar treedt de nieuwe Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Wmz 2006) in werking. Op 1 oktober aanstaande voor effectenuitgevende instellingen voor wat betreft de melding van het geplaatste kapitaal en per 1 november aanstaande voor bestuurders, commissarissen en grootaandeelhouders met betrekking tot hun belangen in deze instellingen.

De wet vervangt de Wet melding zeggenschap (Wmz 1996) waarin het melden en registreren van zeggenschap en kapitaalbelangen geregeld is, en waarin sinds 2002 ook de meldingen door bestuurders en commissarisen zijn opgenomen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de Wet melding zeggenschap

De belangrijkste nieuwe elementen in de Wmz 2006 ten opzichte van de Wmz 1996 zijn een beter en eenvoudiger meldings- en naslagregister, een groter bereik door uitbreiding van het aantal vennootschappen waarin een uitbreiding kan ontstaan en de introductie van nieuwe procentuele drempels. Hierdoor vergroot de nieuwe Wmz 2006 de transparantie in de zeggenschap en kapitaalbelangen in effectenuitgevende instellingen.

Het systeem van melden en registreren wordt voor meldingsplichtigen gemakkelijker en brengt minder administratieve lasten met zich mee, omdat belangen voortaan elektronisch aan de AFM kunnen worden gemeld. Bovendien zullen ook effectenuitgevende instellingen (wijzigingen in) het geplaatste kapitaal en de stemmen die daarop kunnen worden uitgebracht elektronisch gaan melden. Als zo'n wijziging in het geplaatste kapitaal tot gevolg heeft dat meldingsplichtigen drempelwaarden bereiken, over- of onderschrijden, dan kunnen zij daarover automatisch een e-mailbericht ontvangen.

Ook komt er een meldingsplicht voor beheerders van fondsen (waaronder mutual funds) en voor gevolmachtigden. De gedachte hierachter is dat zij kunnen beschikken over de in het fonds ondergebrachte aandelen en/of in staat zijn stemmen uit te brengen. Door deze nieuwe bepaling ontstaat een meldingsplicht voor partijen die nu niet hoeven te melden, zoals bijvoorbeeld hedgefunds.

De Wmz 2006 legt een meldingsplicht op aan iedere persoon van wie het percentage van het kapitaal - en/of de stemmen in de uitgevende instelling - een drempelwaarde bereikt, over- of onderschrijdt. Nieuw in de Wmz is dat ook passief een meldingsplicht kan ontstaan door wijzigingen in het kapitaal van een vennootschap waarin een belang wordt gehouden. De drempelwaarden in de Wmz 2006 zijn 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. Onder de Wmz 1996 was dat 5%, 10%, 25%, 50% en 66 2/3%.

Er bestaat een meldingsplicht voor partijen die zijn overeengekomen duurzaam en gemeenschappelijk op te trekken in hun stembeleid. De AFM zal nauwlettend toezien op dit zogenoemde `acting in concert'. Doen partijen uitspraken over belangen die zij pretenderen te hebben, dan moeten de genoemde belangen in overeenstemming zijn met wat bij de AFM is gemeld.

Op korte termijn publiceert de AFM een tweetal voorlichtingsbrochures over de nieuwe wet- en regelgeving met meer praktische wenken voor marktpartijen. Via de 'Zie ook' link is meer informatie te vinden over de wijzigingen die de nieuw wet met zich meebrengt.