Partij van de Arbeid


Den Haag, 20 september 2006


Vragen van het lid Noorman-den Uyl (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


over het overgangsrecht bij de nieuwe WW


1

Bent u ervan op de hoogte dat het UWV mensen met een WW-uitkering informeert over de wijzigingen in de WW, zoals bijgevoegd in de bijlage?


2

Kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot de passage in de Memorie van Toelichting , hoofdstuk 7, waarin staat: 'Verder wordt een regeling voorgesteld waarmee voorkomen wordt dat werkhervatting tot kortere rechten leidt.'?


3

Kunt u tevens toelichten waarom op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende wordt vermeld: 'Mocht een WW-gerechtigde werk vinden voordat de termijn van zijn WW-uitkering verstreken is, dan blijven de oude rechten gedurende vijf jaar gehandhaafd. Uitgangspunt is dat het aan het werk gaan geen nadelige gevolgen heeft voor de werknemer.'?


4

Bent u van mening dat mensen die voor 1 oktober 2006 werkloos zijn geworden, een tijdelijke baan vinden en na 1 oktober 2006 opnieuw werkloos worden niet mag leiden tot een korter recht op WW? Zo nee, kunt u nader toelichten hoe dit zich verhoudt tot de tekst in de Memorie van Toelichting op de Wetswijziging van de WW?


5

Bent u van mening dat de informatie die het UWV momenteel verstrekt aan mensen die nu een WW-uitkering hebben niet conform de bedoeling van de wetgever is en die ertoe zal leiden dat mensen niet snel een tijdelijke baan zullen accepteren, omdat zij dan hun oude rechten verliezen? Zo nee, kunt u dit toelichten?


6

Bent u van mening dat de tegenstrijdige berichtgeving op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en van het UWV niet wenselijk is? Zo ja, wanneer worden die gelijkgetrokken?


Kamerstukken II, 2005-2006, 30 370, nr. 3.


Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politiek nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl