Gemeente Den Haag

september 2006
RUSTENBURG-OOSTBROEK KRIJGT EEN BEZOEKERS- EN MANTELZORGREGELING (20 september)

Het college van B&W heeft op 19 september ingestemd met de invoering van een bezoekers- en een mantelzorgregeling voor de wijk Rustenburg-Oostbroek. Op de Apeldoornselaan, Zuiderparklaan en de Dierenselaan wordt het betaald parkeren uitgebreid. Eind juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de parkeerplannen voor Rustenburg-Oostbroek. Deze collegebesluiten zijn een uitvloeisel van dat raadsbesluit. De regelingen sluiten aan op de invoering van betaald parkeren met een restrictief vergunningensysteem op 1 februari 2007. De regeling wordt ingevoerd om de hoge parkeerdruk in de wijk te verminderen en de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.

Nieuwe bezoekersregeling
Om de functionaliteit en effectiviteit van het vergunningensysteem in Rustenburg-Oostbroek te waarborgen, wordt voor deze wijk een nieuw type bezoekersregeling ingevoerd. De regeling biedt bewoners een maximum parkeertegoed van zeventig parkeeruren per jaar waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Door het aan- en afmelden van het bezoek worden de geparkeerde minuten op de digitale parkeerpas 'verrekend'.

Mantelzorgregeling
Bewoners die op medische gronden afhankelijk zijn van mantelzorgverleners (niet-beroepsmatige en onbetaalde zorgverleners), kunnen in aanmerking komen voor vierhonderd parkeeruren per jaar. Toekenning van deze uren geldt maximaal voor één jaar en is geldig zolang de mantelzorg is vereist en daadwerkelijk plaatsvindt. Wanneer na één jaar nog steeds mantelzorg nodig is, kan opnieuw een aanvraag worden ingediend. De mantelzorgregeling geldt alleen in Rustenburg-Oostbroek en wordt alleen toegekend aan mantelzorgverleners die niet in Rustenburg-Oostbroek wonen.

Winkelstraatregeling in 2008
In en rondom winkelstraten is sprake van een grote vraag naar parkeerplaatsen voor het winkelend publiek. Zonder parkeerregulering zijn de parkeerplaatsen vaak lang bezet door dezelfde voertuigen van met name bewoners en werknemers. Op een deel van de Apeldoornse- en Zuiderparklaan en de gehele Dierenselaan wordt daarom het betaald parkeren uitgebreid. Vanaf 1 februari 2007 geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur een winkelstraatregeling. Gedurende deze tijden kan alleen geparkeerd worden met een ticket uit de parkeerautomaat.

Evaluaties
Gedurende de invoering van de regelingen wordt onderzocht of de maatregelen het gewenste effect hebben op de parkeersituatie in de wijk. Als blijkt dat een regeling niet goed werkt kan deze worden bijgesteld. Meer informatie over parkeren in Rustenburg-Oostbroek staat op www.denhaag.nl/parkereninro.