Gemeente Breda

Gemeente versterkt deelname jongeren en arbeidsgehandicapten

Flinke daling bijstandsgerechtigden eerste helft 2006

De gemeente Breda gaat meer ondersteuning bieden aan groepen mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan op de arbeidsmarkt.

Hiertoe heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal wijzigingen in de re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand aangebracht en deze vrijgegeven voor inspraak.
Daarnaast heeft de gemeente overeenstemming bereikt met een aantal organisaties om 18 Wajongers (jong gehandicapten) per 1 november een dienstbetrekking bij de BSW aan te bieden. Overigens blijkt uit de kwartaalrapportage arbeidsmarkt Breda over het 2e kwartaal van 2006, dat het aantal werklozen in Breda de eerste helft van 2006 is gedaald met 6,5%.

In de re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand zijn voorzieningen opgenomen om mensen vanuit een bijstandsuitkering naar werk te helpen.

Een wijziging in de verordening is de introductie van terugkeerbanen. Vanaf 2007 kan de gemeente aan mensen met een bijstandsuitkering een terugkeerbaan aanbieden. Terugkeerbanen zijn banen waarin mensen met behoud van uitkering gedurende maximaal 2 jaar werkzaam kunnen zijn. De terugkeerbaan is bedoeld voor mensen die geen kans hebben op een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Zij kunnen werkervaring opdoen en ontvangen als stimulans een geringe belastingvrije premie. Mensen die deelnemen aan een terugkeerbaan krijgen scholing en begeleiding, zodat ze goed worden voorbereid op deelname aan de arbeidsmarkt. Uitbreiding doelgroep jongeren
Verder zal de doelgroep jongeren worden uitgebreid van 23 naar 27 jaar. De gemeente wil aan jongeren tot 27 jaar een alternatief bieden voor een bijstandsuitkering door het aanbieden van op leren en werken gerichte trajecten. Tevens biedt de uitbreiding van de doelgroep de mogelijkheid om de opstapbanen, waarbij de werkgever een bedrag van 5.000 kan krijgen bij het in dienst nemen van een jongere die 6 maanden werkloos is, in te zetten voor jongeren tot 27 jaar. Het doel hiervan is het verder terugdringen van het aantal werkloze jongeren. Het gaat hier om 486 jongeren.

Oplossing voor knelpunt wachtlijst Wajongers
De gemeente heeft overeenstemming bereikt met MEE, UWV, BSW en Sociale Zaken van de gemeente Breda dat 18 Wajongers - dit zijn jong gehandicapten zonder perspectief op een gewone baan - per 1 november 2006 bij de BSW aan de slag kunnen. Door een gezamenlijke inspanning van bovengenoemde organisaties is voorkomen dat deze jongeren een paar jaar thuis zitten in afwachting van plaatsing bij de BSW. Hiermee hebben deze organisaties een belangrijke bijdrage geleverd om een groot maatschappelijk probleem op te lossen.

Belangrijke ontwikkelingen arbeidsmarkt Breda
Het aantal werklozen in Breda is in het tweede kwartaal van 2006 gedaald tot 8155, ook bij de lagere beroepsgroepen. Dit betekent onder meer dat 130 jongeren weer aan het werk zijn gegaan. Hierdoor is het aantal jongeren in de bijstand in de eerste helft van 2006 gedaald met maar liefst 28%. In totaal is het aantal bijstandsgerechtigden onder de 65 jaar gedaald met 2% in de eerste helft van 2006 naar minder dan 4000. Ook daalde het aantal Bredanaars die langer dan een jaar gebruik maken van een bijstandsuitkering.

Inspraak
De voorgenomen wijzigingen in de re-integratieverordening zijn door het college vrijgegeven voor inspraak. Gedurende een periode van zes weken, van 20 september tot 1 november 2006, ligt de aangepaste verordening ter inzage bij de Cliëntenraad Sociale Zaken Breda en bij Publieksvoorlichting, Stadskantoor, aan de Claudius Prinsenlaan 10. U kunt tot en met 31 oktober reageren op de verordening, die vervolgens door het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De gewijzigde re-integratieverordening gaat, na vaststelling door de gemeenteraad, in op 1 februari 2007. De commissie Onderwijs en Economie bespreekt de verordening op 23 november.

Breda, 20 september 2006